Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1110

Verordening (EG) nr. 1110/2003 van de Commissie van 26 juni 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1249/96 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de sector granen

OJ L 158, 27.6.2003, p. 12–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 015 P. 265 - 273
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 015 P. 265 - 273

No longer in force, Date of end of validity: 09/08/2010; stilzwijgende opheffing door 32010R0642

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1110/oj

32003R1110

Verordening (EG) nr. 1110/2003 van de Commissie van 26 juni 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1249/96 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de sector granen

Publicatieblad Nr. L 158 van 27/06/2003 blz. 0012 - 0020


Verordening (EG) nr. 1110/2003 van de Commissie

van 26 juni 2003

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1249/96 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de sector granen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1104/2003(2), en met name op artikel 10, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Na besprekingen over de interpretatie van de methode voor de vaststelling en de aanpassing van invoerrechten en de betrokken kosten voor het vervoer over zee moeten de betrokken bepalingen van Verordening (EG) nr. 1249/96 van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1900/2002(4), ter wille van de duidelijkheid worden gewijzigd.

(2) Bij Besluit 2003/254/EG(5) en Besluit 200/253/EG(6) heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan de sluiting van overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en respectievelijk de Verenigde Staten van Amerika en Canada met het oog op de wijziging, wat granen betreft, van de concessies die zijn opgenomen in lijst CXL, gehecht aan de GATT. Bij deze overeenkomsten worden de voorwaarden voor de invoer van gerst en van zachte tarwe van gemiddelde of lage kwaliteit gewijzigd doordat voor deze producten met ingang van 1 januari 2003 invoercontingenten gelden.

(3) Bij de genoemde besluiten heeft de Raad de Commissie gemachtigd om voor deze producten tijdelijk af te wijken van de in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde invoerrechtenregeling, in afwachting van de goedkeuring van een formele wijziging van die verordening. Om de door de Raad goedgekeurde overeenkomsten met ingang van 1 januari 2003 te kunnen toepassen, heeft de Commissie tijdelijke uitvoeringsbepalingen vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2378/2002(7), als gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 611/2003(8). Deze tijdelijke regelingen lopen af op 30 juni 2003.

(4) Nu moeten voor de door de Raad goedgekeurde overeenkomsten permanente uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld.

(5) Dientengevolge is het dienstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 2378/2002 definitief op te nemen in Verordening (EG) nr. 1249/96, aangezien zij in de eerste helft van 2003 naar tevredenheid hebben gewerkt.

(6) Rekening houdend met het feit dat de aftrek voor brouwgerst wordt afgeschaft en dat de aftrek voor maaltarwe van hoge kwaliteit als premie zal worden toegepast, zullen specifieke productkortingen in verband met bepalingen betreffende de bijzondere bestemming alleen nog gelden voor glazige maïs. Gezien deze omstandigheden moeten de huidige bepalingen betreffende de bijzondere bestemming worden vereenvoudigd en geharmoniseerd met de algemene douanewetgeving.

(7) In gevallen waarin overeenstemmingscertificaten worden aanvaard voor producten van hoge kwaliteit (zachte en harde tarwe van hoge kwaliteit voor Canada en de Verenigde Staten en glazige maïs voor Argentinië), is het van belang het bedrag van de zekerheden zo laag mogelijk te houden. De enige zekerheid bij overeenstemmingscertificaten dient de aan het invoercertificaat verbonden zekerheid te zijn.

(8) Derhalve dient Verordening (EG) nr. 1249/96 dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(9) Het Comité van beheer voor granen heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1249/96 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a) Leden 1 en 2 worden vervangen door:

"1. De in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde invoerrechten voor de producten van de GN-codes 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (zachte tarwe van hoge kwaliteit), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 en 1007 00 90 worden dagelijks berekend, maar worden op de vijftiende dag en op de laatste werkdag van elke maand door de Commissie vastgesteld voor toepassing vanaf respectievelijk de zestiende dag van de maand en de eerste dag van de volgende maand. Wanneer de vijftiende voor de Commissie geen werkdag is, worden de rechten vastgesteld op de werkdag die aan de vijftiende van de betrokken maand voorafgaat. Indien evenwel in de loop van de toepassingsperiode van het aldus vastgestelde recht het berekende gemiddelde van de invoerrechten 5 EUR per ton of meer verschilt van het vastgestelde recht, vindt een overeenkomstige aanpassing plaats.

2. De voor de berekening van het invoerrecht in aanmerking te nemen prijs is de overeenkomstig artikel 4 bepaalde dagelijkse representatieve cif-invoerprijs. Voor elke vaststelling is het in aanmerking genomen invoerrecht het gemiddelde van de gedurende de tien voorafgaande werkdagen berekende invoerrechten. Voor vaststellingen en aanpassingen houdt de Commissie geen rekening met de dagelijkse invoerrechten die zijn gebruikt voor de voorafgaande vaststelling.

De voor de berekening van de rechten in aanmerking te nemen interventieprijs is die van de maand waarin het invoerrecht wordt toegepast.".

b) De tweede alinea van lid 3 wordt geschrapt.

c) Lid 5 wordt vervangen door:

"5. De invoerrechten worden verlaagd met 24 EUR per ton voor glazige maïs die voldoet aan de in bijlage I vastgestelde specificaties. Voor de toekenning van deze verlaging moet glazige maïs binnen zes maanden vanaf de datum van invoer in het vrije verkeer een bewerking voor de vervaardiging van een product van GN-code 1904 10 10, 1103 13 of 1104 23 hebben ondergaan. De bepalingen betreffende de bijzondere bestemming van artikel 82 van Verordening (EEG) nr. 2913/92(9) van de Raad en van de artikelen 291 tot en met 300 van Verordening (EG) nr. 2454/93(10) van de Commissie zijn van toepassing.

In afwijking van artikel 293, lid 1, onder e), van Verordening (EG) nr. 2454/93 stelt de importeur bij de bevoegde autoriteit een aanvullende zekerheid van 24 EUR per ton voor glazige maïs, behalve wanneer de invoercertificaten vergezeld gaan van overeenstemmingscertificaten die zijn afgegeven door de in artikel 6, lid 1, van deze verordening genoemde Argentijnse Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). In dat geval wordt in vak 24 van het invoercertificaat de aard van het certificaat van overeenstemming vermeld.

Als het recht dat geldt op de datum van aanvaarding van de aangifte voor het vrije verkeer voor maïs echter lager is dan 24 EUR, dan is de zekerheid gelijk aan dat recht.".

2. Artikelen 4 en 5 worden vervangen door:

"Artikel 4

1. Voor de bepaling van de in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde representatieve cif-invoerprijzen worden voor de in artikel 2, lid 1, bedoelde zachte tarwe van hoge kwaliteit, durumtarwe, maïs en andere voedergranen de volgende elementen in aanmerking genomen:

a) de representatieve beursnotering op de markt van de Verenigde Staten van Amerika;

b) de bekende handelspremies en kortingen die op de noteringsdag op de markt van de Verenigde Staten bij deze notering horen en in het bijzonder, in het geval van durumtarwe, die bij de meelkwaliteit horen;

c) het vrachttarief voor vervoer over zee en de daarmee samenhangende kosten tussen de Verenigde Staten (Golf van Mexico of Duluth) en de haven van Rotterdam met een schip van ten minste 25000 ton.

2. Op elke werkdag constateert de Commissie:

a) het in lid 1, onder a), bedoelde element op basis van de in bijlage II vermelde beurzen en referentiekwaliteiten;

b) de in lid 1, onder b) en c), bedoelde elementen op basis van de algemeen verkrijgbare gegevens.

3. Met het oog op de berekening van het in lid 1, onder b), bedoelde element of de betrokken fob-notering, gelden de volgende premies en kortingen:

- een premie van 14 EUR per ton voor zachte tarwe van hoge kwaliteit;

- een korting van 10 EUR per ton voor durumtarwe van gemiddelde kwaliteit;

- een korting van 30 EUR per ton voor durumtarwe van lage kwaliteit.

4. De representatieve cif-invoerprijs voor durumtarwe, zachte tarwe van hoge kwaliteit en maïs is telkens de som van de in lid 1, onder a), b) en c), bedoelde elementen. De representatieve cif-invoerprijzen voor rogge en sorgho worden berekend aan de hand van de noteringen voor gerst in de Verenigde Staten, overeenkomstig bijlage II.

5. De representatieve cif-invoerprijzen voor zachte tarwe voor zaaidoeleinden van GN-code 1001 90 91 en maïs voor zaaidoeleinden van GN-code 1005 10 90 zijn dezelfde als die zijn berekend voor respectievelijk zachte tarwe van hoge kwaliteit en maïs.

Artikel 5

1. Voor zachte tarwe van hoge kwaliteit kan een aanvraag om een invoercertificaat slechts in aanmerking worden genomen mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de aanvrager heeft in vak 20 van het invoercertificaat de in te voeren kwaliteit vermeld;

b) de aanvrager gaat schriftelijk de verbintenis aan op de datum van aanvaarding van de aangifte voor het vrije verkeer een aanvullende specifieke zekerheid te stellen bovenop de in Verordening (EG) nr. 1162/95 van de Commissie(11) bedoelde zekerheden.

De in de eerste alinea, onder b), bedoelde aanvullende zekerheid bedraagt 95 EUR per ton. Als echter het invoercertificaat vergezeld zal gaan van door de Federal Grain Inspection Service (FGIS) of de Canadian Grain Commission (CGC) afgegeven certificaten van overeenstemming als bedoeld in artikel 6, is geen aanvullende zekerheid vereist. In dat geval wordt in vak 24 van het invoercertificaat de aard van het certificaat van overeenstemming vermeld.

2. Voor durumtarwe kan een aanvraag om een invoercertificaat slechts in aanmerking worden genomen mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de aanvrager heeft in vak 20 van het invoercertificaat de in te voeren kwaliteit vermeld;

b) de aanvrager gaat schriftelijk de verbintenis aan op de datum van aanvaarding van de aangifte voor het vrije verkeer een aanvullende specifieke zekerheid te stellen bovenop de in Verordening (EG) nr. 1162/95 bedoelde zekerheden indien het invoerrecht voor de in vak 20 vermelde kwaliteit niet het hoogste recht voor de categorie van het betrokken product is.

Het bedrag van de in de eerste alinea, onder b), bedoelde aanvullende zekerheid is gelijk aan het verschil, op de datum van aanvaarding van de aangifte voor het vrije verkeer, tussen het hoogste recht en het recht dat voor de vermelde kwaliteit geldt, verhoogd met een toeslag van 5 EUR per ton. Wanneer het invoerrecht voor de verschillende kwaliteiten durumtarwe echter nul is, is de in de eerste alinea, onder b), bedoelde verbintenis niet vereist.

Als echter het invoercertificaat vergezeld zal gaan van door de Federal Grain Inspection Service (FGIS) of de Canadian Grain Commission (CGC) afgegeven certificaten van overeenstemming als bedoeld in artikel 6, is geen aanvullende zekerheid vereist. In dat geval wordt in vak 24 van het invoercertificaat de aard van het certificaat van overeenstemming vermeld.".

3. Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

a) Lid 1 wordt vervangen door:

"1. De douanedienst waar de goederen in het vrije verkeer zijn gebracht neemt representatieve monsters van elke zending durumtarwe, zachte tarwe van hoge kwaliteit en glazige maïs, overeenkomstig de bijlage bij Richtlijn 76/371/EEG van de Commissie(12). Er worden echter geen monsters genomen, wanneer het invoerrecht van de verschillende kwaliteiten hetzelfde is.

Wanneer de Commissie een door de staat van oorsprong van de granen afgegeven kwaliteitscertificaat voor zachte tarwe, durumtarwe of glazige maïs officieel erkent, worden deze bemonsteringen evenwel slechts bij wijze van controle op de gecertificeerde kwaliteit verricht voor een aantal ingevoerde zendingen dat voldoende representatief is.

1. bis De volgende certificaten van overeenstemming worden officieel door de Commissie erkend op grond van de bij de artikelen 63 tot en met 65 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 vastgestelde beginselen:

- door de Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) van Argentinië afgegeven certificaten voor glazige maïs;

- door de Federal Grains Inspection Service (FGIS) van de Verenigde Staten van Amerika afgegeven certificaten voor zachte tarwe van hoge kwaliteit en durumtarwe van hoge kwaliteit;

- door Canadian Grain Commission (CGC) van Canada afgegeven certificaten voor zachte tarwe van hoge kwaliteit en durumtarwe van hoge kwaliteit.

In bijlage IV is een model opgenomen van de door Senasa afgeven overeenstemmingscertificaten. De afbeelding van de door de Argentijnse regering goedgekeurde stempels wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

In bijlage IVa zijn modellen opgenomen van door de FGIS afgegeven overeenstemmingscertificaten en stempels.

In bijlage IVb zijn modellen opgenomen van door de CGC afgegeven overeenstemmingscertificaten, klassenindelingen voor uitvoer en stempels.

Als de analyseparameters op de door de in de eerste alinea genoemde instanties afgegeven certificaten van overeenstemming beantwoorden aan de minimumkwaliteitseisen voor zachte tarwe, durumtarwe en glazige maïs in bijlage I bij deze verordening, worden voor elke haven van binnenkomst en voor elk verkoopseizoen monsters genomen op ten minste 3 % van de ingevoerde ladingen.

Het product wordt ingedeeld bij de standaardkwaliteit waarvoor aan alle in bijlage I vermelde indelingscriteria is voldaan.".

b) Lid 3 wordt vervangen door:

"3. Indien de ingevoerde zachte tarwe, durumtarwe en glazige maïs op grond van het resultaat van de analyse bij een lagere standaardkwaliteit wordt ingedeeld dan op het invoercertificaat is vermeld, moet de importeur het verschil tussen het invoerrecht voor het op het certificaat vermelde product en het invoerrecht voor het werkelijk ingevoerde product betalen. In dat geval zal de in artikel 10, onder a), van Verordening (EG) nr. 1162/95 bedoelde zekerheid voor het invoercertificaat en de aanvullende zekerheid als bedoeld in artikel 2, lid 5, en artikel 5, leden 1 en 2, van deze verordening worden vrijgegeven, met uitzondering van de in artikel 5, lid 2, bedoelde toeslag van 5 EUR.

Als het in de eerste alinea bedoelde verschil niet binnen een maand is betaald, wordt de in artikel 2, lid 5, en artikel 5, leden 1 en 2, bedoelde zekerheid verbeurd.".

4. De tekst van bijlage I bij deze verordening wordt ingevoegd als bijlage IVa.

5. De tekst van bijlage II bij deze verordening wordt ingevoegd als bijlage IVb.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang vanaf 1 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 juni 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.

(2) Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.

(3) PB L 161 van 29.6.1996, blz. 125.

(4) PB L 287 van 25.10.2002, blz. 15.

(5) PB L 95 van 11.4.2003, blz. 40.

(6) PB L 95 van 11.4.2003, blz. 36.

(7) PB L 358 van 31.12.2002, blz. 101.

(8) PB L 87 van 4.4.2003, blz. 4.

(9) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.

(10) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.

(11) PB L 117 van 24.5.1995, blz. 2.

(12) PB L 102 van 15.4.1976, blz. 1.

BIJLAGE I

"BIJLAGE IVa

MODEL VAN HET CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING VOOR ZACHTE TARWE - REGERING VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

>PIC FILE= "L_2003158NL.001603.TIF">

MODEL VAN HET CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING VOOR DURUMTARWE - REGERING VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

>PIC FILE= "L_2003158NL.001701.TIF">"

BIJLAGE II

"BIJLAGE IVb

MODEL VAN HET CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING VOOR ZACHTE TARWE EN DURUMTARWE - REGERING VAN CANADA - EN KLASSENINDELING VOOR UITVOER

>PIC FILE= "L_2003158NL.001803.TIF">

Klassenindeling voor uitvoer van zachte tarwe en durumtarwe uit Canada

NB:

Andere graankorrels: in deze klassen gaat het alleen om haver, gerst, rogge en triticale.

Zachte tarwe: voor de uitvoer van zachte tarwe verstrekt de Canadian Grain Commission samen met het certificaat gegevens over het eiwitgehalte van de betrokken zending.

Durumtarwe: voor de uitvoer van durumtarwe verstrekt de Canadian Grain Commission samen met het certificaat gegevens over het percentage glazige korrels en het soortgelijk gewicht (kilogram/hectoliter) van de betrokken zending.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Top