EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0769

Verordening (EG) nr. 769/2004 van de Raad van 21 april 2004 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 3906/89, (EG) nr. 555/2000, (EG) nr. 2500/2001, (EG) nr. 1268/1999 en (EG) nr. 1267/1999 om de landen van het stabilisatie- en associatieproces de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan aanbestedingen in het kader van de pretoetredingsprogramma's voor steun van de Gemeenschap

OJ L 123, 27.4.2004, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 147 - 149
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 147 - 149
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 147 - 149
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 147 - 149
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 147 - 149
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 147 - 149
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 147 - 149
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 147 - 149
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 147 - 149

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; stilzwijgende opheffing door 32006R1085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/769/oj

32004R0769

Verordening (EG) nr. 769/2004 van de Raad van 21 april 2004 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 3906/89, (EG) nr. 555/2000, (EG) nr. 2500/2001, (EG) nr. 1268/1999 en (EG) nr. 1267/1999 om de landen van het stabilisatie- en associatieproces de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan aanbestedingen in het kader van de pretoetredingsprogramma's voor steun van de Gemeenschap

Publicatieblad Nr. L 123 van 27/04/2004 blz. 0001 - 0003


Verordening (EG) nr. 769/2004 van de Raad

van 21 april 2004

tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 3906/89, (EG) nr. 555/2000, (EG) nr. 2500/2001, (EG) nr. 1268/1999 en (EG) nr. 1267/1999 om de landen van het stabilisatie- en associatieproces de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan aanbestedingen in het kader van de pretoetredingsprogramma's voor steun van de Gemeenschap

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 181 A, lid 2, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,(1)

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Europese Raad van Thessaloniki van 20 juni 2003 heeft zijn goedkeuring gehecht aan "De agenda van Thessaloniki voor de westelijke Balkan: Op weg naar Europese integratie" en de Commissie verzocht passende maatregelen te overwegen zodat SAP-landen kunnen deelnemen aan aanbestedingen in het kader van de pretoetredingsprogramma's (Phare, Ispa, Sapard) en de steunprogramma's van de Gemeenschap.

(2) Verordening (EEG) nr. 3906/89 van de Raad van 18 december 1989 betreffende economische hulp aan bepaalde landen in Midden- en Oost-Europa(2), Verordening (EG) nr. 555/2000 van de Raad van 13 maart 2000 betreffende de uitvoering van acties in het kader van de pretoetredingsstrategie voor de Republiek Cyprus en de Republiek Malta(3), Verordening (EG) nr. 2500/2001 van de Raad van 17 december 2001 betreffende financiële pretoetredingssteun voor Turkije(4), Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad van 21 juni 1999 inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode(5), en Verordening (EG) nr. 1267/1999 van de Raad van 21 juni 1999 tot instelling van een pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid(6) moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 3906/89 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 7 wordt vervangen door:

"Artikel 7

1. De deelneming aan aanbestedingen en opdrachten staat onder dezelfde voorwaarden open voor alle natuurlijke en rechtspersonen die onder het toepassingsgebied van de Verdragen vallen uit de lidstaten, de kandidaat-lidstaten en uit de landen die krachtens Verordening (EG) nr. 2666/2000 van de Raad van 5 december 2000 betreffende de steun aan Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië(7) voor steun in aanmerking komen. De aanbestedende dienst kan in naar behoren gemotiveerde gevallen en geval per geval, de deelneming aan aanbestedingen en opdrachten goedkeuren van natuurlijke en rechtspersonen uit derde landen.

2. De leveranties zijn binnen het toepassingsgebied van de Verdragen afkomstig uit de lidstaten, de kandidaat-lidstaten of de landen die krachtens Verordening (EG) nr. 2666/2000 voor steun in aanmerking komen. In naar behoren gemotiveerde gevallen en geval per geval kan de aanbestedende dienst afwijking van deze vereiste toestaan."

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 555/2000 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 7, leden 9 en 10, worden vervangen door:

"9. De deelneming aan aanbestedingen en opdrachten staat onder dezelfde voorwaarden open voor alle natuurlijke en rechtspersonen die onder het toepassingsgebied van de Verdragen vallen uit de lidstaten, de kandidaat-lidstaten en de landen die krachtens Verordening (EG) nr. 2666/2000 van de Raad van 5 december 2000 betreffende de steun aan Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië(8). De aanbestedende dienst kan in naar behoren gemotiveerde gevallen en geval per geval, de deelneming aan aanbestedingen en opdrachten toestaan van natuurlijke personen en rechtspersonen uit derde landen.

10. De leveranties zijn binnen het toepassingsgebied van de Verdragen afkomstig uit de lidstaten, de kandidaat-lidstaten of de landen die krachtens Verordening (EG) nr. 2666/2000 voor steun in aanmerking komen. In naar behoren gemotiveerde gevallen en geval per geval kan de aanbestedende dienst afwijking van deze vereisten toestaan."

Artikel 3

Verordening (EG) nr. 2500/2001 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 8:

a) lid 7 wordt vervangen door:

"7. De deelneming aan aanbestedingen en opdrachten staat onder dezelfde voorwaarden open voor alle natuurlijke en rechtspersonen die onder het toepassingsgebied van de Verdragen vallen uit de lidstaten, de kandidaat-lidstaten en de landen die krachtens Verordening (EG) 1488/96 van de Raad van 23 juli 1996 inzake financiële en technische maatregelen ter ondersteuning van de hervorming van de economische en maatschappelijke structuren in het kader van het Europees-mediterrane partnerschap (MEDA)(9) en Verordening (EG) nr. 2666/2000 van de Raad van 5 december 2000 betreffende de steun aan Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië(10). De aanbestedende dienst kan in naar behoren gemotiveerde gevallen en geval per geval, de deelneming aan aanbestedingen en opdrachten goedkeuren van natuurlijke en rechtspersonen uit derde landen.

De leveranties zijn binnen het toepassingsgebied van de Verdragen afkomstig uit de lidstaten, de kandidaat-lidstaten of de landen die krachtens Verordening (EG) nr. 1488/96 en Verordening (EG) nr. 2666/2000 voor steun in aanmerking komen. In naar behoren gemotiveerde gevallen en geval per geval kan de aanbestedende dienst afwijking van deze vereiste toestaan."

b) lid 8 wordt geschrapt.

Artikel 4

Verordening (EG) nr. 1268/1999 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 3, lid 3, wordt vervangen door:

"3. Natuurlijke en rechtspersonen uit Cyprus, Malta en Turkije en uit de landen die krachtens Verordening (EG) nr. 2666/2000 van de Raad van 5 december 2000 betreffende de steun aan Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië(11) voor steun in aanmerking komen, kunnen deelnemen aan aanbestedingen en opdrachten onder dezelfde voorwaarden die van toepassing zijn op alle natuurlijke en rechtspersonen die onder het toepassingsgebied van de Verdragen vallen, uit de lidstaten en de begunstigde landen."

Artikel 5

Verordening (EG) nr. 1267/1999 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 6a, lid 1, wordt vervangen door:

"1. Bij maatregelen waarvoor de Gemeenschap de enige externe bijstandsverlener is, staat deelneming aan aanbestedingen en opdrachten op gelijke voorwaarden open voor alle natuurlijke en rechtspersonen die onder het toepassingsgebied van de Verdragen vallen, uit de lidstaten en uit de in artikel 1, lid 1, tweede alinea, genoemde landen en de landen die krachtens Verordening (EG) nr. 2666/2000 van de Raad van 5 december 2000 betreffende de steun aan Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië voor steun in aanmerking komen(12)."

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 21 april 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

J. Walsh

(1) Advies uitgebracht op 9 maart 2004 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2) PB L 375 van 23.12.1989, blz. 11. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 807/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 36).

(3) PB L 68 van 16.3.2000, blz. 3. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2500/2001 (PB L 342 van 27.12.2001, blz. 1).

(4) PB L 342 van 27.12.2001, blz. 1.

(5) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 87. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 696/2003 (PB L 99 van 17.4.2003, blz. 24).

(6) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 73. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2500/2001 (PB L 342 van 27.12.2001, blz. 1).

(7) PB L 306 van 7.12.2000, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2415/2001 (PB L 327 van 13.12.2001, blz. 3).

(8) PB L 306 van 7.12.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2415/2001 (PB L 327 van 13.12.2001, blz. 3).

(9) PB L 189 van 30.7.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2698/2000 (PB L 311 van 12.12.2000, blz. 1).

(10) PB L 306 van 7.12.2000, blz.1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2415/2001 (PB L 327 van 13.12.2001, blz. 3).

(11) PB L 306 van 7.12.2000, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2415/2001 (PB L 327 van 13.12.2001, blz. 3).

(12) PB L 306 van 7.12.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2415/2001 (PB L 327 van 13.12.2001, blz. 3).

Top