Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2190

Verordening (EG) nr. 2190/2004 van de Commissie van 20 december 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1433/2003 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad voor wat de actiefondsen, de operationele programma's en de toekenning van financiële steun betreft

OJ L 373, 21.12.2004, p. 21–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 061 P. 87 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 061 P. 87 - 88

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; stilzwijgende opheffing door 32007R1580

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2190/oj

21.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 373/21


VERORDENING (EG) Nr. 2190/2004 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2004

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1433/2003 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad voor wat de actiefondsen, de operationele programma's en de toekenning van financiële steun betreft

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (1), en met name op artikel 48,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1433/2003 van de Commissie (2) leggen de reeds erkende telersverenigingen hun operationele programma’s ter goedkeuring voor aan de bevoegde nationale autoriteit.

(2)

Telersverenigingen die een verzoek om erkenning in de zin van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2200/96 indienen, moeten eveneens in de mogelijkheid worden gesteld tegelijk hun operationele programma’s voor te leggen. Deze programma’s hoeven slechts te worden goedgekeurd wanneer de betrokken telersvereniging uiterlijk op de in artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1433/2003 vastgestelde datum door de nationale autoriteit is erkend.

(3)

Krachtens de artikelen 13 en 14 van Verordening (EG) nr. 1433/2003 neemt de bevoegde nationale autoriteit uiterlijk op 15 december een besluit over de door de telersverenigingen overeenkomstig de artikelen 11 en 14 van die verordening ingediende programma’s en actiefondsen of wijzigingen daarin. Uit de ervaring van de laatste jaren is gebleken dat bepaalde lidstaten door administratieve overbelasting niet in staat zijn om vóór die datum alle programma’s te onderzoeken en de desbetreffende besluiten te nemen.

(4)

Om systematische afwijkingen te voorkomen, marktdeelnemers niet te benadelen en het de nationale autoriteiten mogelijk te maken het onderzoek van de aanvragen voort te zettten, is het dienstig te bepalen dat de lidstaten om naar behoren gemotiveerde redenen de uiterste datum mogen verschuiven van 15 december naar 20 januari van het jaar na dat waarin de aanvraag is ingediend. De lidstaten kunnen bepalen dat de uitgaven subsidiabel zijn met ingang van 1 januari van het jaar na dat waarin de aanvraag is ingediend.

(5)

Verordening (EG) nr. 1433/2003 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1433/2003 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan artikel 11 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Telersverenigingen die een verzoek om erkenning als telersvereniging in de zin van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2200/96 indienen, kunnen tegelijk de in de eerste alinea bedoelde operationele programma’s ter goedkeuring voorleggen. De goedkeuring van deze programma’s wordt afhankelijk gesteld van de erkenning binnen de in artikel 13, lid 2, vastgestelde termijn.”.

2)

Aan artikel 13, lid 2, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Om naar behoren gemotiveerde redenen kunnen de lidstaten evenwel uiterlijk op 20 januari volgende op de datum van indiening van de aanvraag een besluit nemen over de operationele programma’s en actiefondsen. In het goedkeuringsbesluit kan worden bepaald dat de uitgaven subsidiabel zijn met ingang van 1 januari van het jaar na dat waarin de aanvraag is ingediend.”.

3)

Aan artikel 14, lid 3, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Om naar behoren gemotiveerde redenen kunnen de lidstaten evenwel uiterlijk op 20 januari volgende op de datum van indiening van de aanvraag een besluit nemen over de verzoeken tot wijziging van een operationeel programma. In het goedkeuringsbesluit kan worden bepaald dat de uitgaven subsidiabel zijn met ingang van 1 januari van het jaar na dat waarin de aanvraag is ingediend.”.

4)

Aan artikel 16, lid 2, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„In geval van toepassing van artikel 13, lid 2, of van artikel 14, lid 3, en in afwijking van het bepaalde in de eerste en de tweede alinea wordt met de uitvoering van een overeenkomstig deze bepalingen goedgekeurd operationeel programma uiterlijk op 31 januari daaropvolgende begonnen.”.

5)

Artikel 17, derde alinea, wordt vervangen door de volgende alinea's:

„In geval van toepassing van artikel 13, lid 2, of van artikel 14, lid 3, en in afwijking van het bepaalde in de tweede alinea delen de lidstaten het goedgekeurde steunbedrag uiterlijk op 20 januari mee.

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 31 januari in kennis van het totale bedrag van de goedgekeurde steun voor alle operationele programma’s samen.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2004.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 47/2003 van de Commissie (PB L 7 van 11.1.2003, blz. 64).

(2)  PB L 203 van 12.8.2003, blz. 25. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1813/2004 (PB L 319 van 20.10.2004, blz. 5).


Top