EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0889

Verordening (EG) nr. 889/2005 van de Raad van 13 juni 2005 tot vaststelling van bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Republiek Congo en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1727/2003

OJ L 152, 15.6.2005, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 240 - 245
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 240 - 245
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 41 - 46

No longer in force, Date of end of validity: 22/04/2015; opgeheven door 32015R0613 . Latest consolidated version: 19/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/889/oj

15.6.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 152/1


VERORDENING (EG) Nr. 889/2005 VAN DE RAAD

van 13 juni 2005

tot vaststelling van bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Republiek Congo en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1727/2003

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 60 en 301,

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2005/440/GBVB van de Raad van 13 juni 2005 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo (1),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Gemeenschappelijk Standpunt 2002/829/GBVB van de Raad van 21 oktober 2002 betreffende de levering van bepaalde uitrusting aan de Democratische Republiek Congo (2) is een embargo ingesteld op de levering van wapens en daarmee verband houdend materieel aan de Democratische Republiek Congo („DRC”).

(2)

Op 28 juli 2003 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Resolutie 1493 (2003), hierna („UNSCR 1493 (2003)”) genoemd, aangenomen, waarbij een embargo wordt gelegd op de levering van wapens en daarmee verband houdend materieel alsook op het verstrekken van bijstand, advies of opleiding in verband met militaire activiteiten aan alle gewapende groeperingen en milities die actief zijn op het grondgebied van Noord- en Zuid-Kivu en van Ituri, en aan groeperingen die geen partij zijn bij de algemene en alomvattende overeenkomst, in de DRC.

(3)

Bij Gemeenschappelijk Standpunt 2003/680/GBVB is Gemeenschappelijk Standpunt 2002/829/GBVB aangepast aan de maatregelen die zijn vastgesteld bij UNSCR 1493 (2003). Sommige van deze maatregelen zijn op communautair niveau uitgevoerd door middel van Verordening (EG) nr. 1727/2003 (3).

(4)

Aangezien de illegale stroom van wapens binnen en naar de DRC aanhoudt, heeft de VN-Veiligheidsraad op 18 april 2005 krachtens hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties zijn goedkeuring gehecht aan Resolutie 1596 (2005), („UNSCR 1596 (2005)”), waarbij onder meer het bestaande wapenembargo wordt uitgebreid tot elke ontvanger op het grondgebied van de DRC. UNSCR 1596 (2005) voorziet in bepaalde afwijkingen van het embargo.

(5)

Bij Gemeenschappelijk Standpunt 2005/440/GBVB worden het embargo en het verbod op het verstrekken van daarmee verband houdende bijstand van Gemeenschappelijk Standpunt 2002/829/GBVB bevestigd en wordt een aanvullende afwijking van het wapenembargo en van het verbod op het verstrekken van daarmee verband houdende bijstand vastgesteld met als doel de lijst van afwijkingen op één lijn te brengen met UNSCR 1596 (2005).

(6)

Het verbod op het verstrekken van technische en financiële bijstand in verband met militaire activiteiten valt binnen de werkingssfeer van het Verdrag. Om concurrentievervalsing te voorkomen moeten communautaire maatregelen worden genomen om dat verbod toe te passen voorzover het de Gemeenschap betreft.

(7)

Voor de toepassing van deze verordening wordt het grondgebied van de Gemeenschap geacht het grondgebied te omvatten van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden.

(8)

Om praktische redenen is het wenselijk dat de Commissie wordt gemachtigd de bijlage bij deze verordening te wijzigen.

(9)

Om de doeltreffendheid van de in deze verordening vastgestelde maatregelen te garanderen dient deze verordening op de dag van haar bekendmaking in werking te treden.

(10)

Duidelijkheidshalve dient Verordening (EG) nr. 1727/2003 te worden vervangen door een nieuwe verordening die alle van toepassing zijnde bepalingen bevat betreffende het verbod op het verstrekken van technische en financiële bijstand in verband met militaire activiteiten in de DRC,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1.

„technische bijstand”: elke technische steun in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienst; technische bijstand kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis, vaardigheden of adviesdiensten, en omvat ook mondelinge vormen van bijstand;

2.

„sanctiecomité”: het comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dat bij punt 8 van Resolutie 1533 (2004) van de Veiligheidsraad is ingesteld.

Artikel 2

Er geldt een verbod op:

a)

de verstrekking, verkoop, levering of overdracht van technische bijstand in verband met militaire activiteiten, direct of indirect, aan personen, organisaties of instanties in, of voor gebruik in de DRC;

b)

de verlening van financiering of financiële bijstand in verband met militaire activiteiten, met inbegrip van subsidies, leningen en exportkredietverzekering, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van wapens en daarmee verband houdend materieel, of voor de verstrekking, verkoop, levering of overdracht van daarmee verband houdende technische bijstand en andere diensten, direct of indirect, aan personen, organisaties of instanties in, of voor gebruik in de DRC;

c)

de bewuste en opzettelijke deelname aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de onder a) en b) bedoelde transacties, direct of indirect, worden bevorderd.

Artikel 3

1.   In afwijking van artikel 2 mag de in de bijlage vermelde bevoegde instantie van de lidstaat waar de dienstverlener is gevestigd, de verlening toestaan van:

a)

technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met wapens en aanverwant materieel die uitsluitend bestemd zijn voor ondersteuning van en gebruik door de Missie van de Verenigde Naties in de DRC (MONUC);

b)

technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met wapens en aanverwant materieel die uitsluitend bestemd zijn voor ondersteuning van en gebruik door het leger en de politie van de DRC, op voorwaarde dat deze eenheden:

i)

hun integratieproces hebben voltooid, of

ii)

handelen onder het bevel van de „état-major intégré” van de strijdkrachten, respectievelijk de nationale politie van de DRC, of

iii)

zich aan het integreren zijn in het grondgebied van de DRC buiten de provincies Noord- en Zuid-Kivu en het Ituridistrict;

c)

technische bijstand, financiering en financiële bijstand in verband met niet-letale militaire uitrusting die uitsluitend bestemd is voor humanitair gebruik of beschermingsdoeleinden, op voorwaarde dat die bijstand of dienstverlening vooraf aan het sanctiecomité is gemeld.

2.   Er worden geen vergunningen afgegeven voor activiteiten die reeds hebben plaatsgevonden.

Artikel 4

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en wisselen onderling alle andere hun beschikbare en voor deze verordening relevante informatie uit, met name betreffende inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

Artikel 5

1.   De Commissie wordt gemachtigd de bijlage te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.

2.   Onverminderd de rechten en verplichtingen van de lidstaten op grond van het Handvest van de Verenigde Naties, onderhoudt de Commissie alle nodige contacten met het sanctiecomité met het oog op de doeltreffende uitvoering van deze verordening.

Artikel 6

De lidstaten stellen de regels vast betreffende de sancties die van toepassing zijn op schendingen van de bepalingen van deze verordening en treffen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze ten uitvoer worden gelegd. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

De lidstaten stellen de Commissie onverwijld na de inwerkingtreding van de verordening in kennis van deze regels, en stellen haar in kennis van alle latere wijzigingen.

Artikel 7

Deze verordening is van toepassing:

a)

op het grondgebied van de Gemeenschap, met inbegrip van haar luchtruim en aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

b)

op alle zich op of buiten het grondgebied van de Gemeenschap bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

c)

op elke volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersoon, groep of organisatie;

d)

op alle rechtspersonen, groepen of organisaties die zaken binnen de Gemeenschap doen.

Artikel 8

Verordening (EG) nr. 1727/2003 wordt ingetrokken.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 13 juni 2005.

Voor de Raad

De voorzitter

J. ASSELBORN


(1)  Zie bladzijde 22 van dit Publicatieblad.

(2)  PB L 285 van 23.10.2002, blz. 1. Gemeenschappelijk standpunt, zoals gewijzigd bij Gemeenschappelijk Standpunt 2003/680/GBVB (PB L 249 van 1.10.2003, blz. 64).

(3)  PB L 249 van 1.10.2003, blz. 5, Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1567/2004 van de Commissie (PB L 285 van 4.9.2004, blz. 10).


BIJLAGE

Lijst van bevoegde instanties als bedoeld in artikel 3, lid 1

 

BELGIË

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Ministère de la Région de Bruxelles — Capitale

Directie Externe Betrekkingen/Direction des Relations extérieures

City Center

Kruidtuinlaan/Boulevard du Jardin Botanique 20

B-1035 Brussel/Bruxelles

Téléphone: (32-2) 800 37 59 (Cédric Bellemans)

Fax: (32-2) 800 38 20

cbellemans@mrbc.irisnet.be

Région wallonne:

 

Cabinet du Ministre-Président du Gouvernement wallon

Rue Mazy, 25-27

B-5100 Jambes-Namur

Téléphone: (32-81) 33 12 11

Fax: (32-81) 33 13 13

Vlaams Gewest:

 

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Fax: (32-2) 553 60 37

 

TJECHISCHE REPUBLIEK

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel. + 420 2 24 06 27 20

Tel. + 420 2 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel. + 420 2 5704 4501

Fax + 420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel. + 420 2 2418 2987

Fax + 420 2 2418 4080

 

DENEMARKEN

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

 

DUITSLAND

Concerning financing and financial assistance:

 

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49) 89 28 89 38 00

Fax (49) 89 35 01 63 38 00

Concerning technical assistance:

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908-0

Fax (49) 61 96 908-800

 

ESTLAND

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

 

GRIEKENLAND

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornarou Str.

105 63 Athens

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1,

Τ.Κ. 101 80 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

 

SPANJE

Ministerio, de Industria Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

 

FRANKRIJK

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopie: (33) 1 44 74 48 97

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements

Service Investissements et propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopie: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tél.: (33) 1 43 17 59 68

Télécopie: (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

 

IERLAND

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen’s Green

Dublin 2

Tel. + 353 1 478 0822

Fax + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel. + 353 1 671 6666

Fax + 353 1 679 8882

 

ITALIË

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio III

Tel. (39) 06 3691 8221

Fax (39) 06 3691 5296

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Fax (39) 06 3691 8815

 

CYPRUS

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel.: + 357 22 86 71 00

Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel.: + 357 22 71 41 00

Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel. + 357 22 60 11 06

Fax + 357 22 60 27 41/47

 

LETLAND

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV 1395

Tālr. Nr.: (371) 7016 201

Fakss: (371) 7828 121

 

LITOUWEN

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. + 370 5 2362516

Fax + 370 5 2313090

 

LUXEMBURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Tél.: (352) 478 23 70

Fax: (352) 46 61 38

mail: office.licences@mae.etat.lu

Ministère des affaires étrangères et de l’immigration

Direction des affaires politiques

5, rue Notre-Dame

L- 2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2421

Fax: (352) 22 19 89

 

HONGARIJE

Ministry of Economic Affairs and Transport — Hungarian Trade Licencing

Office Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: H-1537 Budapest Pf.: 345

Tel. + 36-1-336-7327

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Hivatal Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Budapest Pf.: 345

Tel. + 36-1-336-7327

 

MALTA

Bord ta’ Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta’ l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel. + 356 21 24 28 53

Fax + 356 21 25 15 20

 

NEDERLAND

Ministerie van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 De Zwolle

Telefoon: (31-38) 467 25 41

Telefax: (31-38) 469 52 29

 

OOSTENRIJK

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (+ 43-1) 711 00-0

Fax (+ 43-1) 711 00-8386

 

POLEN

Organ koordynujący:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno-Traktatowy

Al. J. Ch. Szucha 23

00–580 Warszawa

Polska

tel.: (+ 48 22) 523 94 27 lub 93 48

fax: (+ 48 22) 523 83 29

Organy współpracujące:

 

Ministerstwo Obrony

Departament Prawny

ul. Klonowa 1

00–909 Warszawa

Polska

tel.: (+ 48 22) 687 15 84

fax: (+ 48 22) 687 16 97

 

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Departament Kontroli Eksportu

Plac Trzech Krzyży 3/5

00–507 Warszawa

Polska

tel.: (+ 48 22) 693 51 71

fax: (+ 48 22) 693 40 33

 

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 60 72

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 3390/8

Fax (351) 21 882 3399

 

SLOVENIË

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. 00386 1 4782000

Faks: 00386 1 4782341

Ministrstvo za gospodarstvo

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel. 00386 1 4783311

Faks: 00386 1 4331031

Ministrstvo za obrambo

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. 00386 1 4712211

Faks: 00386 1 4318164

 

SLOWAKIJE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel.: 00421/2/4854 1111

Fax: 00421/2/4333 7827

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421/2/5958 1111

Fax: 00421/2/5249 8042

 

FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8 / Södra Magasinsgatan 8

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

P./Tfn (358-9) 16 08 81 28

Faksi/Fax (358-9) 16 08 81 11

 

ZWEDEN

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Box 70 252

107 22 Stockholm

Tfn (46-8) 406 31 00

Fax (46-8) 20 31 00

 

VERENIGD KONINKRIJK

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

Tel. (44) 20 7215 0594

Fax (44) 20 7215 0593

 

EUROPESE GEMEENSCHAP

Commissie van de Europese Gemeenschappen

Directoraat-Generaal Externe Betrekkingen

Directoraat GBVB

Directoraat Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en Europees veiligheids- en defensiebeleid (EVDB): coördinatie en bijdrage van de Commissie

Eenheid A.2: Juridische en institutionele vraagstukken, gemeenschappelijke acties in het kader van het GBVB, sancties, Kimberleyproces

CHAR 12/163

B-1049 Brussel

Tel. (32-2) 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

E-mail: Relex-Sanctions@cec.eu.int


Top