Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0425

2005/425/EG: Beschikking van de Commissie van 6 juni 2005 tot toekenning van een extra buitengaats door te brengen dag aan Denemarken en het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig bijlage IVa bij Verordening (EG) nr. 27/2005 van de Raad [Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 1657]

OJ L 144, 8.6.2005, p. 51–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/425/oj

8.6.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 144/51


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 6 juni 2005

tot toekenning van een extra buitengaats door te brengen dag aan Denemarken en het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig bijlage IVa bij Verordening (EG) nr. 27/2005 van de Raad

[Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 1657]

(Slechts de teksten in de Engelske en de Deense taal zijn authentiek)

(2005/425/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 27/2005 van de Raad van 22 december 2004 tot vaststelling, voor 2005, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften (1), en met name op punt 6, onder e), van bijlage IVa,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In punt 6, onder a), van bijlage IVa bij Verordening (EG) nr. 27/2005 is het maximale aantal dagen vastgesteld waarop bepaalde communautaire vissersvaartuigen buitengaats en in de in punt 2 van die bijlage vermelde gebieden aanwezig mogen zijn in de periode van 1 februari 2005 tot en met 31 december 2005.

(2)

Op grond van punt 6, onder e), van bijlage IVa bij Verordening (EG) nr. 27/2005 mag de Commissie een lidstaat op diens verzoek een extra dag toewijzen waarop een vaartuig aanwezig en buitengaats mag zijn in het gebied wanneer het in punt 4, onder a), bedoeld vistuig met een maaswijdte van meer dan 120 mm aan boord heeft, op voorwaarde dat de betrokken lidstaat een systeem van automatische schorsing van visserijvergunningen in geval van overtredingen heeft ontwikkeld.

(3)

Denemarken en het Verenigd Koninkrijk hebben een verzoek ingediend en informatie verstrekt over een systeem van automatische schorsing van visserijvergunningen in geval van overtredingen voor vissersvaartuigen die bodemtrawls, zegennetten of soortgelijk gesleept vistuig met een maaswijdte van meer dan 120 mm, met uitzondering van boomkorren, aan boord hebben.

(4)

Gelet op de verstrekte informatie moet aan Denemarken en het Verenigd Koninkrijk een extra dag worden toegekend voor vissersvaartuigen die vistuig zoals bedoeld in punt 4, onder a), van bijlage IVa bij Verordening (EG) nr. 27/2005, met een maaswijdte van meer dan 120 mm, aan boord hebben,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Naast de in punt 6, onder a), van bijlage IVa bij Verordening (EG) nr. 27/2005 vastgestelde dagen, wordt voor vissersvaartuigen uit Denemarken en het Verenigd Koninkrijk die bodemtrawls, zegennetten of soortgelijk gesleept vistuig met een maaswijdte van meer dan 120 mm, met uitzondering van boomkorren, aan boord hebben, per kalendermaand een extra dag toegekend.

Artikel 2

Een vaartuig waarvoor op grond van artikel 1 een extra dag is toegekend, mag deze dag niet aan een ander vaartuig overdragen, tenzij

a)

het ontvangende vaartuig uitsluitend gebruik maakt van vistuig met een maaswijdte van meer dan 120 mm

b)

aan de in punt 10 van bijlage IVa bij Verordening (EG) nr. 27/2005 vastgestelde voorwaarden wordt voldaan.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Denemarken en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 6 juni 2005.

Voor de Commissie

Joe BORG

Lid van de Commissie


(1)  PB L 12 van 14.1.2005, blz. 1.


Top