EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1216

Verordening (EG) nr. 1216/2003 van de Commissie van 7 juli 2003 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 450/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de loonkostenindex (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 169, 8.7.2003, p. 37–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 190 - 197
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 190 - 197
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 124 - 130

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1216/oj

32003R1216

Verordening (EG) nr. 1216/2003 van de Commissie van 7 juli 2003 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 450/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de loonkostenindex (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 169 van 08/07/2003 blz. 0037 - 0043


Verordening (EG) nr. 1216/2003 van de Commissie

van 7 juli 2003

tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 450/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de loonkostenindex

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 450/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 27 februari 2003 betreffende de loonkostenindex(1), en met name op artikel 11,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Correctie van de loonkostenindex voor seizoensinvloeden en het aantal werkdagen is een essentieel onderdeel van de berekening van de index. Na correctie kunnen de resultaten worden vergeleken en kan de index op begrijpelijke wijze worden geïnterpreteerd.

(2) Vooraf vastgestelde formaten voor de indiening van de gegevens dragen ertoe bij dat de problemen bij de indiening zo klein mogelijk zijn. In combinatie met gestandaardiseerde kwaliteitsverslagen zorgen ze ervoor dat de loonkostenindex beter kan worden geïnterpreteerd en sneller kan worden gebruikt.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité statistisch programma.

(4) Overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) nr. 450/2003 moeten bepaalde afwijkingen van die verordening worden toegestaan,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Indienings- en correctieprocedures

1. De lidstaten sturen de indexcijfers en metagegevens in elektronische vorm naar de Commissie (Eurostat). De ingediende gegevens moeten in overeenstemming zijn met door het Comité statistisch programma goedgekeurde normen voor de uitwisseling van deze gegevens. Eurostat stelt een uitvoerige documentatie over de goedgekeurde normen beschikbaar, alsmede richtsnoeren over de wijze waarop ze moeten worden toegepast.

2. De ingediende indexcijfers en metagegevens worden op een zodanige wijze opgesteld dat een gedegen interpretatie van de resultaten en een efficiënte toepassing van de procedures van de Commissie (Eurostat) voor de correctie van Europese aggregaten voor seizoensinvloeden mogelijk zijn.

De reeksen indexcijfers moeten in de volgende vormen worden geleverd:

a) niet gecorrigeerd,

b) gecorrigeerd voor het aantal werkdagen en

c) gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en het aantal werkdagen.

Artikel 2

Kwaliteit

1. De in artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 450/2003 bedoelde kwaliteitscriteria zijn:

a) relevantie,

b) nauwkeurigheid,

c) actualiteit en punctualiteit,

d) toegankelijkheid en duidelijkheid,

e) vergelijkbaarheid,

f) coherentie en

g) volledigheid.

De nationale autoriteiten zorgen ervoor dat de resultaten de werkelijke situatie ten aanzien van de economische activiteiten weerspiegelen en voldoende representatief zijn.

2. De in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 450/2003 bedoelde kwaliteitsverslagen worden uiterlijk op 31 augustus van elk jaar bij de Commissie ingediend; ze hebben betrekking op de gegevens tot en met het vierde kwartaal van het voorgaande kalenderjaar. Het eerste kwaliteitsverslag wordt uiterlijk op 31 augustus 2004 ingediend.

3. De inhoud van de jaarlijkse kwaliteitsverslagen over de loonkostenindex wordt beschreven in bijlage I.

Artikel 3

Overgangsperiode

Bijlage II bevat nadere gegevens over de in artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 450/2003 bedoelde overgangsperioden.

Artikel 4

Haalbaarheidsstudies

Bijlage III bevat nadere gegevens over de in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 450/2003 bedoelde haalbaarheidsstudies.

Artikel 5

Kettingindexcijfers

Bijlage IV bevat de Laspeyres-formule voor kettingindexcijfers, die moet worden gebruikt voor de berekening van de loonkostenindex voor combinaties van secties van NACE Rev.1 en waarnaar wordt verwezen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 450/2003.

Artikel 6

Afwijkingen

Bijlage V bevat de afwijkingen van de bepalingen van artikel 1, lid 2, die zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 450/2003.

Artikel 7

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 juli 2003.

Voor de Commissie

Pedro Solbes Mira

Lid van de Commissie

(1) PB L 69 van 13.3.2003, blz. 1.

BIJLAGE I

De jaarlijkse verslagen over de kwaliteit van de loonkostenindex omvatten de volgende elementen

a) Bewijs van de relevantie voor de behoeften van de gebruiker:

- Een samenvatting met een beschrijving van de gebruikers, de oorzaak en de bevrediging van hun behoeften en de relevantie van de statistieken voor de gebruikers.

b) Bewijs van de nauwkeurigheid (gegevens ingedeeld naar secties van NACE Rev.1):

- Herziening van vroegere gegevens: een tabel met de herzieningen van de gepubliceerde jaarlijkse groeicijfers voor de totale loonkosten met behulp van de niet-gecorrigeerde reeksen voor de afgelopen twaalf kwartalen; een samenvatting van de redenen voor deze herzieningen.

- Dekking: een tabel met het percentage werknemers in de steekproef(ven)/register(s), berekend aan de hand van het aantal werknemers volgens het ESR 1995; indien de loonkostenelementen uit diverse bronnen worden gehaald, een tabel met een indeling naar loonkostenelementen overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 450/2003.

- Frequentie: een tabel met de frequentie waarmee de informatie over de verschillende kostenelementen wordt verzameld/bijgewerkt.

- Schatting: een beschrijving van de methoden die zijn gebruikt om de ontbrekende informatie (ontbrekende groepen werknemers, ondernemingen, economische activiteiten en kostenelementen) te schatten of in een model op te nemen; een zo kwantitatief mogelijke evaluatie van de gevolgen van volledig ontbrekende informatie (ontbrekende groepen werknemers, ondernemingen, economische activiteiten en kostenelementen) op de eindcijfers.

- Gewerkte uren: een beschrijving van de methoden voor de berekening van de gewerkte uren, of een beschrijving van een vervangende meting van het aantal gewerkte uren en een zo kwantitatief mogelijke evaluatie van de gevolgen van deze vervangende meting op de eindcijfers.

- Administratieve gegevens: wanneer administratieve gegevens worden gebruikt, een toelichting op de overeenstemming en de verschillende tussen de administratieve begrippen en de theoretische statistische begrippen.

c) Actualiteit en punctualiteit:

- Een tabel met de vertraging, in dagen, bij de indiening van gegevens over de laatste twaalf door het verslag bestreken kwartalen en de overeenstemming tussen de geplande en de feitelijke indieningsdatum.

d) Toegankelijkheid en duidelijkheid:

- Een beschrijving van de media waarin de lidstaten de gegevens en metagegevens publiceren.

e) Vergelijkbaarheid:

- Een beschrijving van alle verschillen in begrippen en methoden voor elk paar opeenvolgende kwartalen vanaf het eerste kwartaal van 1996. Daarnaast een beschrijving van de verschillen en een zo kwantitatief mogelijke evaluatie van de gevolgen van de veranderde schattingen. Ook moet worden gewezen op verschillen in vergelijkbaarheid tussen secties van NACE Rev.1.

f) Samenhang:

- Een grafiek en een tabel met de niet-gecorrigeerde jaarlijkse groeicijfers van de totale loonkostenindex (secties van NACE Rev.1) en van de beloning van werknemers per gewerkt uur volgens het ESR 1995 (A6-indeling) met een toelichting op de verschillen in de groeicijfers voor de laatste twaalf kwartalen.

g) Volledigheid:

- Een voortgangsrapport over de uitvoering van Verordening (EG) nr. 450/2003 samen met een gedetailleerd plan en een tijdschema voor de afronding van de uitvoering; een samenvatting van de resterende afwijkingen van de EU-begrippen.

Het eerste kwaliteitsverslag, dat op 30 augustus 2004 moet zijn ingeleverd, omvat ook de volgende elementen voor de historische gegevens

- Een beschrijving van de voor de historische gegevens gebruikte bronnen en methoden;

- een beschrijving van de samenhang tussen de dekking (economische activiteiten, werknemers, kostenelementen) van de historische gegevens en die van de lopende gegevens;

- een beschrijving van de vergelijkbaarheid van de historische gegevens met de lopende gegevens.

BIJLAGE II

OVERGANGSPERIODEN VOOR DE UITVOERING VAN DE VERORDENING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE III

1. Haalbaarheidsstudie inzake de wijze waarop de driemaandelijkse indexcijfers van de loonkosten voor de secties L, M, N en O van de NACE kunnen worden verkregen

De haalbaarheidsstudie van een lidstaat heeft met name betrekking op het volgende:

Achtergrond

De bijdrage van elk van deze economische activiteiten aan de nationale economie, uitgedrukt in loonkosten of in een geschikte alternatieve maat.

Een beschrijving van de overeenkomsten en verschillen in de structuur en ontwikkeling van de loonkosten voor deze economische activiteiten in vergelijking met de structuur en ontwikkeling van de loonkosten voor de secties C tot en met K van de NACE.

Opties

Een evaluatie van de praktijken in andere lidstaten waar gegevens voor deze NACE-secties al beschikbaar zijn.

Een beoordeling van de verschillende opties voor het verkrijgen van de indexcijfers van de loonkosten voor de NACE-secties L, M, N en O, waardoor het mogelijk wordt voor het eerste kwartaal van 2007 gegevens in te dienen. De volgende mogelijke bronnen moeten in aanmerking worden genomen:

a) bestaande gegevensverzamelingen,

b) administratieve bronnen,

c) statistische schattingsprocedures,

d) nieuwe gegevensverzamelingen.

Voor iedere in aanmerking genomen optie moet de beoordeling betrekking hebben op de technische en de wettelijke aspecten; verwachte opstart- en exploitatiekosten voor het nationale bureau voor de statistiek; kostenschattingen voor een eventuele extra belasting voor het bedrijfsleven; verwachte statistische kwaliteit van de resultaten; risico's of onzekerheden; bijzondere voor- en nadelen.

Aanbeveling

Op basis van de beoordeling van de verschillende opties moet een aanbeveling voor de meest geschikte aanpak worden voorgesteld.

Uitvoering

Gegevens over het voorgestelde uitvoeringsplan, met inbegrip van de begindatum en de einddata van de specifieke fases van de uitvoering van de aanbeveling.

Lidstaten die haalbaarheidsstudies uitvoeren

De volgende lidstaten voeren een haalbaarheidsstudie uit om vast te stellen hoe de driemaandelijkse loonkostenindexcijfers overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 450/2003 voor de secties L, M, N en O van NACE Rev.1 kunnen worden verkregen:

- Denemarken,

- Duitsland,

- Griekenland,

- Spanje,

- Frankrijk,

- Italië,

- Oostenrijk,

- Zweden.

2. Haalbaarheidsstudie inzake de wijze waarop de index voor de schatting van de totale loonkosten met uitzondering van bonussen kan worden verkregen

De haalbaarheidsstudie van een lidstaat heeft met name betrekking op het volgende:

Achtergrond

De bijdrage van bonussen aan de totale nationale loonkosten met een beschrijving van de kenmerken van bonusbetalingen in de nationale economie.

Opties

Een evaluatie van de praktijken in andere lidstaten waar al gegevens voor de berekening van een index van de totale loonkosten exclusief bonussen beschikbaar zijn.

Een beoordeling van de verschillende opties om de index van de totale loonkosten exclusief bonussen te verkrijgen, waardoor het mogelijk wordt voor het eerste kwartaal van 2007 gegevens in te dienen. De volgende mogelijke bronnen moeten in aanmerking worden genomen:

a) bestaande gegevensverzamelingen,

b) administratieve bronnen,

c) statistische schattingsprocedures,

d) nieuwe gegevensverzamelingen.

Voor iedere in aanmerking genomen optie moet de beoordeling betrekking hebben op de technische en juridische aspecten; verwachte opstart- en exploitatiekosten voor het nationale bureau voor de statistiek; kostenschattingen voor een eventuele extra belasting voor het bedrijfsleven; verwachte statistische kwaliteit van de resultaten; risico's of onzekerheden; bijzondere voor- of nadelen.

Aanbeveling

Op basis van de beoordeling van de verschillende opties moet een aanbeveling voor de meest geschikte aanpak worden voorgesteld.

Uitvoering

Gegevens over het voorgestelde uitvoeringsplan, met inbegrip van de begindatum en de einddata van de specifieke fases van de uitvoering van de aanbeveling.

Lidstaten die haalbaarheidsstudies uitvoeren

De volgende lidstaten voeren een haalbaarheidsstudie uit om vast te stellen hoe de index voor de schattingen van de totale loonkosten zonder bonussen overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 450/2003 kan worden verkregen.

- Duitsland,

- Griekenland,

- Frankrijk,

- Italië,

- Oostenrijk,

- Portugal,

- Finland,

- Zweden.

BIJLAGE IV

Laspeyres-formule voor kettingindexcijfers die moet worden gebruikt voor de berekening van de loonkostenindex (LCI) voor combinaties van secties van NACE Rev.1

1. Stel:

witj= loonkosten per gewerkt uur van werknemers in sectie i van NACE Rev.1 in kwartaal t in jaar j

ωik= loonkosten per gewerkt uur van werknemers in sectie i van NACE Rev.1 in jaar k

hik= door werknemers in sectie i van NACE Rev.1 in jaar k gewerkte uren

Wik= ωik * hik = loonkosten van werknemers in sectie i van NACE Rev.1 in jaar k.

2. De Laspeyres-basisformule die moet worden gebruikt voor de berekening van de loonkostenindex voor kwartaal t in jaar j en basisjaar k luidt:

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

1 <= t <= 4.

3. De voor de berekening van het indexcijfer gebruikte gewichten luiden:

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

waarbij Wik, i en k worden gedefinieerd overeenkomstig punt 1 van deze bijlage.

4. De jaarlijkse koppeling van jaar l met jaar l+1, waarbij 0 <= l < l+1 < j, wordt gedefinieerd als volgt:

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

5. De Laspeyres-formule voor kettingindexcijfers voor kwartaal t in jaar j, waarbij referentiejaar k = 0 en 1 <= m <= 2 (waarbij m de tijdsruimte is die nodig is om de noodzakelijke jaarlijkse gewichten te verwerken en toe te passen), wordt als volgt gedefinieerd:

LCItj(0) = 100. (L0,1). (L1,2) ..... (Lj-m-1,j-m ). LCItj(j-m).

6. Het eerste referentiejaar is 2000, waarvoor het jaarlijkse indexcijfer van de loonkosten 100 bedraagt.

BIJLAGE V

Afwijkingen

Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Zweden: de reeks indexcijfers wordt alleen gegeven voor b) gecorrigeerd voor het aantal werkdagen en c) gecorrigeerd voor seizoensinvloed en het aantal werkdagen. De correctiemethode voor het aantal werkdagen en voor seizoensinvloeden wordt volledig gedocumenteerd en ter beschikking gesteld aan de Commissie (Eurostat).

Top