EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0920

Verordening (EG) nr. 920/2005 van de Raad van 13 juni 2005 tot wijziging van Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap en Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, alsmede tot invoering van tijdelijke afwijkingsmaatregelen met betrekking tot deze verordeningen

OJ L 156, 18.6.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M, 16.6.2006, p. 184–185 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 195 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 195 - 196
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 84 - 85

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/920/oj

18.6.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 156/3


VERORDENING (EG) Nr. 920/2005 VAN DE RAAD

van 13 juni 2005

tot wijziging van Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap en Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, alsmede tot invoering van tijdelijke afwijkingsmaatregelen met betrekking tot deze verordeningen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 290,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name op artikel 190,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 28, lid 1, en artikel 41, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Ierse regering heeft verzocht dat aan de Ierse taal dezelfde status wordt verleend als aan de officiële nationale talen van de andere lidstaten en dat hiertoe de noodzakelijke wijzigingen worden aangebracht in Verordening nr. 1 van de Raad van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap (1) en in Verordening nr. 1 van de Raad van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2), welke twee verordeningen hierna „Verordening nr. 1” worden genoemd.

(2)

Uit artikel 53 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 314 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap blijkt dat de Ierse taal een van de authentieke talen van deze beide verdragen is.

(3)

De Ierse regering benadrukt dat het Iers overeenkomstig artikel 8 van de Ierse Grondwet als de nationale taal de eerste officiële taal van Ierland is.

(4)

Het is passend het verzoek van de Ierse regering in te willigen en Verordening nr. 1 dienovereenkomstig te wijzigen; het is echter tevens passend om, om praktische redenen en bij wijze van overgangsmaatregel, te bepalen dat de instellingen van de Europese Unie niet de verplichting wordt opgelegd alle besluiten, met inbegrip van de arresten van het Hof van Justitie, in de Ierse taal te redigeren, respectievelijk te vertalen. Het is voorts passend te bepalen dat deze afwijking slechts gedeeltelijk is en geen betrekking heeft op de verordeningen die door het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk worden aangenomen. Het is ook passend de Raad te machtigen binnen een termijn van 4 jaar na het van kracht worden van deze verordening en vervolgens om de vijf jaar met eenparigheid van stemmen te bepalen of deze afwijkingsmaatregel moet worden ingetrokken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening nr. 1 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1 wordt vervangen door:

„Artikel 1

De officiële talen en de werktalen van de instellingen van de Unie zijn: het Deens, het Duits, het Engels, het Ests, het Fins, het Frans, het Grieks, het Hongaars, het Iers, het Italiaans, het Lets, het Litouws, het Maltees, het Nederlands, het Pools, het Portugees, het Sloveens, het Slowaaks, het Spaans, het Tsjechisch en het Zweeds.”;

2)

Artikel 4 wordt vervangen door:

„Artikel 4

De verordeningen en andere stukken van algemene strekking worden gesteld in de eenentwintig officiële talen.”;

3)

Artikel 5 wordt vervangen door:

„Artikel 5

Het Publicatieblad van de Europese Unie verschijnt in de eenentwintig officiële talen.”.

Artikel 2

In afwijking van Verordening nr. 1 en voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar die begint op de dag waarop deze verordening van toepassing wordt, zijn de instellingen van de Europese Unie niet verplicht alle besluiten in het Iers te redigeren en de teksten in die taal in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken.

Dit artikel geldt niet voor verordeningen die door het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk worden vastgesteld.

Artikel 3

Uiterlijk vier jaar nadat deze verordening van toepassing wordt en daarna om de vijf jaar toetst de Raad de werking van artikel 2 en bepaalt hij met eenparigheid van stemmen of de in artikel 2 bedoelde afwijking moet worden ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening wordt van toepassing op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij wordt van kracht met ingang van 1 januari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 13 juni 2005.

Voor de Raad

De voorzitter

J. ASSELBORN


(1)  PB 17 van 6.10.1958, blz. 385/58. Verordening laatstelijk gewijzigd bij de Akte van toetreding van 2003.

(2)  PB 17 van 6.10.1958, blz. 401/58. Verordening laatstelijk gewijzigd bij de Akte van toetreding van 2003.


Top