EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0415

2005/415/EG: Beschikking van de Commissie van 1 juni 2005 tot machtiging van Malta om in plaats van de enquêtes naar de rundveestapel gebruik te maken van de bij titel I van Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad ingestelde regeling (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 1588) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 141, 4.6.2005, p. 30–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/415/oj

4.6.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 141/30


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 1 juni 2005

tot machtiging van Malta om in plaats van de enquêtes naar de rundveestapel gebruik te maken van de bij titel I van Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad ingestelde regeling

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 1588)

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

(2005/415/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 93/24/EEG van de Raad van 1 juni 1993 betreffende de statistische enquêtes op het gebied van de rundveeproductie (1), en met name op artikel 1, leden 2 en 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij titel I van Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad (2) is een identificatie- en registratieregeling voor runderen vastgesteld.

(2)

Bij Beschikking 2004/588/EG van de Commissie (3) wordt erkend dat het Maltese gegevensbestand voor runderen volledig operationeel is.

(3)

Ingevolge Richtlijn 93/24/EEG kunnen de lidstaten op hun verzoek worden gemachtigd om in plaats van enquêtes naar de rundveestapel administratieve bronnen te gebruiken, op voorwaarde dat zij aan de uit die richtlijn voortvloeiende verplichtingen voldoen.

(4)

Ter ondersteuning van zijn verzoek van 11 maart 2005 heeft Malta technische documentatie verstrekt over de opzet en bijwerking van het in titel I van Verordening (EG) nr. 1760/2000 bedoelde gegevensbestand en de methoden voor de berekening van de statistische gegevens.

(5)

Malta heeft in het bijzonder methoden voorgesteld voor de berekening van de statistische gegevens voor de categorieën van artikel 3, lid 1, van Richtlijn 93/24/EEG, die niet rechtstreeks beschikbaar zijn in het in titel I van Verordening (EG) nr. 1760/2000 bedoelde gegevensbestand. Malta moet alle nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de nauwkeurigheid van de statistische gegevens door deze berekeningsmethoden wordt gegarandeerd.

(6)

Na bestudering van de door de Maltese autoriteiten verstrekte technische documentatie blijkt dat het verzoek moet worden ingewilligd.

(7)

Deze beschikking is in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstatistiek, dat is ingesteld bij Beschikking 72/279/EEG van de Raad (4),

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Malta wordt gemachtigd om in plaats van de in Richtlijn 93/24/EEG bedoelde enquêtes naar de rundveestapel gebruik te maken van de identificatie- en registratieregeling voor runderen als bedoeld in titel I van Verordening (EG) nr. 1760/2000 voor het verzamelen van alle statistische gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de uit die richtlijn voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 2

Indien de in artikel 1 bedoelde regeling niet langer operationeel is of als hiermee geen betrouwbare statistische informatie over alle of bepaalde categorieën runderen meer kan worden verzameld, gaat Malta voor de schatting van de rundveestapel of de categorieën in kwestie weer over op statistische enquêtes.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Republiek Malta.

Gedaan te Brussel, 1 juni 2005.

Voor de Commissie

Joaquín ALMUNIA

Lid van de Commissie


(1)  PB L 149 van 21.6.1993, blz. 5. Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

(2)  PB L 204 van 11.8.2000, blz. 1. Verordening gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.

(3)  PB L 257 van 4.8.2004, blz. 8.

(4)  PB L 179 van 7.8.1972, blz. 1.


Top