Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0157

2004/157/EG: Besluit van de Raad van 19 februari 2004 tot verlenging van de periode van toepassing van de maatregelen in Besluit 2002/148/EG houdende afsluiting van het overleg met Zimbabwe krachtens artikel 96 van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst

OJ L 50, 20.2.2004, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/157(1)/oj

32004D0157

2004/157/EG: Besluit van de Raad van 19 februari 2004 tot verlenging van de periode van toepassing van de maatregelen in Besluit 2002/148/EG houdende afsluiting van het overleg met Zimbabwe krachtens artikel 96 van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst

Publicatieblad Nr. L 050 van 20/02/2004 blz. 0060 - 0061


Besluit van de Raad

van 19 februari 2004

tot verlenging van de periode van toepassing van de maatregelen in Besluit 2002/148/EG houdende afsluiting van het overleg met Zimbabwe krachtens artikel 96 van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst

(2004/157/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 300, lid 2, tweede alinea,

Gelet op het Intern Akkoord inzake de maatregelen en procedures voor de tenuitvoerlegging van de op 23 juni 2000 te Cotonou ondertekende ACS-EG-partnerschapsovereenkomst(1) zoals voorlopig van toepassing verklaard bij Besluit 2000/771/EG van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van 18 september 2000(2), inzonderheid op artikel 3,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Besluit 2002/148/EG van de Raad(3) werd het overleg met Zimbabwe krachtens artikel 96, lid 2, onder c), van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst afgesloten en werden de in de bijlage bij het besluit omschreven passende maatregelen genomen.

(2) Bij Besluit 2003/112/EG werd de toepassing van de maatregelen bedoeld in artikel 2 van Besluit 2002/148/EG met een periode van twaalf maanden verlengd. Overeenkomstig artikel 1 van Besluit 2003/112/EG verstrijkt de periode van toepassing van de maatregelen op 20 februari 2004.

(3) De essentiële elementen zoals genoemd in artikel 9 van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst worden nog steeds geschonden door de regering van Zimbabwe en de huidige omstandigheden in Zimbabwe voorzien niet in een klimaat waarin de mensenrechten, de democratische beginselen en de rechtsstaat geëerbiedigd worden.

(4) De periode van toepassing van de maatregelen dient derhalve te worden verlengd,

BESLUIT:

Artikel 1

De periode van toepassing van de maatregelen bedoeld in artikel 2 van Besluit 2002/148/EG, die bij artikel 1 van Besluit 2003/112/EG tot 20 februari 2004 werd verlengd, wordt nogmaals met twaalf maanden verlengd tot en met 20 februari 2005. De maatregelen worden regelmatig, en ten minste binnen zes maanden, herzien.

De in de bijlage bij dit besluit opgenomen brief wordt aan de president van Zimbabwe gezonden.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 19 februari 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

M. McDowell

(1) PB L 317 van 15.12.2000, blz. 376.

(2) PB L 317 van 15.12.2000, blz. 375.

(3) PB L 50 van 21.2.2002, blz. 64. Besluit gewijzigd bij Besluit 2003/112/EG (PB L 46 van 20.2.2003, blz. 25).

BIJLAGE

Brussel, ...

>PIC FILE= "L_2004050NL.006102.TIF">

BRIEF AAN DE PRESIDENT VAN ZIMBABWE

De Europese Unie hecht zeer groot belang aan de bepalingen van artikel 9 van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst. Het eerbiedigen van de mensenrechten, de democratische instellingen en de rechtsstaat zijn essentiële elementen van de partnerschapsovereenkomst en vormen als zodanig de basis van onze betrekkingen.

Bij schrijven van 19 februari 2002 heeft de Europese Unie u in kennis gesteld van haar besluit het overleg met Zimbabwe krachtens artikel 96 van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst af te sluiten en een aantal "passende maatregelen" te nemen in de zin van artikel 96, lid 2, onder c), van de overeenkomst.

Bij schrijven van 19 februari 2003 heeft de Europese Unie u in kennis gesteld van haar besluit de "passende maatregelen" niet in te trekken.

De Europese Unie is op dit ogenblik, na verloop van de verlengingsperiode van twaalf maanden, van oordeel dat de democratische beginselen in Zimbabwe nog steeds niet worden geëerbiedigd en dat door de regering van Zimbabwe geen vooruitgang is geboekt op de vijf gebieden waarop het besluit van de Raad van 18 februari 2002 betrekking heeft (beëindiging van het politiek gemotiveerde geweld, vrije en eerlijke verkiezingen, de vrijheid van de media, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, en de beëindiging van de illegale bezetting van landbouwbedrijven). Voorts stelt de Europese Unie vast dat de regering van Zimbabwe geen enkel positief initiatief heeft genomen in de trant van de maatregelen die als tekenen van vooruitgang werden beschouwd in de mededeling die de Europese Unie op de laatste twee bijeenkomsten van het SADC/EU-comité aan de SADC heeft doen toekomen.

In het licht van het voorgaande is de Europese Unie van oordeel dat de passende maatregelen niet kunnen worden ingetrokken.

De maatregelen zullen slechts worden ingetrokken zodra er een klimaat is ontstaan waarin de mensenrechten, de democratische beginselen en de rechtsstaat worden geëerbiedigd. De Europese Unie behoudt zich bovendien het recht voor aanvullende beperkende maatregelen te treffen.

De Europese Unie zal de ontwikkelingen in Zimbabwe op de voet volgen en wenst er nogmaals op te wijzen dat deze maatregelen de bevolking van Zimbabwe niet straffen en dat zij zal doorgaan met haar bijdragen aan operaties van humanitaire aard en projecten ter directe ondersteuning van de bevolking, vooral die in de sociale sector, en die op het gebied van de democratisering, en de eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat, waarop bedoelde maatregelen geen betrekking hebben. In 2003-2004 bedroeg de Europese bijdrage voor voedselhulp en humanitaire acties in Zimbabwe 85 miljoen EUR, naast de bilaterale bijstand van de lidstaten van de Europese Unie.

De Europese Unie wenst met Zimbabwe een politieke dialoog te blijven voeren op basis van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst, en hoopt dat u alles in het werk zult stellen om de essentiële beginselen van de partnerschapsovereenkomst opnieuw te doen naleven en het land in de richting van sociale vrede en economisch herstel te sturen. Dit zou het mogelijk maken de schorsing in te trekken van de ondertekening van het nationaal indicatief programma voor Zimbabwe in het kader van het Negende EOF en aldus in de afzienbare toekomst de activiteiten in het kader van alle samenwerkingsinstrumenten opnieuw op gang te brengen.

Hoogachtend,

Voor de Commissie

>PIC FILE= "L_2004050NL.006103.TIF">

Voor de Raad

>PIC FILE= "L_2004050NL.006104.TIF">

Top