EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0004

Richtlijn 2004/4/EG van de Commissie van 15 januari 2004 tot wijziging van Richtlijn 96/3/EG inzake een afwijking van enkele bepalingen van Richtlijn 93/43/EEG van de Raad inzake levensmiddelenhygiëne voor het bulkvervoer van vloeibare oliën en vetten over zee (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 15, 22.1.2004, p. 25–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 033 P. 19 - 24
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 033 P. 19 - 24
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 033 P. 19 - 24
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 033 P. 19 - 24
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 033 P. 19 - 24
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 033 P. 19 - 24
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 033 P. 19 - 24
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 033 P. 19 - 24
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 033 P. 19 - 24
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 213 - 218
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 213 - 218
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 86 - 91

No longer in force, Date of end of validity: 17/06/2014; opgeheven door 32014R0579 . Latest consolidated version: 11/02/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/4/oj

32004L0004

Richtlijn 2004/4/EG van de Commissie van 15 januari 2004 tot wijziging van Richtlijn 96/3/EG inzake een afwijking van enkele bepalingen van Richtlijn 93/43/EEG van de Raad inzake levensmiddelenhygiëne voor het bulkvervoer van vloeibare oliën en vetten over zee (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 015 van 22/01/2004 blz. 0025 - 0030


Richtlijn 2004/4/EG van de Commissie

van 15 januari 2004

tot wijziging van Richtlijn 96/3/EG inzake een afwijking van enkele bepalingen van Richtlijn 93/43/EEG van de Raad inzake levensmiddelenhygiëne voor het bulkvervoer van vloeibare oliën en vetten over zee

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 93/43/EEG van de Raad van 14 juni 1993 inzake levensmiddelenhygiëne(1), en met name op artikel 3, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtlijn 96/3/EG van de Commissie van 26 januari 1996 inzake een afwijking van enkele bepalingen van Richtlijn 93/43/EEG van de Raad inzake levensmiddelenhygiëne voor het bulkvervoer van vloeibare oliën en vetten over zee(2) moet gewijzigd worden in verband met wetenschappelijke ontwikkelingen.

(2) Op grond van de evaluaties van het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding, met name het advies van 20 september 1996, gewijzigd op 12 juni 1997 (107e plenaire vergadering), en het geactualiseerde advies van 4 april 2003 van dat comité, betreffende het mogelijke risico voor de menselijke gezondheid dat verbonden is aan het vervoer van oliën en vetten in tanks van schepen als gevolg van stoffen die als aanvaardbare vorige ladingen zijn voorgesteld, moet de lijst van aanvaardbare vorige ladingen in de bijlage bij Richtlijn 96/3/EG gewijzigd worden.

(3) Voor cyclohexanol, 2,3-butaandiol, isobutanol en nonaan was de beschikbare informatie niet voldoende of was een nadere toelichting nodig voor een deugdelijke wetenschappelijke beoordeling van de toxicologische eigenschappen, zodat het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding de gevraagde evaluaties niet kon uitvoeren. Volgens het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding zijn deze stoffen niet aanvaardbaar als vorige lading, zodat zij van de lijst van aanvaardbare vorige ladingen moeten worden afgevoerd.

(4) Over methylesters van vetzuren (methyllauraat, methylpalmitaat, methylstearaat, methyloleaat), azijnzuuranhydride, ammoniumpolyfosfaat, propyleentetrameer, propylalcohol en natriumsilicaat heeft het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding op grond van de beschikbare gegevens geoordeeld dat die stoffen als vorige lading aanvaardbaar zijn. Die stoffen moeten dus aan de lijst van aanvaardbare vorige ladingen worden toegevoegd.

(5) Voor isodecanol, isononanol, isooctanol, montaanwas, paraffinewas en witte minerale olie was de beschikbare informatie niet voldoende om een volledige evaluatie uit te voeren. Volgens het advies van het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding kunnen deze stoffen echter als voorlopig aanvaardbaar worden beschouwd als vorige lading aangezien het onwaarschijnlijk is dat zij genotoxisch zijn, zij door tankreiniging gemakkelijk verwijderd kunnen worden en daardoor en door de te verwachten verdunning de hoeveelheid residuen uiterst gering zal zijn.

(6) Deze voorlopig aanvaardbare stoffen moeten binnen zekere tijd opnieuw worden beoordeeld aan de hand van nieuwe gegevens, waarna de bijlage zo nodig moet worden aangepast. De voor die evaluatie benodigde gegevens moeten met name door de betrokken exploitanten van levensmiddelenbedrijven worden verstrekt.

(7) De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Richtlijn 96/3/EG wordt vervangen door de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

De stoffen isodecanol, isononanol, isooctanol, montaanwas, paraffinewas en witte minerale olie worden uiterlijk op 31 december 2006 op basis van nieuwe wetenschappelijke gegevens opnieuw beoordeeld, waarna de bijlage zo nodig wordt aangepast.

Artikel 3

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 juni 2004 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van de bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 4

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 15 januari 2004.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 175 van 19.7.1993, blz. 1.

(2) PB L 21 van 27.1.1996, blz. 42.

BIJLAGE

"BIJLAGE

LIJST VAN AANVAARDBARE VORIGE LADINGEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Top