EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0915

2004/915/EG: Beschikking van de Commissie van 27 december 2004 tot wijziging van Beschikking 2001/497/EG betreffende de invoering van alternatieve modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 5271)Voor de EER relevante tekst

PB L 385 van 29.12.2004, p. 74–84 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
PB L 306M van 15.11.2008, p. 69–79 (MT)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/09/2021; stilzwijgende opheffing door 32021D0914

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/915/oj

29.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 385/74


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 27 december 2004

tot wijziging van Beschikking 2001/497/EG betreffende de invoering van alternatieve modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 5271)

(Voor de EER relevante tekst)

(2004/915/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (1), en met name op artikel 26, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Teneinde het gegevensverkeer vanuit de Gemeenschap te vergemakkelijken, is het wenselijk dat de voor de verwerking verantwoordelijken voor de wereldwijde doorgifte van gegevens over één stel regels inzake gegevensbescherming kunnen beschikken. Bij gebrek aan mondiale normen voor gegevensbescherming zijn modelcontractbepalingen een belangrijk instrument waarmee persoonsgegevens vanuit alle lidstaten volgens een gemeenschappelijk stel regels kunnen worden doorgegeven. In Beschikking 2001/497/EG van de Commissie van 15 juni 2001 betreffende modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen krachtens Richtlijn 95/46/EG (2) is daarom een stel modelcontractbepalingen vastgelegd waarmee passende garanties worden geboden voor de doorgifte van gegevens naar derde landen.

(2)

Sinds de goedkeuring van deze beschikking is veel ervaring opgedaan. Daarnaast heeft een coalitie van organisaties uit het bedrijfsleven (3) een stel alternatieve modelcontractbepalingen voorgesteld om te komen tot een zelfde niveau van persoonsgegevensbescherming als dat geboden door de modelcontractbepalingen van Beschikking 2001/497/EG, maar met gebruikmaking van andere mechanismen.

(3)

Aangezien het gebruik van modelcontractbepalingen voor de internationale doorgifte van gegevens vrijwillig is (er zijn volgens Richtlijn 95/46/EG immers nog diverse andere mogelijkheden voor de rechtmatige doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land), moeten de gegevensexporteurs in de Gemeenschap en de gegevensimporteurs in een derde land de vrijheid hebben om te kiezen voor om het even welke reeks modelcontractbepalingen, of te opteren voor een andere wettelijke grondslag voor de doorgifte van gegevens. Aangezien echter elke reeks als geheel een model vormt, mogen de gegevensexporteurs deze reeks niet aanpassen en ook niet helemaal of gedeeltelijk met een andere op enigerlei wijze samenvoegen.

(4)

De modelcontractbepalingen die door het bedrijfsleven zijn voorgesteld beogen het gebruik van contractbepalingen door bedrijven aan te moedigen door mechanismen als meer flexibele auditvereisten en gedetailleerdere regels voor het recht van toegang.

(5)

Als alternatief voor het systeem van de hoofdelijke aansprakelijkheid waarin is voorzien bij Beschikking 2001/497/EG, biedt de hier voorgestelde reeks een aansprakelijkheidssysteem op basis van het beginsel van de „nodige zorgvuldigheid” („due diligence”-verplichtingen), waarbij de gegevensexporteur en de gegevensimporteur in geval van een inbreuk op hun contractuele verplichtingen aansprakelijk zijn jegens de betrokkenen; de gegevensexporteur is ook aansprakelijk indien hij geen redelijke inspanning doet om zich ervan te vergewissen dat de gegevensimporteur in staat is om aan zijn wettelijke verplichtingen volgens de contractbepalingen te voldoen („culpa in eligendo”); eventueel kan in dit geval de betrokkene een zaak aanspannen tegen de gegevensexporteur. De handhaving van bepaling I, punt b), van de nieuwe reeks modelcontractbepalingen is in dit verband van bijzonder belang, met name in verband met de mogelijkheid voor de gegevensexporteur om in de kantoren van de gegevensimporteur controles te verrichten of van de gegevensimporteur bewijzen te verlangen dat hij over voldoende financiële middelen beschikt om zijn verplichtingen na te komen.

(6)

Wat de uitoefening betreft van rechten in verband met het derdenbeding door de betrokkenen, is voorzien in een grotere betrokkenheid van de gegevensexporteur bij de behandeling van hun klachten, waarbij de gegevensexporteur verplicht is met de gegevensimporteur contact op te nemen en indien nodig hem te dwingen zich binnen de normale termijn van één maand aan het contract te houden. Indien de gegevensexporteur weigert de gegevensimporteur aan het contract te houden en de schending door de gegevensimporteur voortduurt, kan de betrokkene van de gegevensimporteur eisen dat hij de bepalingen naleeft en hem uiteindelijk in een lidstaat voor de rechtbank dagen. Het aanvaarden van deze jurisdictie en de bereidheid om een besluit van een bevoegde rechtbank of gegevensbeschermingsautoriteit na te leven, doen geen afbreuk aan andere procedurerechten van gegevensimporteurs uit derde landen, zoals het recht om in beroep te gaan.

(7)

Om echter te vermijden dat van deze extra flexibiliteit misbruik wordt gemaakt, moeten de gegevensbeschermingsautoriteiten de doorgifte van gegevens volgens de nieuwe reeks modelcontractbepalingen gemakkelijker kunnen opschorten of verbieden, wanneer de gegevensexporteur geen passende stappen wil ondernemen om de gegevensimporteur aan het contract te houden of deze laatste weigert te goeder trouw samen te werken met de bevoegde toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteiten.

(8)

Het gebruik van modelcontractbepalingen geschiedt onverminderd de toepassing van nationale voorschriften die zijn goedgekeurd krachtens Richtlijn 95/46/EG of Richtlijn 2002/58/EG (4) betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie), met name wat betreft de verzending van commerciële boodschappen aan EU-burgers.

(9)

Op deze basis kunnen de waarborgen van de voorgestelde modelcontractbepalingen als voldoende worden beschouwd overeenkomstig de bepaling van artikel 26, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG.

(10)

Er is rekening gehouden met het advies (5) over het niveau van bescherming dat door de voorgestelde modelcontractbepalingen wordt geboden, dat is uitgebracht door de Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, opgericht krachtens artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG.

(11)

Het is aangewezen dat de Commissie drie jaar na de kennisgeving aan de lidstaten de toepassing van de wijzigingen op Beschikking 2001/497/EG evalueert.

(12)

Beschikking 2001/497/EG wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

(13)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 31 van Richtlijn 95/46/EG ingestelde Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 2001/497/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

De volgende alinea wordt toegevoegd aan artikel 1:

„De voor de verwerking verantwoordelijken kunnen kiezen uit reeks I of II uit de bijlage. Zij mogen de bepalingen echter niet wijzigen en ook geen afzonderlijke bepalingen of reeksen bepalingen combineren.”

2)

In artikel 4 worden de leden 2 en 3 vervangen door de volgende tekst:

„2.   Indien de voor de verwerking verantwoordelijke passende garanties biedt op basis van de modelcontractbepalingen van reeks II in de bijlage, hebben de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, voor de toepassing van lid 1, op grond van hun bestaande bevoegdheid het recht de doorgifte van gegevens te verbieden of op te schorten in een van beide volgende gevallen:

a)

bij weigering van de gegevensimporteur om te goeder trouw samen te werken met de gegevensbeschermingsautoriteiten, of om te voldoen aan de in het contract duidelijk omschreven verplichtingen;

b)

bij weigering van de gegevensexporteur om passende maatregelen te treffen om de gegevensimporteur aan het contract te houden binnen de normale termijn van één maand na kennisgeving aan de gegevensexporteur door de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Voor de toepassing van de eerste alinea houden weigering te kwader trouw of weigering door de gegevensimporteur om het contract na te leven niet die gevallen in waar de samenwerking of naleving in strijd zou zijn met op de gegevensimporteur toepasselijke vereisten van het nationale recht die niet verder gaan dan wat in een democratische samenleving op basis van een van de in artikel 13, lid 1, van Richtlijn 95/46/EG genoemde belangen noodzakelijk is, met name sancties waarin bij internationale en/of nationale instrumenten is voorzien, en vereisten inzake de aangifte van belastingen en de bestrijding van het witwassen van zwart geld.

Voor de toepassing van punt (a) van de eerste alinea kan samenwerking onder meer inhouden dat de gegevensimporteur zijn gegevensverwerkingssysteem openstelt voor controle of dat hij verplicht gehoor geeft aan het advies van de toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit in de Gemeenschap.

3.   Het verbod of de opschorting overeenkomstig de leden 1 en 2 wordt opgeheven, zodra de redenen voor het verbod of de opschorting niet meer bestaan.

4.   Wanneer een lidstaat op grond van de leden 1, 2 en 3 maatregelen treft, stelt hij de Commissie onverwijld daarvan in kennis, waarna de Commissie de andere lidstaten hiervan op de hoogte brengt.”.

3)

In artikel 5 wordt de eerste zin vervangen door de volgende tekst:

„De Commissie evalueert de werking van deze beschikking op basis van de beschikbare informatie drie jaar na de kennisgeving ervan en van enige wijziging erop aan de lidstaten.”.

4)

De bijlage wordt als volgt gewijzigd:

1.

Na de titel worden de woorden „REEKS I” ingevoegd.

2.

De tekst in de bijlage bij deze beschikking wordt toegevoegd.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 april 2005.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 27 december 2004.

Voor de Commissie

Charlie McCREEVY

Lid van de Commissie


(1)  PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31. Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1883/2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

(2)  PB L 181 van 4.7.2001, blz. 19.

(3)  De Internationale Kamer van Koophandel (ICC), „Japan Business Council in Europe” (JBCE), „European Information and Communications Technology Association” (EICTA), het „EU-Committee” van de „American Chamber of Commerce In Belgium” (Amcham), de „Confederation of British Industry” (CBI), „International Communication Round Table” (ICRT) en de „Federation of European Direct Marketing Associations” (FEDMA).

(4)  PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37.

(5)  Advies nr. 8/2003, beschikbaar op het volgende adres: http://europa.eu.int/comm/privacy


BIJLAGE

REEKS II

Modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens uit de Gemeenschap naar derde landen (doorgifte van voor de verwerking verantwoordelijke naar voor de verwerking verantwoordelijke)

Contract inzake de doorgifte van gegevens

Tussen

_ (naam)

_ (adres en land van vestiging)

hierna de „gegevensexporteur”genoemd

en

_ (naam)

_(adres en land van vestiging)

hierna de„gegevensimporteur”genoemd

elk een „partij”, samen „de partijen”

Definities

Voor de toepassing van deze bepalingen:

a)

hebben de begrippen „persoonsgegevens”, „bijzondere categorieën gegevens/gevoelige gegevens”, „verwerken/verwerking”, „voor de verwerking verantwoordelijke”, „verwerker”, „betrokkene” en „toezichthoudende autoriteit/autoriteit” hier dezelfde betekenis als in Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 (waarbij „de autoriteit” betekent: de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit op het grondgebied waar de gegevensexporteur is gevestigd);

b)

wordt onder „gegevensexporteur” verstaan: de voor de verwerking verantwoordelijke die de persoonsgegevens doorgeeft;

c)

wordt onder „gegevensimporteur” verstaan: de voor de verwerking verantwoordelijke die ermee instemt om overeenkomstig de voorwaarden van deze bepalingen persoonsgegevens voor verdere verwerking van de gegevensexporteur te ontvangen en die niet onderworpen is aan een systeem voor passende bescherming van een derde land;

d)

worden onder „bepalingen” deze contractbepalingen verstaan, die een afzonderlijk document zijn dat geen commerciële voorwaarden bevat die door de partijen in afzonderlijke commerciële overeenkomsten zijn vastgelegd.

De details van de doorgifte alsook de betrokken persoonsgegevens worden in bijlage B nader gespecificeerd; die bijlage is een vast onderdeel van de bepalingen.

I.   Verplichtingen van de gegevensexporteur

De gegevensexporteur garandeert en verbindt zich tot het volgende:

a)

De persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en doorgegeven overeenkomstig de wetgeving die van toepassing is op de gegevensexporteur.

b)

Er is een redelijke inspanning gedaan om vast te stellen dat de gegevensimporteur in staat is zijn wettelijke verplichtingen volgens deze bepalingen na te leven.

c)

De gegevensimporteur krijgt op verzoek kopieën van de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming of verwijzingen daarnaar (indien relevant, en zonder juridisch advies) van het land waar de gegevensexporteur is gevestigd.

d)

Er wordt geantwoord op informatieverzoeken van de betrokkenen en van de autoriteit in verband met de verwerking van de persoonsgegevens door de gegevensimporteur, tenzij de partijen zijn overeengekomen dat de gegevensimporteur antwoordt; indien de gegevensimporteur hiertoe niet bereid of in staat is, antwoordt de gegevensexporteur binnen de mate van wat redelijkerwijs mogelijk is en verstrekt de informatie die redelijkerwijs beschikbaar is. Een antwoord wordt binnen een redelijke termijn gegeven.

e)

Op verzoek wordt een kopie van de bepalingen aan de betrokkenen ter beschikking gesteld in het kader van rechten in verband met het derdenbeding volgens bepaling III, tenzij de bepalingen vertrouwelijke informatie bevatten, die dan mag worden verwijderd. Indien gegevens worden verwijderd, stelt de gegevensexporteur de betrokkenen daarvan schriftelijk in kennis en wijst hij hen op het recht om deze verwijdering bij de autoriteit te melden. De gegevensexporteur verbindt zich er evenwel toe zich te richten naar een besluit van de autoriteit inzake de toegang tot de volledige tekst van de bepalingen voor de betrokkenen, mits de betrokkenen zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid van de verwijderde gegevens te respecteren. Indien nodig verstrekt de gegevensexporteur tevens een kopie van de bepalingen aan de autoriteit.

II.   Verplichtingen van de gegevensimporteur

De gegevensimporteur garandeert en verbindt zich tot het volgende:

a)

Er wordt voorzien in de nodige technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, verlies, vervalsing, ongeoorloofde verspreiding of toegang, en die een passend beveiligingsniveau garanderen gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich brengen.

b)

Er wordt in procedures voorzien om te garanderen dat elke derde partij die toegang krijgt tot de persoonsgegevens, met inbegrip van verwerkers, de vertrouwelijkheid en veiligheid ervan respecteert. Elke persoon die onder de verantwoordelijkheid van de gegevensimporteur handelt, met inbegrip van een verwerker, is verplicht de persoonsgegevens alleen volgens de instructies van de gegevensimporteur te verwerken. Deze bepaling is niet van toepassing op personen die bij wet of regelgeving geautoriseerd of verplicht zijn om toegang te hebben tot de persoonsgegevens.

c)

Er is geen reden om aan te nemen dat op het ogenblik dat deze bepalingen worden toegepast, enige lokale wetgeving van kracht is die een belangrijk negatief effect zou hebben op de garanties van deze bepalingen; indien het bestaan van dergelijke wetgeving bekend wordt, wordt de gegevensexporteur daarvan in kennis gesteld, die op zijn beurt indien nodig de autoriteit inlicht.

d)

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de toepassingen als beschreven in bijlage B, en de gegevensimporteur de wettelijke bevoegdheid bezit om de in deze bepalingen genoemde garanties te verstrekken en verbintenissen na te komen.

e)

Aan de gegevensexporteur wordt mededeling gedaan over een contactpunt bij de gegevensimporteur dat bevoegd is om op zijn informatieverzoeken inzake de verwerking van persoonsgegevens te antwoorden; in verband met deze informatieverzoeken wordt te goeder trouw en binnen een redelijke termijn gezorgd voor een goede samenwerking met de gegevensexporteur, de betrokkene en de autoriteit. Wanneer de gegevensexporteur wettelijk wordt opgeheven, of indien de partijen zodanig overeenkomen , neemt de gegevensimporteur de verantwoordelijkheid over voor de naleving van bepaling I, onder e).

f)

Op verzoek van de gegevensexporteur wordt aan deze documentatie overgelegd waaruit blijkt dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor de naleving van de in bepaling III opgesomde verantwoordelijkheden (eventueel inclusief verzekeringskosten).

g)

Op redelijk verzoek van de gegevensexporteur worden met het oog op controle, audit en/of certificering door de gegevensexporteur (of een door de gegevensexporteur gekozen en door de gegevensimporteur geaccepteerde groep onafhankelijke en onpartijdige inspecteurs of auditeurs) het gegevensverwerkingssysteem, de gegevensbestanden en de voor de verwerking noodzakelijke documentatie opengesteld om na te gaan of alle garanties en verbintenissen van deze bepalingen worden nageleefd; zulks met een redelijke aankondiging vooraf en tijdens gewone kantooruren. Dit verzoek moet eventueel door een regelgevende of toezichthoudende autoriteit in het land van de gegevensimporteur worden toegestaan of goedgekeurd; deze toestemming of goedkeuring wordt door de gegevensimporteur tijdig aangevraagd.

h)

De persoonsgegevens worden naar keuze van de gegevensimporteur overeenkomstig de volgende bepalingen verwerkt:

i)

de wetgeving inzake gegevensbescherming in het land van vestiging van de gegevensexporteur; of

ii)

de relevante bepalingen (1) van besluiten van de Commissie krachtens artikel 25, lid 6, van Richtlijn 95/46/EG, wanneer de gegevensimporteur de relevante bepalingen van een dergelijke toestemming of een dergelijk besluit naleeft en gevestigd is in een land waarop dergelijke toestemming of dergelijk besluit betrekking heeft, maar niet is gedekt door dergelijke toestemming of dergelijk besluit wat de doorgifte van persoonsgegevens betreft (2), of

iii)

de beginselen voor gegevensverwerking neergelegd in bijlage A.

Aanduiding door de gegevensimporteur van de gekozen optie:_

Initialen van de gegevensimporteur:_;

i)

De persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt of doorgegeven aan een derde voor de verwerking verantwoordelijke buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij de gegevensexporteur over de doorgifte wordt ingelicht en

i)

de derde voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens verwerkt overeenkomstig de bepalingen van een besluit van de Commissie waarin wordt vastgesteld dat een derde land passende bescherming biedt, of

ii)

de derde voor de verwerking verantwoordelijke deze bepalingen of een andere door een bevoegde autoriteit in de Europese Unie goedgekeurde overeenkomst inzake doorgifte van gegevens ondertekent, of

iii)

de betrokkenen de mogelijkheid is geboden zich te verzetten, na te zijn geïnformeerd van het doel van de doorgifte, de categorieën ontvangers en het feit dat de landen waarnaar de gegevens worden geëxporteerd er eventueel andere normen voor gegevensbescherming op na houden, of

iv)

de betrokkenen ondubbelzinnig hebben ingestemd met de verdere doorgifte van gevoelige gegevens.

III.   Aansprakelijkheid en de rechten van derde partijen

a)

Elke partij is aansprakelijk tegenover de andere partij voor schade die door niet-naleving van deze bepalingen wordt toegebracht. De aansprakelijkheid tussen de partijen blijft beperkt tot werkelijk opgelopen schade. Schadevergoedingen met een bestraffend karakter (d.w.z. schadevergoedingen bedoeld om een partij voor onacceptabele handelswijzen te bestraffen) zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Elke partij is aansprakelijk tegenover de betrokkenen voor schade toegebracht door inbreuken op de rechten van derde partijen krachtens deze bepalingen. Dit heeft geen gevolgen voor de aansprakelijkheid van de gegevensexporteur krachtens diens eigen wetgeving inzake gegevensbescherming.

b)

De partijen stemmen ermee in dat een betrokkene in het kader van het derdenbeding het recht heeft om de toepassing van deze bepaling, alsook van de bepalingen I.b), I.d), I.e), II.a), II.c), II.d), II.e), II.h), II.i), III.a), V., VI.d), en VII tegenover de gegevensimporteur of -exporteur bij niet naleving van hun respectieve contractuele verplichtingen inzake zijn persoonsgegevens af te dwingen, en zij aanvaarden in dit verband de rechtsbevoegdheid van het land van vestiging van de gegevensexporteur. Bij klachten over niet-naleving door de gegevensimporteur moet de betrokkene eerst de gegevensexporteur verzoeken de nodige actie te ondernemen om zijn rechten tegenover de gegevensimporteur te doen gelden; indien dit niet binnen een redelijke termijn gebeurt (onder normale omstandigheden één maand), kan de betrokkene zijn rechten tegenover de gegevensimporteur direct doen gelden. De betrokkene heeft het recht rechtstreeks een zaak aan te spannen tegen een gegevensexporteur die niet voldoende inspanningen heeft gedaan om te bepalen of de gegevensimporteur aan zijn verplichtingen volgens deze bepalingen kan voldoen (waarbij de bewijslast bij de gegevensexporteur ligt).

IV.   Op de bepalingen toepasselijke wetgeving

Op deze bepalingen is de wetgeving van het land van vestiging van de gegevensexporteur van toepassing, met uitzondering van de wetten en regelingen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de gegevensimporteur volgens bepaling II, onder h), die alleen van toepassing is indien hiervoor in het kader van deze bepaling door de gegevensimporteur is geopteerd.

V.   Geschillenregeling met betrokkenen of de autoriteit

a)

Indien een geschil ontstaat of door een betrokkene of de autoriteit tegen één of beide partijen een eis wordt ingesteld inzake de verwerking van persoonsgegevens, lichten de partijen elkaar wederzijds in over dit geschil of deze eis en werken zij samen met het oog op een spoedige minnelijke schikking ervan.

b)

De partijen stemmen ermee in mee te werken met elke algemeen-beschikbare niet-bindende bemiddelingsprocedure die door een betrokkene of de autoriteit wordt ingeleid. Daarbij kunnen de partijen kiezen voor medewerking op afstand (bv. via telefoon of andere elektronische middelen). De partijen zeggen ook toe hun deelname aan andere vormen van arbitrage, bemiddeling of geschillenbeslechting die voor geschillen inzake gegevensbescherming zijn ontwikkeld, in overweging te nemen.

c)

Elke partij voegt zich naar een besluit van een bevoegde rechtbank in het land van vestiging van de gegevensexporteur of van de autoriteit, wanneer dit definitief is en ertegen geen beroep meer mogelijk is.

VI.   Beëindiging

a)

Indien de gegevensimporteur zijn verplichtingen krachtens deze bepalingen niet naleeft, kan de gegevensexporteur de doorgifte van persoonsgegevens aan de gegevensimporteur tijdelijk opschorten tot de inbreuk ongedaan is gemaakt of de overeenkomst beëindigd.

b)

Ingeval

i)

de doorgifte van persoonsgegevens aan de gegevensimporteur door de gegevensexporteur overeenkomstig punt a) voor een periode langer dan een maand tijdelijk is opgeschort;

ii)

de naleving van deze bepalingen door de gegevensimporteur een inbreuk zou vormen op de wettelijke of regelgevende verplichtingen in zijn land;

iii)

de gegevensimporteur in belangrijke en voortdurende mate in gebreke blijft ten aanzien van garanties of verbintenissen krachtens deze bepalingen;

iv)

een definitief en niet voor beroep vatbaar besluit van een bevoegde rechtbank in het land van vestiging van de gegevensexporteur of van de autoriteit vaststelt dat de gegevensimporteur of -exporteur deze bepalingen heeft overtreden; of

v)

een aanvraag is gedaan voor een akkoord of liquidatie met betrekking tot de gegevensimporteur, hetzij als individu of instelling, en deze aanvraag niet binnen de daartoe in de toepasselijke wetgeving vastgestelde termijn wordt afgewezen; een besluit tot liquidatie wordt genomen; een curator wordt aangesteld over de bezittingen; een faillissementsbeheerder wordt aangewezen, indien de gegevensimporteur een individuele persoon is; een vrijwillige schikking door het bedrijf wordt opgestart; of enige andere equivalente gerechtelijke maatregel wordt getroffen;

dan heeft de gegevensexporteur het recht een einde te stellen aan deze bepalingen, ongeacht enige andere rechten die hij tegenover de gegevensimporteur kan doen gelden, en wordt indien nodig de autoriteit hiervan op de hoogte gesteld. Ook in de gevallen bestreken door de bepalingen i), ii), of iv) hierboven, kan de gegevensimporteur aan deze bepalingen een einde stellen.

c)

Elke partij kan aan deze bepalingen een einde stellen indien i) door de Commissie een positieve vaststelling van gepastheid wordt uitgevaardigd krachtens artikel 25, lid 6, van Richtlijn 95/46/EG (of enige tekst die deze richtlijn vervangt) voor het land (of een deel daarvan) waarnaar de gegevens worden doorgegeven en waar zij door de gegevensimporteur worden verwerkt, of indien ii) Richtlijn 95/46/EG (of enige tekst die deze richtlijn vervangt) rechtstreeks van toepassing wordt in een land.

d)

De partijen stemmen ermee in dat de beëindiging van deze bepalingen, om het even wanneer, om het even in welke omstandigheden, en om het even om welke reden (behalve om de reden van bepaling VI.c), geen afbreuk doet aan de verplichtingen en/of voorwaarden waaraan de partijen krachtens deze bepalingen onderworpen zijn inzake de verwerking van doorgegeven persoonsgegevens.

VII.   Wijziging van deze bepalingen

De partijen mogen deze bepalingen niet wijzigen behalve ter actualisering van de informatie in bijlage B; in dat geval lichten zij de autoriteit daarvan indien nodig in. Dit hindert de partijen niet indien nodig aanvullende commerciële bepalingen toe te voegen.

VIII.   Beschrijving van de doorgifte

De details van de doorgifte en van de persoonsgegevens worden in bijlage B nader toegelicht. De partijen stemmen ermee in dat bijlage B vertrouwelijke bedrijfsinformatie kan bevatten die niet aan derde partijen wordt bekendgemaakt, behalve als dit bij wet of op verzoek van een bevoegd regelgevend of overheidsorgaan, of als vereist bij bepaling I.e), wordt verlangd. De partijen kunnen aanvullende bijlagen opstellen voor aanvullende doorgiften, die zo nodig bij de autoriteit worden ingediend. Een andere mogelijkheid is dat bijlage B wordt opgesteld voor meervoudige doorgiften.

Datum:_

_

_

voor de GEGEVENSIMPORTEUR

voor de GEGEVENSEXPORTEUR

BIJLAGE A

BEGINSELEN VOOR DE VERWERKING VAN GEGEVENS

1.

Beperking van het doel: Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt en daarna gebruikt of verder doorgegeven voor de in bijlage B beschreven doeleinden, of indien de betrokkene daar achteraf toestemming toe geeft.

2.

Kwaliteit en evenredigheid van de gegevens: De persoonsgegevens moeten correct en zo nodig bijgewerkt zijn. De persoonsgegevens moeten toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden doorgegeven of verder verwerkt.

3.

Transparantie: De betrokkenen moeten worden geïnformeerd om een correcte verwerking te waarborgen (zoals informatie over de doeleinden van de verwerking en doorgifte), tenzij deze informatie reeds door de gegevensexporteur is verstrekt.

4.

Veiligheid en vertrouwelijkheid: Er moeten door de voor de verwerking verantwoordelijke overeenkomstig de bij verwerking bestaande risico’s technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden getroffen, zoals tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, verlies, vervalsing, ongeoorloofde bekendmaking of toegang. Eenieder die onder het gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke staat, met inbegrip van een verwerker, mag alleen volgens zijn instructies gegevens verwerken.

5.

Recht van toegang, rectificatie, uitwissing en verzet: Zoals bepaald in artikel 12 van Richtlijn 95/46/EG moet aan de betrokkenen, hetzij rechtstreeks of via een derde partij, de persoonlijke informatie worden verstrekt die door een organisatie over hen wordt bijgehouden; dit geldt niet voor duidelijk abusieve verzoeken (onredelijke termijnen, steeds herhaald, systematisch), of waaraan krachtens de wetgeving in het land van de gegevensexporteur niet tegemoetgekomen kan worden. Indien de autoriteit hier vooraf mee heeft ingestemd, hoeft de toegang ook niet te worden verleend indien daardoor de belangen van de gegevensimporteur of van andere met de gegevensimporteur samenwerkende organisaties ernstig zouden kunnen worden geschaad en indien deze belangen niet moeten wijken voor de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene. De bronnen van de persoonsgegevens hoeven niet te worden geïdentificeerd indien dit niet redelijkerwijs mogelijk is, of wanneer de rechten van andere personen erdoor zouden worden geschonden. De betrokkenen moeten hun persoongegevens kunnen rectificeren, aanvullen of wissen wanneer deze niet correct zijn of tegen deze beginselen in zijn verwerkt. Indien er dwingende redenen zijn om aan de gegrondheid van een verzoek te twijfelen, kan de organisatie verder bewijsmateriaal eisen alvorens over te gaan tot rectificatie, aanvulling of uitwissing. De rectificatie, wijziging of uitwissing hoeft niet te worden medegedeeld aan de derde partijen aan wie de gegevens zijn doorgegeven, indien dit een onevenredig grote inspanning vergt. De betrokkenen moeten ook in staat worden gesteld zich te verzetten tegen de verwerking van de eigen persoonsgegevens indien daar dwingende rechtmatige persoonlijke gronden toe bestaan. De bewijslast in geval van weigering ligt bij de gegevensimporteur, en de betrokkene kan de weigering steeds bij de autoriteit aanvechten.

6.

Gevoelige gegevens: De gegevensimporteur neemt de nodige aanvullende maatregelen (bv. i.v.m. beveiliging) om gevoelige gegevens overeenkomstig de verplichtingen van bepaling II te beschermen.

7.

Gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden: Indien gegevens worden verwerkt met directe marketingdoeleinden, moeten er doeltreffende procedures bestaan om de betrokkene in staat te stellen op elk moment voor een „opt-out” te kiezen.

8.

Geautomatiseerde besluiten – Met„geautomatiseerde besluiten” wordt hier bedoeld: een besluit door de gegevensexporteur of –importeur dat wettelijke of andere significante gevolgen heeft voor de betrokkene en dat uitsluitend gebaseerd is op een automatische verwerking van de persoonsgegevens ter evaluatie van persoonlijke aspecten, zoals prestaties op het werk, kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, gedrag, enz. De gegevensimporteur neemt geen geautomatiseerde besluiten in verband met de betrokkenen, behalve indien:

a)

i)

een dergelijk besluit door de gegevensimporteur wordt getroffen naar aanleiding van het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene, en

ii)

de betrokkene de gelegenheid krijgt de resultaten van een geautomatiseerd besluit te bespreken met een vertegenwoordiger van de partij die dit besluit trof, of anderszins bij deze partij bezwaar aan te tekenen.

of

b)

hierin is voorzien door de wetgeving van de gegevensexporteur.

BIJLAGE B

BESCHRIJVING VAN DE DOORGIFTE

(In te vullen door de partijen)

Image

COMMERCIËLE BEPALINGEN TER ILLUSTRATIE (OPTIONEEL)

Schadeloosstelling tussen gegevensexporteur en gegevensimporteur:

„De partijen vergoeden elkaar voor alle kosten, lasten, schade, uitgave of verlies die zij elkaar toebrengen ten gevolge van niet-naleving van enig voorschrift van deze bepalingen. Schadeloosstelling in deze zin is afhankelijk van a) de onverwijlde melding door de schadeloos te stellen partij(en) aan de schadeloosstellende partij(en) van een aanspraak, b) het feit dat de schadeloosstellende partij(en) als enige controle heeft/hebben op de verdediging tegen en de regeling van een dergelijke aanspraak, en c) voldoende samenwerking en steun van de schadeloos te stellen partij(en) aan de schadeloosstellende partij(en) bij de verdediging tegen een dergelijke aanspraak.”.

Geschillenregeling tussen de gegevensexporteur en de gegevensimporteur (de partijen kunnen natuurlijk opteren voor elke andere alternatieve geschillenregeling of gerechtelijke formule):

„Bij een geschil tussen de gegevensimporteur en de gegevensexporteur over een mogelijke inbreuk op enig voorschrift van deze bepalingen wordt dit geschil definitief beslecht door een of meer geschillenbeslechters volgens de arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel. De plaats van arbitrage is [ ]. Het aantal geschillenbeslechters is [ ].”.

Toewijzing van kosten:

„Elke partij vervult haar verplichtingen volgens deze bepalingen op eigen kosten.”.

Extra beëindigingsbepaling:

„Indien aan deze bepalingen een einde wordt gesteld, moet de gegevensimporteur alle persoonsgegevens en kopieën van persoonsgegevens die onder deze bepalingen vallen onverwijld aan de gegevensexporteur terugbezorgen of, naar keuze van de gegevensexporteur, zelf alle persoonsgegevens vernietigen en deze vernietiging voor de gegevensexporteur staven, tenzij de nationale wetgeving of de lokale regelgeving van de gegevensimporteur deze verbiedt persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te vernietigen of terug te bezorgen; in dit geval worden de gegevens vertrouwelijk bewaard en niet actief verwerkt voor enigerlei doel. De gegevensimporteur stemt er op verzoek van de gegevensexporteur mee in de gegevensexporteur of een door deze gekozen inspecteur tegen wie de gegevensinporteur geen redelijke bezwaren maakt, toegang te verlenen tot zijn vestiging om na te gaan of dit is gebeurd; zulks met een redelijke aankondiging vooraf en tijdens gewone kantooruren.”

”.

(1)  Met „relevante bepalingen” wordt bedoeld: de bepalingen van een toestemming of besluit behalve de bepalingen inzake handhaving van een toestemming of besluit (die geregeld worden door deze bepalingen).

(2)  De bepalingen van bijlage A.5 m.b.t. recht van toegang, rectificatie, uitwissing en verzet moeten in dit geval echter worden toegepast; zij hebben voorrang op alle eventuele vergelijkbare bepalingen van het gekozen besluit van de Commissie.


Top