EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0259

2004/259/EG: Besluit van de Raad van 19 februari 2004 betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand

PB L 81 van 19.3.2004, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/259/oj

Related international agreement

32004D0259

2004/259/EG: Besluit van de Raad van 19 februari 2004 betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand

Publicatieblad Nr. L 081 van 19/03/2004 blz. 0035 - 0036


Besluit van de Raad

van 19 februari 2004

betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand

(2004/259/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 175, lid 1, in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin, en artikel 300, lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement(1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(2),

Gezien het advies van het Comité van de Regio's,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De internationale bevordering van maatregelen tegen regionale of mondiale milieuproblemen is, overeenkomstig artikel 174 van het Verdrag, een van de doelstellingen van het beleid van de Gemeenschap op milieugebied.

(2) De Gemeenschap heeft op 24 juni 1998 te Aarhus het Protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (hierna "het protocol "te noemen) ondertekend.

(3) Het doel van het protocol is het beheersen, terugdringen of elimineren van lozingen, emissies en verliezen van persistente organische verontreinigende stoffen die ten gevolge van hun grensoverschrijdende verplaatsing door de lucht over lange afstand aanzienlijke nadelige gevolgen hebben voor de volksgezondheid of het milieu.

(4) Het protocol voorziet in beginsel in staking of beperking van de productie en het gebruik van dertien stoffen die als persistente organische verontreinigende stoffen worden beschouwd. Daarnaast moeten de partijen doeltreffende maatregelen nemen om de totale jaarlijkse emissies van bepaalde stoffen te beperken of te stabiliseren.

(5) Het protocol staat open voor bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding door staten en door regionale organisaties voor economische integratie die partij zijn bij het Verdrag.

(6) Aangezien de meeste bepalingen van het protocol betrekking hebben op de bescherming van het milieu en van de volksgezondheid, dient artikel 175, lid 1, in samenhang met artikel 300 als rechtsgrondslag te worden gekozen.

(7) Het protocol draagt bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het milieubeleid van de Gemeenschap. Het is derhalve dienstig dat de Gemeenschap dit protocol zo spoedig mogelijk goedkeurt.

(8) De Gemeenschap heeft reeds instrumenten op het gebied van de bij het protocol geregelde aangelegenheden aangenomen, onder meer Richtlijn 79/117/EEG houdende verbod van het op de markt brengen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen bevattende bepaalde actieve stoffen(3), en Richtlijn 96/59/EG betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCB's/PCT's)(4),

BESLUIT:

Artikel 1

Het protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van het protocol wordt aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon/personen aan te wijzen die bevoegd is/zijn de akte van goedkeuring overeenkomstig artikel 16 van het protocol namens de Europese Gemeenschap bij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties neder te leggen.

Gedaan te Brussel, 19 februari 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

M. McDowell

(1) Advies uitgebracht op 20 november 2003 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2) Advies uitgebracht op 29 oktober 2003 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(3) PB L 33 van 8.2.1979, blz. 36. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn (EG) nr. 807/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 36).

(4) PB L 243 van 24.9.1996, blz. 31.

Top