Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0365

Verordening (EG) nr. 365/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2233/2003 houdende opening van communautaire tariefcontingenten voor schapen, geiten, schapenvlees en geitenvlees voor 2004

OJ L 63, 28.2.2004, p. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 555 - 555
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 555 - 555
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 555 - 555
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 555 - 555
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 555 - 555
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 555 - 555
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 555 - 555
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 555 - 555
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 555 - 555

No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/365/oj

32004R0365

Verordening (EG) nr. 365/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2233/2003 houdende opening van communautaire tariefcontingenten voor schapen, geiten, schapenvlees en geitenvlees voor 2004

Publicatieblad Nr. L 063 van 28/02/2004 blz. 0030 - 0030


Verordening (EG) nr. 365/2004 van de Commissie

van 27 februari 2004

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2233/2003 houdende opening van communautaire tariefcontingenten voor schapen, geiten, schapenvlees en geitenvlees voor 2004

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2529/2001 van de Raad van 19 december 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schapen- en geitenvlees(1), en met name op artikel 16, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1439/95 van de Commissie van 26 juni 1995 tot vaststelling van bepalingen van Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de Raad inzake de invoer en de uitvoer van producten van de sector schapen- en geitenvlees(2) is de geldigheidsduur vastgesteld van oorsprongsdocumenten die door de autoriteiten van een derde land zijn afgegeven met het oog op de invoer in de Gemeenschap van schapen, geiten, schapenvlees en geitenvlees in het kader van tariefcontingenten.

(2) Bij Verordening (EG) nr. 2233/2003 van de Commissie(3) is bepaald dat met ingang van 1 januari 2004 die quota worden beheerd volgens het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt". Voor bepaalde derde landen evenwel is in die verordening bepaald dat het systeem met certificaten gehandhaafd blijft tot en met 30 april 2004. Voor die gevallen moeten bepalingen worden vastgesteld om een soepele overgang van het systeem van invoercertificaten naar het systeem "wie het eerst komt, het eerst maalt" mogelijk te maken.

(3) Daartoe moet een grotere soepelheid worden toegestaan met betrekking tot de geldigheidsduur van het oorsprongscertificaat zoals bepaald in artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1439/95, in die zin dat de autoriteiten van het betrokken derde land dergelijke documenten mogen afgeven met een geldigheidsduur van minder dan drie maanden, te rekenen vanaf de datum van afgifte.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor schapen en geiten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2233/2003 wordt de volgende alinea toegevoegd:"In afwijking van artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1439/95 mogen de autoriteiten van Australië en Nieuw-Zeeland tot en met 30 april 2004 oorsprongsdocumenten afgeven met een geldigheidsduur van minder dan drie maanden, te rekenen van de datum van afgifte.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 februari 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 341 van 22.12.2001, blz. 3.

(2) PB L 143 van 27.6.1995, blz. 7. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 272/2001 (PB L 41 van 10.2.2001, blz. 3).

(3) PB L 339 van 24.12.2003, blz. 22.

Top