EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2025

Verordening (EG) nr. 2025/2003 van de Commissie van 17 november 2003 inzake de stopzetting van de visserij op leng door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren

OJ L 299, 18.11.2003, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2025/oj

32003R2025

Verordening (EG) nr. 2025/2003 van de Commissie van 17 november 2003 inzake de stopzetting van de visserij op leng door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren

Publicatieblad Nr. L 299 van 18/11/2003 blz. 0007 - 0007


Verordening (EG) nr. 2025/2003 van de Commissie

van 17 november 2003

inzake de stopzetting van de visserij op leng door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003(2), en met name op artikel 21, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 2340/2002 van de Raad van 16 december 2002 tot vaststelling, voor 2003 en 2004, van de vangstmogelijkheden voor visbestanden van diepzeevissen(3) zijn voor 2003 quota voor leng vastgesteld.

(2) Om te garanderen dat de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten van een bestand waarvoor een quotum geldt, in acht worden genomen, moet de Commissie de datum vaststellen waarop de vangsten van de vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren, geacht worden het toegewezen quotum te hebben bereikt.

(3) Volgens de aan de Commissie meegedeelde gegevens, hebben de hoeveelheden leng die in de wateren van ICES-deelgebied III (EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen) zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren of die in Zweden zijn geregistreerd, het voor 2003 toegewezen quotum bereikt. Zweden heeft de vangst uit dit bestand verboden met ingang van 31 augustus 2003. Deze datum moet derhalve worden aangehouden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De hoeveelheden leng die in de wateren van ICES-deelgebied III (EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen) zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren of die in Zweden zijn geregistreerd, worden geacht het voor 2003 aan Zweden toegewezen quotum te hebben bereikt.

De visserij op leng in de wateren van ICES-deelgebied III (EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen) door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren of die in Zweden zijn geregistreerd, alsmede het aan boord houden, het overladen en het lossen van vis uit dit bestand door deze vaartuigen, is verboden vanaf de datum waarop deze verordening van toepassing wordt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 31 augustus 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 november 2003.

Voor de Commissie

Jörgen Holmquist

Directeur-generaal Visserij

(1) PB L 261 van 20.10.1993, blz. 1.

(2) PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1.

(3) PB L 356 van 31.12.2002, blz. 1.

Top