EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0432

Verordening (EG) nr. 432/2004 van de Commissie van 5 maart 2004 betreffende de achtste aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 71, 10.3.2004, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 21 - 22
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 21 - 22
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 21 - 22
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 21 - 22
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 21 - 22
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 21 - 22
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 21 - 22
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 21 - 22
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 21 - 22
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 229 - 230
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 229 - 230
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 3 - 4

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; opgeheven door 32014R0165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/432/oj

32004R0432

Verordening (EG) nr. 432/2004 van de Commissie van 5 maart 2004 betreffende de achtste aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 071 van 10/03/2004 blz. 0003 - 0004


Verordening (EG) nr. 432/2004 van de Commissie

van 5 maart 2004

betreffende de achtste aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad(2), en met name op artikel 17,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bijlage I B van Verordening (EEG) nr. 3821/85 bevat de technische specificaties voor de constructie, beproeving, installatie en controle van het controleapparaat in het wegvervoer.

(2) Met het oog op de algemene veiligheid van het systeem en de interoperabiliteit tussen het controleapparaat en de tachograafkaarten dienen bepaalde technische specificaties die zijn opgenomen in bijlage I B van Verordening (EEG) nr. 3821/85 te worden gewijzigd.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het comité dat is opgericht bij artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 3821/85,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I B van Verordening (EEG) nr. 3821/85 wordt als volgt gewijzigd:

1. In hoofdstuk IV, paragraaf 1, voorschrift 172, worden de woorden "ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΟΥ" vervangen door "ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ".

2. In hoofdstuk IV, punt 5.3.9, voorschrift 227, worden de woorden "doel van de kalibrering (eerste installatie, installatie, periodieke inspectie)" vervangen door "doel van de kalibrering (activering, eerste installatie, installatie, periodieke inspectie)".

3. In appendix 1, punt 2.29, worden de laatste twee regels vervangen door:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

4. In appendix 1, aan het eind van punt 2.67, wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

"Voetnoot: Op de website van de Europese certificeringsautoriteit zal een bijgewerkte lijst van codes die de fabrikanten identificeren, worden geplaatst.".

5. In appendix 2, punt 3.6.3, voorschrift TCS_333, vijfde streepje, wordt de formule "(offset + Le > EF grootte)" vervangen door "(offset + Lc > EF grootte)".

6. In appendix 2, punt 3.6.7, wordt in voorschrift TCS_348, derde kolom, de waarde "CEh" vervangen door "C2h".

7. In appendix 7, punt 2.2.2, worden op de vierde regel van de achtste kolom de data ''8F' 'EA'', vervangen door ''EA' '8F'''

8. In appendix 7, punt 2.2.2.2, wordt in voorschrift DDP_006, de verwijzing naar "8F" en "EA" vervangen door "EA" en "8F".

9. In appendix 7, punt 2.2.6.5, voorschrift DDP_033, wordt voor de lengte (bytes) "(164)" vervangen door "(167)".

10. In appendix 8, punt 8.2, voorschrift CPR_075 wordt:

a) in het bijschrift bij tabel 40 de referentie "recordDataIdentifier-waarde >REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK> F00B" vervangen door "recordDataIdentifier-waarde >REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK> F90B";

b) in de derde kolom van tabel 40 (Bedrijfsreeks) de verwijzing naar "-59 tot 59 min" vervangen door "-59 tot +59 min".

11. In appendix 8, punt 8.2, voorschrift CPR_076, wordt in het bijschrift bij tabel 41 de referentie "recordDataIdentifier-waarde >REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK> F022" vervangen door "recordDataIdentifier-waarde >REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK> F922".

12. In appendix 8, punt 8.2, voorschrift CPR_078, wordt in het bijschrift bij tabel 42 de referentie '"recordDataIdentifier-waarde >REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK> F07E" vervangen door "recordDataIdentifier-waarde >REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK> F97E".

13. In appendix 10, derde sectie, punt 4.2, worden na "controlekaart" de woorden "en de bedrijfskaart" ingevoegd.

14. In appendix 10, derde sectie, punt 4.2.3, worden de woorden "De onderstaande opdrachten beschrijven" vervangen door "Bovendien beschrijven de onderstaande opdrachten".

15. In appendix 10, derde sectie, punt 4.3.2, worden de woorden "ALGEMEEN_LEZEN Gebruikersgegevens kunnen door elke gebruiker vanaf het TOE worden gelezen, met uitzondering van identificatiegegevens van de kaarthouder die uitsluitend door de VOERTUIGUNIT afgelezen kunnen worden van controlekaarten." vervangen door "ALGEMEEN_LEZEN Gebruikersgegevens kunnen door elke gebruiker vanaf het TOE worden gelezen, met uitzondering van identificatiegegevens van de kaarthouder die uitsluitend door de VOERTUIGUNIT afgelezen kunnen worden van controlekaarten en bedrijfskaarten.".

16. In appendix 11, punt 2.2.1, voorschrift CSM_003, worden de woorden "De in het RSA-algoritme gebruikte openbare exponent e moet in alle gegenereerde RSA-sleutels verschillend zijn van 2." vervangen door "De in het RSA-algoritme gebruikte openbare exponent e is een geheel getal tussen 3 en n-1 dat voldoet aan gcd(e, lcm(p-1, q-1))=1.".

17. In appendix 11, punt 3.3.1, voorschrift CSM_017, opmerking 5, sub 5.1, tweede tabel, worden in de tweede kolom de woorden "BCD-codering" vervangen door "geheel getal".

18. In appendix 11, punt 3.3.2, voorschrift CSM_018, worden na "overeenkomstig ISO/IEC 9796-2," de woorden "uitgezonderd bijlage A.4 daarvan," ingevoegd.

19. In appendix 11, hoofdstuk 4, voorschrift CSM_020, wordt links in het tweede diagram in het tiende vakje het woord "handtekening" vervangen door "handtekening*".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 maart 2004.

Voor de Commissie

Loyola De Palacio

Vice-voorzitster

(1) PB L 370 van 31.12.1985, blz. 8.

(2) PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1.

Top