Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0367

Verordening (EG) nr. 367/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2261/2003 met betrekking tot de beschikbare hoeveelheid waarvoor certificaataanvragen voor de invoer van bepaalde producten van de sector varkensvlees kunnen worden ingediend voor de periode van 1 tot en met 30 april 2004

OJ L 63, 28.2.2004, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/367/oj

32004R0367

Verordening (EG) nr. 367/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2261/2003 met betrekking tot de beschikbare hoeveelheid waarvoor certificaataanvragen voor de invoer van bepaalde producten van de sector varkensvlees kunnen worden ingediend voor de periode van 1 tot en met 30 april 2004

Publicatieblad Nr. L 063 van 28/02/2004 blz. 0033 - 0034


Verordening (EG) nr. 367/2004 van de Commissie

van 27 februari 2004

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2261/2003 met betrekking tot de beschikbare hoeveelheid waarvoor certificaataanvragen voor de invoer van bepaalde producten van de sector varkensvlees kunnen worden ingediend voor de periode van 1 tot en met 30 april 2004

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees(1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad van 29 maart 1994 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor kwaliteitsrundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, tarwe en mengkoren, en zemelen, slijpsel en andere resten(2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1432/94 van de Commissie van 22 juni 1994 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector varkensvlees, van de invoerregeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor varkensvlees en bepaalde andere landbouwproducten(3), en met name op artikel 4, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Na de toetreding op 1 mei 2004 van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie moeten deze landen onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor de huidige lidstaten, in aanmerking kunnen komen voor de bij Verordening (EG) nr. 774/94 vastgestelde tariefcontingenten voor varkensvlees. Daarom moet de marktdeelnemers van die landen de mogelijkheid worden gegeven om vanaf de toetreding onverkort gebruik te maken van die contingenten.

(2) Om te voorkomen dat de markt vóór en na 1 mei 2004 wordt verstoord, zijn de in Verordening (EG) nr. 1432/94 vastgestelde tranches voor 2004 bij Verordening (EG) nr. 332/2004 van de Commissie(4) gewijzigd ten aanzien van het tijdschema en aangepast ten aanzien van de verdeling van de hoeveelheden. Verordening (EG) nr. 2261/2003 van de Commissie van 22 december 2003 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in december 2003 worden ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor varkensvlees en bepaalde andere landbouwproducten(5) moet bijgevolg worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2261/2003 wordt als volgt gewijzigd:

a) Artikel 1, lid 2, wordt vervangen door:

"2. Voor de periode van 1 tot en met 30 april 2004 kunnen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1432/94 invoercertificaten worden aangevraagd tot de in bijlage II aangegeven totale hoeveelheid.".

b) Bijlage II wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 februari 2004.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1365/2000 (PB L 156 van 29.6.2000, blz. 5).

(2) PB L 91 van 8.4.1994, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2198/95 van de Commissie (PB L 221 van 19.9.1995, blz. 3).

(3) PB L 156 van 23.6.1994, blz. 14. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1006/2001 (PB L 140 van 24.5.2001, blz. 13).

(4) PB L 60 van 27.2.2004, blz. 10.

(5) PB L 336 van 21.12.2003, blz. 14.

BIJLAGE

"BIJLAGE II

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Top