EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2243

Verordening (EG) nr. 2243/2004 van de Raad van 22 december 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende de opening en wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

OJ L 381, 28.12.2004, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 154 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 154 - 160

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2243/oj

28.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 381/1


VERORDENING (EG) Nr. 2243/2004 VAN DE RAAD

van 22 december 2004

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende de opening en wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 26,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 20 december 1996 Verordening (EG) nr. 2505/96 aangenomen betreffende de opening en wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten (1). Er moet in de levering van deze producten aan de Gemeenschap worden voorzien en deze levering dient tegen de meest gunstige voorwaarden plaats te vinden. Daarom dienen er nieuwe communautaire tariefcontingenten te worden geopend op grond waarvan voldoende hoeveelheden van deze producten tegen verlaagd recht of nulrecht kunnen worden ingevoerd, en moet de geldigheid van bepaalde bestaande tariefcontingenten worden verlengd zonder de markt van deze producten hierbij te verstoren.

(2)

Daar het volume van bepaalde communautaire tariefcontingenten niet toereikend is om in de huidige contingentperiode in de behoeften van de industrie van de Gemeenschap te voorzien, moeten deze contingentvolumes met ingang van 1 januari 2005 worden verhoogd.

(3)

Voor bepaalde producten waarvoor de rechten in 2004 geschorst waren, is handhaving van communautaire tariefcontingenten in 2005 niet langer in het belang van de Gemeenschap. Deze producten dienen dan ook in de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2505/96 opgenomen tabel geschrapt te worden.

(4)

Gezien het grote aantal wijzigingen en om de gebruiker meer duidelijkheid te verschaffen dient bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2505/96 volledig te worden vervangen.

(5)

Gezien het economisch belang van deze verordening moet gebruik worden gemaakt van de redenen voor de urgentie van de zaak die worden genoemd in punt 1, onder 3), van het Protocol betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen is gehecht.

(6)

Verordening (EG) nr. 2505/96 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2505/96 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Voor de contingentperiode van 1 januari tot 30 juni 2005, in bijlage I van Verordening (EG) nr. 2505/96:

is de geldigheid van het tariefcontingent 09.2021 beperkt tot 30 juni 2005; het volume blijft ongewijzigd,

wordt het volume van tariefcontingent 09.2613 vastgesteld op 400 ton met nulrecht.

Artikel 3

Voor de contingentperiode van 1 januari tot en met 31 december 2005 is in bijlage I van Verordening (EG) nr. 2505/96:

de omvang van tariefcontingent 09.2023 vastgesteld op 700 000 stuks,

de omvang van tariefcontingent 09.2603 vastgesteld op 3 400 ton,

de omvang van tariefcontingent 09.2612 vastgesteld op 500 ton met nulrecht,

de omvang van tariefcontingent 09.2619 vastgesteld op 80 ton,

de omvang van tariefcontingent 09.2620 vastgesteld op 500 000 eenheden,

de omvang van tariefcontingent 09.2621 vastgesteld op 1 500 ton en de geldigheidsduur ervan beperkt tot 31 december 2005,

de omvang van tariefcontingent 09.2985 vastgesteld op 300 000 stuks en de geldigheidsduur ervan beperkt tot 31 december 2005.

Artikel 4

De tariefcontingenten 09.2605, 09.2606, 09.2607, 09.2609, 09.2614, 09.2918, 09.2957, 09.2966, 09.2993 en 09.2999 zijn gesloten vanaf 31 december 2004.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2005.

Deze verordening is bindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 december 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

C. VEERMAN


(1)  PB L 345 van 31.12.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij de Verordening (EG) nr. 1329/2004 (PB L 247 van 21.7.2004, blz. 1).


BIJLAGE

„BIJLAGE I

Volgnummer

GN-code

TARIC-onderverdeling

Omschrijving

Omvang van het contingent

Toepasselijk recht

(in %)

Contingentperiode

09.2021

ex 7011 20 00

45

Beeldschermen van glas, met een diagonaal van 72 cm (± 0,2 cm), gemeten van buitenkant tot buitenkant, met een lichtdoorlaatbaarheid van 56,8 % (± 3 %) bij een referentiedikte van het glas van 10,16 mm

70 000 stuks

0

1.1.-30.6.2005

09.2022

ex 8504 90 11

20

Kernen van ferriet bestemd voor de vervaardiging van afbuigspoelen (1)

2 400 000 stuks (3)

0

1.7.2004-30.6.2005

09.2023

ex 8540 91 00

34

Platte maskers met een lengte van 597,1 mm (± 0,2 mm) en een hoogte van 356,2 (± 0,2) mm, bij het einde van de verticale middellijn voorzien van sleuven (slots) met een breedte van 179,1 (± 9) μm

700 000 stuks

0

1.1.-31.12.2005

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenyleendiamine

1 800 ton

0

1.1.-31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bis(3-triethoxysilylpropyl)tetrasulfide

3 400 ton

0

1.1.-31.12.2005

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poly(vinylalcohol), gedeeltelijk via een acetaalbinding gekoppeld aan het natriumzout van 5-(4-azido-2-sulfobenzylideen)-3-(formylpropyl)-rhodanine

100 ton

0

1.1.-31.12.

09.2610

ex 2925 20 00

20

(Chlooromethyleen) dimethylammoniumchloride

100 ton

0

1.1.-31.12.

09.2611

ex 2826 19 00

10

Calciumfluoride in poedervorm met een totaalgehalte aan aluminium, magnesium en natrium van niet meer dan 0,25 mg/kg

55 ton

0

1.1.-31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

3,3’-dichloorbenzidinedihydrochloride

500 ton

0

1.1.-31.12.2005

09.2613

ex 2932 99 70

40

1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimethylbenzylideen)-D-glucitol

400 ton

0

1.1.-30.6.2005

09.2615

ex 2934 99 90

70

Ribonucleïnezuur

110 ton

0

1.1.-31.12.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydimethylsiloxaan met een polymerisatiegraad van 2 800 monomeereenheden (± 100)

1 300 ton

0

1.1.-31.12.

09.2618

ex 2918 19 80

40

(R)-2-chlooramandelzuur

100 ton

0

1.1.-31.12.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-Thiënylacetonitril

80 ton

0

1.1.2005-31.12.2005

09.2620

ex 8526 91 90

10

Assemblages voor satellietnavigatiesystemen met een functie voor het bepalen van een positie

500 000 stuks

0

1.1.-31.12.2005

09.2621

ex 3812 30 80

50

Aluminiummagnesiumzink hydroxidecarbonaathydraat, bedekt met een tensioactieve stof

1 500 ton

0

1.1.-31.12.2005

09.2622

ex 1108 12 00

10

Maïszetmeel bevattende 40 of meer doch niet meer dan 60 gewichtspercenten onoplosbare voedingsvezels

600 ton

0

1.1.-31.12.2005

09.2623

ex 2710 19 61

10

Stookolie, met een zwavelgehalte van niet meer dan 2 gewichtspercenten, bestemd om te worden gebruikt in brandstof voor zeeschepen (1)

80 000 ton

0

1.1.-31.12.

ex 2710 19 63

10

09.2624

2912 42 00

 

Ethylvanilline (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd)

352 ton

0

1.1.-31.12.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Biaxiaal georiënteerde foliën van polymeren van polypropyleen, met een dikte van 3,5 of meer, doch minder dan 15 μm, en een breedte van 490 of meer doch niet meer dan 620 mm, voor de vervaardiging van foliecondensatoren (1)

170 ton

0

1.1.-31.12.

09.2626

ex 4205 00 00

10

Stukken grijsblauw of beige geverfd leer met ingeperste nerven, gesneden uit geverfde en gelooide huiden of vellen van runderen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 9401 20 00 (1)

400 000 stuks

0

1.1.-31.12.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Beeldschermen van glas, met een diagonaal van 814,8 (± 1,5) mm gemeten van buitenkant tot buitenkant, met een lichtdoorlaatbaarheid van 51,1 (± 2,2) % bij een referentiedikte van het glas 12,5 mm

500 000 stuks

0

1.1.-31.12.

09.2628

ex 7019 52 00

10

Netten van geweven glasvezels bedekt met kunststof, met een gewicht van 120 g/m2 (± 10 g/m2), van de soort gebruikt voor de vervaardiging van insectenwerende rolhorren of van horren met een vaste omlijsting

350 000 m2

0

1.1.-31.12.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Telescopische handgrepen van aluminium, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van reisartikelen (1)

240 000 stuks

0

1.1.-31.12.

09.2630

ex 3908 90 00

30

Thermoplastisch polyamidehars met een brandpunt van meer dan 70 °C, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van afbuigspoelen voor kathodestraalbuizen (1)

40 ton

0

1.1.-30.6.2005

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanadiumoxiden en -hydroxiden, uitsluitend bestemd voor de vervaardiging van legeringen (1)

13 000 ton

0

1.1.-31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Zoete kersen op alcohol, met een diameter van niet meer dan 19,9 mm, ontpit, bestemd voor de vervaardiging van chocoladeproducten (1)

met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten

met een suikergehalte van niet meer dan 9 gewichtspercenten

2 000 ton

10 (4)

1.1.-31.12.

ex 2008 60 39

10

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Zure kersen (Prunus cerasus) op alcohol, met een diameter van niet meer dan 19,9 mm, bestemd voor de vervaardiging van chocoladeproducten (1):

met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten

met een suikergehalte van niet meer dan 9 gewichtspercenten

2 000 ton

10 (4)

1.1.-31.12.

ex 2008 60 39

20

10

09.2727

ex 3902 90 90

93

Synthetisch poly-alfa-oléfine met een viscositeit van 38 × 10-6m2 s-1 (38 centistokes) of meer bij 100 °C, volgens de methode ASTM D 445

10 000 ton

0

1.1.-31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochroom bevattende 1,5 of meer, doch niet meer dan 4 gewichtspercenten koolstof en niet meer dan 70 gewichtspercenten chroom

50 000 ton

0

1.1.-31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Met zuur geactiveerd montmorilloniet, bestemd voor de vervaardiging van zogenaamd „zelfkopiërend” papier (1)

10 000 ton

0

1.1.-31.12.

09.2829

ex 3824 90 99

19

Extract van het residu dat is verkregen bij de extractie van colofonium uit hout, in de vorm van een vaste stof, onoplosbaar in alifatische oplosmiddelen, met de volgende kenmerken:

een gehalte aan harszuren van niet meer dan 30 gewichtspercenten,

een zuurgetal van niet meer dan 110 en

een smeltpunt van 100 °C of meer

1 600 ton

0

1.1.-31.12.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Broomchloormethaan

450 ton

0

1.1.-31.12.

09.2841

ex 2712 90 99

10

Mengsels van 1-alkenen bevattende 80 of meer gewichtspercenten 1-alkenen met een ketenlengte van 20 en 22 koolstofatomen

10 000 ton

0

1.1.-31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Paddestoelen van de soort Auricularia polytricha, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, bestemd voor de vervaardiging van „kant-en-klaar maaltijden” (1)  (2)

700 ton

0

1.1.-31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Kresol met een zuiverheidsgraad van 98,5 of meer gewichtspercenten

20 000 ton

0

1.1.-31.12.

09.2853

ex 2930 90 70

35

Glutathion

15 ton

0

1.1.-31.12.

09.2881

ex 3901 90 90

92

Gechloorsulfoneerd polyethyleen

6 000 ton

0

1.1.-31.12.

09.2882

ex 2908 90 00

20

2,4-Dichloor-3-ethyl-6-nitrofenol, in poedervorm

90 ton

0

1.1.-31.12.

09.2889

3805 10 90

Sulfaatterpentijnolie

20 000 ton

0

1.1.-31.12.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, met een vlak scherm, met een verhouding breedte/hoogte van het beeldscherm van 4/3, een diagonaal van het beeldscherm van 79 of meer, doch niet meer dan 81 cm en een krommingsstraal van het beeldscherm van 50 m of meer

8 500 stuks

0

1.1.-31.12.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak, ook indien in regelmatige vorm gesneden, met een douanewaarde van niet minder dan 450 EUR/100 kg netto, bestemd om als dekblad of als omblad te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 2402 10 00 (1)

6 000 ton

0

1.1.-31.12.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 99

26

Waterige oplossing, bevattende 40 of meer gewichtspercenten droge extracten van betaïne en 5 of meer, doch niet meer dan 30 gewichtspercenten organische of anorganische zouten

38 000 ton

0

1.1.-31.12.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystine

600 ton

0

1.1.-31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Vouwbalgen bestemd voor de vervaardiging van gelede autobussen (1)

2 600 stuks

0

1.1.-31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Dichloorbenzeen

2 600 ton

0

1.1.-31.12.

09.2935

3806 10 10

Gomhars

120 000 ton

0

1.1.-30.6.

09.2935

3806 10 10

Gomhars

80 000 ton

0

1.7.-31.12.

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose

400 ton

0

1.1.-31.12.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poly(vinylideenfluoride) in de vorm van poeder, bestemd voor de vervaardiging van verven of lakken voor het bedekken van metaal (1)

1 300 ton

0

1.1.-31.12.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Chloorethanol, bestemd voor de vervaardiging van vloeibare thioplasten bedoeld bij onderverdeling 4002 99 90 (1)

8 400 ton

0

1.1.-31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO)

300 ton

0

1.1.-31.12.

09.2964

ex 5502 00 80

20

Kabels van cellulosefilamenten gesponnen in organisch oplosmiddel (Lyocell), bestemd voor de papierindustrie (1)

1 200 ton

0

1.1.-31.12.

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3':4,4'-tetracarbonzuurdianhydride

500 ton

0

1.1.-31.12.

09.2976

ex 8407 90 10

10

Viertaktbenzinemotoren met een cilinderinhoud van niet meer dan 250 cm3, bestemd voor de vervaardiging van gazonmaaimachines bedoeld bij onderverdeling 8433 11 of van maaimachines met motor bedoeld bij onderverdeling 8433 20 10 (1)

750 000 stuks (3)

0

1.7.2004-30.6.2005

09.2979

ex 7011 20 00

15

Beeldschermen van glas, met een diagonaal van 81,5 (± 0,2) cm, gemeten van buitenkant tot buitenkant, met een lichtdoorlaatbaarheid van 80 % (± 3 %) bij een referentiedikte van het glas van 11,43 mm

600 000 stuks

0

1.1.-31.12.

09.2981

ex 8407 33 90

10

Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen, met een cilinderinhoud van 300 cm3 of meer en een vermogen van 6 of meer doch niet meer dan 15,5 kW, bestemd voor de vervaardiging van:

gazonmaaimachines met eigen beweegkracht en uitgerust met een zitplaats bedoeld bij onderverdeling 8433 11 51

tractors, bedoeld bij onderverdeling 8701 90 11, die hoofdzakelijk worden gebruikt als gazonmaaimachines of

maaimachines bedoeld bij onderverdeling 8433 20 10 met een viertaktmotor met een cilinderinhoud van 300 m3 of meer (1)

210 000 stuks

0

1.1.-31.12.

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

09.2985

ex 8540 91 00

33

Platte maskers met een lengte van 685,6 mm (± 0,2 mm) of 687,2 mm (± 0,2 mm) en een hoogte van 406,9 mm (± 0,2 mm) of 408,9 mm (± 0,2 mm), met een breedte van de sleuven gemeten bij het einde van de verticale middellijn van 174 micrometer (± 8 micrometer)

300 000 stuks

0

1.1.-31.12.2005

09.2986

ex 3824 90 99

76

Mengsel van tertiaire aminen, bevattende:

60 of meer gewichtspercenten dodecyldimethylamine

20 of meer gewichtspercenten dimethyl(tetradecyl)amine

0,5 % of meer gewichtspercenten hexadecyldimethylamine, bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van amineoxiden (1)

14 000 ton

0

1.1.-31.12.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Propyleen-butyleencopolymeer bevattende 60 of meer doch niet meer dan 68 gewichtspercenten propyleen en 32 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten butyleen, met een smeltviscositeit van niet meer dan 3 000 mPa bij 190 °C volgens de methode ASTM D 3236, bestemd om te worden gebruikt als kleefstof bij de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 4818 40 (1)

1 000 ton

0

1.1.-31.12.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Toetsenborden,

bevattende een laag siliconen en toetsen van polycarbonaat, of

geheel van siliconen of geheel van polycarbonaat, met bedrukte toetsen bestemd voor de vervaardiging of de reparatie van zogenaamde „zaktelefoons” bedoeld bij onderverdeling 8525 20 91 (1)

20 000 000 stuks

0

1.1.-31.12.

ex 8538 90 99

93

09.2998

ex 2924 29 95

80

5'-Chloor-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-naftanilide

26 ton

0

1.1.-31.12.”.


(1)  De controle op het gebruik voor deze bijzondere betemming geschiedt volgens de EG-wetgeving terzake.

(2)  Het contingent is echter niet van toepassing indien de behandeling wordt verricht door de kleinhandel of door horecabedrijven.

(3)  De hoeveelheden goederen waarop dit contingent van toepassing is en die in het vrije verkeer werden gebracht met ingang van 1 juli 2004, zoals bepaald bij Verordening (EG) nr. 1329/2004, worden volledig afgeboekt op deze hoeveelheid.

(4)  Het bijzondere aanvullende recht is van toepassing.


Top