EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0786

Besluit nr. 786/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot wijziging van de Besluiten nrs. 1720/1999/EG, 253/2000/EG, 508/2000/EG, 1031/2000/EG, 1445/2000/EG, 163/2001/EG, 1411/2001/EG, 50/2002/EG, 466/2002/EG, 1145/2002/EG, 1513/2002/EG, 1786/2002/EG, 291/2003/EG en 20/2004/EG met het oog op de aanpassing van de referentiebedragen in verband met de uitbreiding van de Europese Unie

OJ L 138, 30.4.2004, p. 7–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 87 - 91
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 87 - 91
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 87 - 91
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 87 - 91
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 87 - 91
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 87 - 91
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 87 - 91
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 87 - 91
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 87 - 91
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 32 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 32 - 36
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 009 P. 20 - 24

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/786(1)/oj

32004D0786

Besluit nr. 786/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot wijziging van de Besluiten nrs. 1720/1999/EG, 253/2000/EG, 508/2000/EG, 1031/2000/EG, 1445/2000/EG, 163/2001/EG, 1411/2001/EG, 50/2002/EG, 466/2002/EG, 1145/2002/EG, 1513/2002/EG, 1786/2002/EG, 291/2003/EG en 20/2004/EG met het oog op de aanpassing van de referentiebedragen in verband met de uitbreiding van de Europese Unie

Publicatieblad Nr. L 138 van 30/04/2004 blz. 0007 - 0011


Besluit Nr. 786/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad

van 21 april 2004

tot wijziging van de Besluiten nrs. 1720/1999/EG, 253/2000/EG, 508/2000/EG, 1031/2000/EG, 1445/2000/EG, 163/2001/EG, 1411/2001/EG, 50/2002/EG, 466/2002/EG, 1145/2002/EG, 1513/2002/EG, 1786/2002/EG, 291/2003/EG en 20/2004/EG met het oog op de aanpassing van de referentiebedragen in verband met de uitbreiding van de Europese Unie

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 129, artikel 137, lid 2, de artikelen 149 en 150, artikel 151, lid 5, de artikelen 152, 153 en 156, artikel 166, lid 1, artikel 175, lid 1, en artikel 285,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag [1],

Overwegende hetgeen volgt:

- nr. 1720/1999/EG van 12 juli 1999 tot vaststelling van een reeks acties en maatregelen ter verzekering van de interoperabiliteit van en de toegang tot trans-Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA) [2],

- nr. 253/2000/EG van 24 januari 2000 tot vaststelling van de tweede fase van het communautaire actieprogramma op onderwijsgebied "Socrates" [3],

- nr. 508/2000/EG van 14 februari 2000 tot instelling van het programma "Cultuur 2000" [4],

- nr. 1031/2000/EG van 13 april 2000 tot vaststelling van het communautaire actieprogramma "Jeugd" [5],

- nr. 1445/2000/EG van 22 mei 2000 inzake de toepassing van areal frame sampling en teledetectie voor landbouwstatistieken in de periode 1999-2003 [6],

- nr. 163/2001/EG van 19 januari 2001 betreffende de tenuitvoerlegging van een opleidingsprogramma voor vakmensen van de Europese audiovisuele programma-industrie (Media-opleiding) (2001-2005) [7],

- nr. 1411/2001/EG van 27 juni 2001 betreffende een communautair samenwerkingskader ter bevordering van duurzame stadsontwikkeling [8],

- nr. 50/2002/EG van 7 december 2001 tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter aanmoediging van samenwerking tussen lidstaten bij de bestrijding van sociale uitsluiting [9],

- nr. 466/2002/EG van 1 maart 2002 tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter ondersteuning van niet-gouvernementele organisaties die voornamelijk werkzaam zijn op het gebied van milieubescherming [10],

- nr. 1145/2002/EG van 10 juni 2002 inzake communautaire stimuleringsmaatregelen op het gebied van de werkgelegenheid [11],

- nr. 1513/2002/EG van 27 juni 2002 betreffende het zesde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie, ter bevordering van de totstandbrenging van de Europese onderzoeksruimte en van innovatie (2002-2006) [12]; het aangepaste bedrag moet van toepassing zijn voor de tenuitvoerlegging, overeenkomstig artikel 166, lid 3, van het Verdrag, van alle in dit kaderprogramma vermelde activiteiten,

- nr. 1786/2002/EG van 23 september 2002 tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid (2003-2008) [13],

- nr. 291/2003/EG van 6 februari 2003 tot instelling van het Europees Jaar van opvoeding door sport 2004 [14],

- nr. 20/2004/EG van 8 december 2003 tot vaststelling van een algemeen kader voor de financiering van communautaire acties ter ondersteuning van het consumentenbeleid in de periode 2004-2007 [15],

BESLUITEN:

Artikel 1

Artikel 15 van Besluit nr. 1720/1999/EG wordt vervangen door:

"Artikel 15

Financiering

1. De financiële middelen voor de uitvoering van activiteiten van de Gemeenschap krachtens dit besluit voor het tijdvak 2002-2004 belopen 34,9 miljoen EUR.

2. De jaarlijkse kredieten worden door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten."

.

Artikel 2

Artikel 10 van Besluit nr. 253/2000/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. De titel "Financiële bepalingen" wordt vervangen door de titel "Financiering".

2. Lid 1 komt als volgt te luiden:

"1. De financiële middelen voor de uitvoering van dit programma in de in artikel 1 genoemde periode belopen 2,06 miljard EUR."

.

Artikel 3

Artikel 3 van Besluit nr. 508/2000/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. De titel "Begroting" wordt vervangen door de titel "Financiering".

2. De eerste alinea komt als volgt te luiden:

"De financiële middelen voor de uitvoering van het programma "Cultuur 2000" voor het in artikel 1 bedoelde tijdvak belopen 170,7 miljoen EUR."

.

Artikel 4

Artikel 9, lid 1, van Besluit nr. 1031/2000/EG wordt vervangen door:

"1. De financiële middelen voor de uitvoering van dit programma voor het in artikel 1 genoemde tijdvak worden vastgesteld op 605 miljoen EUR."

.

Artikel 5

Artikel 3, eerste alinea, van Besluit nr. 1445/2000/EG wordt vervangen door:

.

Artikel 6

Artikel 4, lid 5, van Besluit nr. 163/2001/EG wordt vervangen door:

"5. De financiële middelen voor de uitvoering van dit programma voor het in artikel 1 genoemde tijdvak belopen 52 miljoen EUR."

.

Artikel 7

Artikel 6, lid 1, eerste alinea, van Besluit nr. 1411/2001/EG wordt vervangen door:

"1. Dit samenwerkingskader gaat in op 1 januari 2001 en loopt af op 31 december 2004. Het financiële referentiebedrag voor de tenuitvoerlegging van dit samenwerkingskader voor de periode 2001-2004 beloopt 14,8 miljoen EUR."

.

Artikel 8

Artikel 6, lid 1, van Besluit nr. 50/2002/EG wordt vervangen door:

"1. Het bedrag van de financiële middelen voor de uitvoering van dit programma voor het in artikel 1 genoemde tijdvak wordt vastgesteld op 85,04 miljoen EUR, met inbegrip van technische en administratieve bijstand."

.

Artikel 9

Artikel 7, lid 2, van Besluit nr. 466/2002/EG wordt vervangen door:

"2. Het financieel kader voor de uitvoering van het programma voor de periode 2002-2006 bedraagt 34,3 miljoen EUR."

.

Artikel 10

Artikel 12, lid 1, van Besluit nr. 1145/2002/EG wordt vervangen door:

"1. De financiële middelen voor de uitvoering van de in dit besluit bedoelde communautaire activiteiten voor het tijdvak van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2006 worden vastgesteld op 62,3 miljoen EUR."

.

Artikel 11

Besluit nr. 1513/2002/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 2, lid 1, wordt vervangen door:

"1. Het totale maximumbedrag van de financiële deelneming van de Gemeenschap aan het gehele zesde kaderprogramma beloopt 17,883 miljard EUR. Het deelbedrag voor elk van de afzonderlijke activiteiten is vastgesteld in bijlage II."

.

2. Bijlage II wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 12

Artikel 7, lid 1, eerste alinea, van Besluit nr. 1786/2002/EG wordt vervangen door:

"1. De financiële middelen voor de uitvoering van het programma worden voor de in artikel 1 genoemde periode vastgesteld op 353,77 miljoen EUR, waarvan 227,51 miljoen EUR voor de periode die loopt tot 31 december 2006.

Voor de periode vanaf 1 januari 2007 wordt het voorgestelde bedrag geacht bevestigd te zijn indien het voor de betrokken fase in overeenstemming is met de geldende financiële vooruitzichten voor de periode die begint op 1 januari 2007."

.

Artikel 13

Artikel 10 van Besluit nr. 291/2003/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. De titel "Begroting" wordt vervangen door de titel "Financiering".

2. Lid 1 komt als volgt te luiden:

"1. De financiële middelen voor de uitvoering van dit besluit bedragen 12,1 miljoen EUR."

.

Artikel 14

In artikel 5 van Besluit nr. 20/2004/EG worden de leden 1 en 2 vervangen door:

"1. Het voor de uitvoering van dit besluit bestemde financiële kader wordt voor de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2007 vastgesteld op 81,8 miljoen EUR, waarvan 60,6 miljoen EUR voor de periode die loopt tot 31 december 2006.

2. Voor de periode vanaf 1 januari 2007 wordt het voorgestelde bedrag geacht bevestigd te zijn indien het voor de betrokken fase in overeenstemming is met de geldende financiële vooruitzichten voor de periode die begint op 1 januari 2007."

.

Artikel 15

Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Straatsburg, 21 april 2004.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

P. Cox

Voor de Raad

De voorzitter

D. Roche

[1] Advies van het Europees Parlement van 9 maart 2004 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 5 april 2004.

[2] PB L 203 van 3.8.1999, blz. 9. Besluit gewijzigd bij Besluit nr. 2045/2002/EG (PB L 316 van 20.11.2002, blz. 1).

[3] PB L 28 van 3.2.2000, blz. 1. Besluit gewijzigd bij Besluit nr. 451/2003/EG (PB L 69 van 13.3.2003, blz. 6).

[4] PB L 63 van 10.3.2000, blz. 1. Besluit gewijzigd bij Besluit nr. 626/2004/EG (PB L 99 van 3.4.2004, blz. 3).

[5] PB L 117 van 18.5.2000, blz. 1.

[6] PB L 163 van 4.7.2000, blz. 1. Besluit gewijzigd bij Besluit nr. 2066/2003/EG (PB L 309 van 26.11.2003, blz. 9).

[7] PB L 26 van 27.1.2001, blz. 1.

[8] PB L 191 van 13.7.2001, blz. 1.

[9] PB L 10 van 12.1.2002, blz. 1. Besluit gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.

[10] PB L 75 van 16.3.2002, blz. 1.

[11] PB L 170 van 29.6.2002, blz. 1.

[12] PB L 232 van 29.8.2002, blz. 1.

[13] PB L 271 van 9.10.2002, blz. 1.

[14] PB L 43 van 18.2.2003, blz. 1.

[15] PB L 5 van 9.1.2004, blz. 1.

--------------------------------------------------

BIJLAGE

.

--------------------------------------------------

Top