EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0062

Richtlijn 2003/62/EG van de Commissie van 20 juni 2003 houdende wijziging van de bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG en 90/642/EEG tot vaststelling van maximumresidugehalten voor hexaconazool, clofentezine, myclobutanyl en prochloraz (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 154, 21.6.2003, p. 70–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 102 - 110
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 102 - 110
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 102 - 110
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 102 - 110
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 102 - 110
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 102 - 110
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 102 - 110
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 102 - 110
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 102 - 110
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 211 - 219
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 211 - 219

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; stilzwijgende opheffing door 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/62/oj

32003L0062

Richtlijn 2003/62/EG van de Commissie van 20 juni 2003 houdende wijziging van de bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG en 90/642/EEG tot vaststelling van maximumresidugehalten voor hexaconazool, clofentezine, myclobutanyl en prochloraz (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 154 van 21/06/2003 blz. 0070 - 0078


Richtlijn 2003/62/EG van de Commissie

van 20 juni 2003

houdende wijziging van de bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG en 90/642/EEG tot vaststelling van maximumresidugehalten voor hexaconazool, clofentezine, myclobutanyl en prochloraz

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/642/EEG van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003(2), en met name op artikel 7,

Gelet op Richtlijn 86/362/EEG van de Raad van 24 juli 1986 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op granen(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 807/2003(4), en met name op artikel 10,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Richtlijn 2002/79/EG van de Commissie(5) zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld voor bepaalde combinaties bestrijdingsmiddel/levensmiddel.

(2) Na de bekendmaking van Richtlijn 2002/79/EG heeft de Commissie met nieuwe gegevens gestaafde verzoeken ontvangen om de bij Richtlijn 2002/79/EG vastgestelde MRL's voor bepaalde combinaties bestrijdingsmiddel/levensmiddel te herzien. De aanvragen en de gegevens zijn onderzocht en voor bepaalde combinaties bleken de gegevens toereikend om het vaststellen van een MRL boven de ondergrens van analytische bepaling te kunnen verantwoorden.

(3) De totale blootstelling en de acute blootstelling van consumenten aan deze bestrijdingsmiddelen via levensmiddelen die residuen van deze bestrijdingsmiddelen kunnen bevatten als gevolg van het gebruik in de gewasbescherming of, in voorkomend geval, in de diergeneeskunde, zijn geraamd en geëvalueerd volgens de communautaire procedures en methoden, met inachtneming van de door de Wereldgezondsheidsorganisatie gepubliceerde richtsnoeren(6), en volgens de berekeningen geven de bij deze richtlijn vastgestelde MRL's geen aanleiding tot overschrijding van de aanvaardbare dagelijkse doses (ADI's) of de acute referentiedoses.

(4) De handelspartners van de Gemeenschap worden via de Wereldhandelsorganisatie over de in deze richtlijn vastgestelde gehalten geraadpleegd en met hun opmerkingen wordt rekening gehouden.

(5) Met de adviezen van het Wetenschappelijk Comité voor planten, met name de adviezen en aanbevelingen op het gebied van de bescherming van de verbruikers van met bestrijdingsmiddelen behandelde levensmiddelen en inzake de toepassing van de hierboven bedoelde methoden door de als rapporteur aangewezen lidstaat, is rekening gehouden(7).

(6) De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij de onderhavige richtlijn opgenomen maximumresidugehalten (MRL's) vervangen de in bijlage II bij Richtlijn 90/642/EEG vermelde MRL's voor de betrokken bestrijdingsmiddelen.

Artikel 2

In deel A van bijlage II bij Richtlijn 86/362/EEG worden voor de betrokken residuen de gegevens vervangen door:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Artikel 3

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 juli 2003 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Zij passen deze maatregelen toe met ingang van 1 augustus 2003.

Artikel 4

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 5

Deze richtlijn treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 6

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 20 juni 2003.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 350 van 14.12.1990, blz. 71.

(2) PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1.

(3) PB L 221 van 7.8.1986, blz. 37.

(4) PB L 122 van 16.5.2003, blz. 36.

(5) PB L 291 van 28.10.2002, blz. 1.

(6) Richtsnoeren voor het voorspellen van de opname via de voeding van residuen van bestrijdingsmiddelen (herziene versie), opgesteld door GEMS/voedselprogramma in samenwerking met het Codex-Comité voor residuen van bestrijdingsmiddelen, gepubliceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(7) SCP/RESI/021; SCP/RESI/024.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top