EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0112

Richtlijn 2004/112/EG van de Commissie van 13 december 2004 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 95/50/EG van de Raad betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de wegVoor de EER relevante tekst

OJ L 367, 14.12.2004, p. 23–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 68–75 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 014 P. 180 - 185
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 014 P. 180 - 185
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 206 - 211

No longer in force, Date of end of validity: 12/11/2022; opgeheven door 32022L1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/112/oj

14.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 367/23


RICHTLIJN 2004/112/EG VAN DE COMMISSIE

van 13 december 2004

tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 95/50/EG van de Raad betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 95/50/EG van de Raad van 6 oktober 1995 betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (1), en met name op artikel 9 bis,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Richtlijn 94/55/EG van de Raad van 21 november 1994 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (2) zijn uniforme regels vastgesteld voor het vervoer van gevaarlijke goederen in de Gemeenschap.

(2)

De bijlagen van Richtlijn 95/50/EG van de Raad hangen samen met de bijlagen van Richtlijn 94/55/EG. Een aanpassing van de bijlagen van Richtlijn 94/55/EG aan de vooruitgang van wetenschap en techniek kan van invloed zijn op de bijlagen van Richtlijn 95/50/EG.

(3)

Om rekening te houden met Richtlijn 2003/28/EG van de Commissie van 7 april 2003 tot vierde aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 94/55/EG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg dienen de bijlagen van Richtlijn 95/50/EG te worden gewijzigd.

(4)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij Richtlijn 94/55/EG ingestelde Comité voor het vervoer van gevaarlijke goederen,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 95/50/EG wordt als volgt gewijzigd:

De bijlagen I, II en III worden vervangen door de bijlagen I, II en III van de onderhavige richtlijn.

Artikel 2

1.   De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk één jaar na de publicatie van deze richtlijn aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie onmiddellijk in kennis van de tekst van deze bepalingen en een correlatietabel tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van de bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 december 2004.

Voor de Commissie

Jacques BARROT

Lid van de Commissie


(1)  PB L 249 van 17.10.1995, blz. 35. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/26/EG (PB L 168 van 23.6.2001, blz. 23).

(2)  PB L 319 van 12.12.1994, blz. 7. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/28/EG van de Commissie (PB L 90 van 8.4.2003, blz. 45).


BIJLAGE I

Image

Image


BIJLAGE II

INBREUKEN

In het kader van deze richtlijn bevat de volgende niet-volledige lijst, ingedeeld in drie risicocategorieën (waarvan categorie I de ernstigste is), een leidraad voor wat als inbreuk dient te worden beschouwd.

Bij de bepaling van de juiste risicocategorie moet rekening worden gehouden met de specifieke omstandigheden; de bepaling hiervan wordt overgelaten aan de controlerende instantie/functionaris ter plaatse.

Tekortkomingen die niet onder de risicocategorieën worden genoemd, worden aan de hand van de beschrijvingen van de categorieën ingedeeld.

Wanneer er sprake is van verschillende inbreuken per vervoerseenheid, wordt voor de rapportage (zie bijlage III van deze richtlijn) alleen de ernstigste risicocategorie vermeld (zoals aangegeven onder punt 39 van bijlage I van deze richtlijn).

1.   Risicocategorie I

Wanneer er bij het niet in acht nemen van de desbetreffende ADR-bepalingen een hoog risico op dodelijke slachtoffers, ernstig letsel voor personen of significante aantasting van het milieu ontstaat, zullen er normaal gesproken onmiddellijk afdoende corrigerende maatregelen worden genomen, zoals het blokkeren van het voertuig.

Dergelijke gevallen zijn:

1)

de gevaarlijke goederen mogen niet worden vervoerd;

2)

lekkage van gevaarlijke stoffen;

3)

vervoer via een verboden vervoerwijze of met een ongeschikt vervoermiddel;

4)

bulkvervoer in een container die qua constructie niet geschikt is;

5)

vervoer in een voertuig zonder adequaat goedkeuringscertificaat;

6)

het voertuig voldoet niet langer aan de goedkeuringsnormen en levert een direct gevaar op (anders ingedeeld in risicocategorie II);

7)

er wordt een niet-goedgekeurde verpakking gebruikt;

8)

de verpakking voldoet niet aan de verpakkingsinstructie die van toepassing is;

9)

er wordt niet voldaan aan de speciale bepalingen voor gezamenlijke verpakking;

10)

er wordt niet voldaan aan de voorschriften inzake beladen en vastzetten;

11)

er wordt niet voldaan aan de voorschriften inzake het gezamenlijk laden van colli;

12)

er wordt niet voldaan aan de voorschriften inzake de maximaal toelaatbare vulling van tanks of colli;

13)

er wordt niet voldaan aan de voorschriften inzake de beperking van de hoeveelheden die in één vervoerseenheid mogen worden vervoerd;

14)

vervoer van gevaarlijke goederen zonder vermelding van hun aanwezigheid (bijvoorbeeld documenten, kenmerking en etikettering van de colli, grote etiketten en kenmerking op het voertuig, …);

15)

vervoer zonder grote etiketten en kenmerking op het voertuig;

16)

er ontbreekt informatie over de stof die wordt vervoerd waardoor kan worden vastgesteld of er sprake is van een inbreuk van risicocategorie I (bijvoorbeeld UN-nummer, correcte vervoersnaam, verpakkingsgroep, …);

17)

de chauffeur heeft geen geldig certificaat van een beroepsopleiding;

18)

er wordt vuur of een onbeschermde lamp gebruikt;

19)

het rookverbod wordt niet in acht genomen.

2.   Risicocategorie II

Wanneer er bij het niet in acht nemen van de desbetreffende ADR-bepalingen een risico op letsel voor personen of aantasting van het milieu ontstaat, zullen er normaal gesproken afdoende corrigerende maatregelen worden genomen, zoals aanpassing op de controleplaats indien dit mogelijk en van toepassing is, maar uiterlijk bij het voltooien van het vervoerstraject van dat moment.

Dergelijke gevallen zijn:

1)

de vervoerseenheid bestaat uit meer dan een aanhanger/oplegger;

2)

het voertuig voldoet niet langer aan de goedkeuringsnormen maar levert geen direct gevaar op;

3)

het voertuig bevat geen operationele brandblusser, zoals vereist; een brandblusser kan nog als operationeel worden beschouwd als alleen de voorgeschreven verzegeling en/of de vervaldatum ontbreken; dit gaat echter niet op als duidelijk zichtbaar is dat de brandblusser niet langer operationeel is, bijvoorbeeld als de drukmeter op 0 staat;

4)

het voertuig bevat niet de uitrusting die krachtens het ADR of de schriftelijke instructies vereist is;

5)

er is niet voldaan aan de beproevings- en inspectiedata en gebruiksperiode voor verpakkingen, IBC’s of grote verpakkingen;

6)

er worden colli met een beschadigde verpakking, IBC of grote verpakking of beschadigde ongereinigde lege verpakkingen vervoerd;

7)

vervoer van verpakte goederen in een container die qua constructie niet geschikt is;

8)

de tanks/tankcontainers (ook als ze leeg en ongereinigd zijn) zijn niet correct gesloten;

9)

vervoer van een combinatieverpakking met een buitenverpakking die niet correct gesloten is;

10)

onjuiste etikettering, kenmerking of grote etiketten;

11)

er zijn geen schriftelijke instructies in overeenstemming met het ADR of de schriftelijke instructies hebben geen betrekking op de vervoerde goederen;

12)

het voertuig staat niet onder afdoende toezicht of is niet juist geparkeerd.

3.   Risicocategorie III

Wanneer er bij het niet in acht nemen van de desbetreffende bepalingen een gering risico op letsel voor personen of aantasting van het milieu ontstaat en wanneer afdoende corrigerende maatregelen niet op de controleplaats behoeven te worden genomen, maar later bij de onderneming kunnen worden genomen.

Dergelijke gevallen zijn:

1)

de omvang van grote etiketten of etiketten of de grootte van letters, cijfers of symbolen op grote etiketten of etiketten voldoet niet aan de voorschriften;

2)

in de documentatie voor het vervoer ontbreekt andere informatie dan onder risicocategorie I (punt 16) wordt vermeld;

3)

het opleidingscertificaat bevindt zich niet in het voertuig, maar er zijn gegevens waaruit blijkt dat de chauffeur dit wel heeft.


BIJLAGE III

MODELFORMULIER VOOR HET AAN DE COMMISSIE TE ZENDEN RAPPORT OVER INBREUKEN EN SANCTIES

Image


Top