Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0863

2003/863/EG: Beschikking van de Commissie van 2 december 2003 inzake gezondheidscertificaten voor de invoer van dierlijke producten uit de Verenigde Staten (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4444)

OJ L 325, 12.12.2003, p. 46–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 281 - 293
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 281 - 293
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 150 - 162

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/863/oj

32003D0863

2003/863/EG: Beschikking van de Commissie van 2 december 2003 inzake gezondheidscertificaten voor de invoer van dierlijke producten uit de Verenigde Staten (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4444)

Publicatieblad Nr. L 325 van 12/12/2003 blz. 0046 - 0058


Beschikking van de Commissie

van 2 december 2003

inzake gezondheidscertificaten voor de invoer van dierlijke producten uit de Verenigde Staten

(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4444)

(Voor de EER relevante tekst)

(2003/863/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Besluit 98/258/EG van de Raad van 16 maart 1998 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika inzake sanitaire maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid en de diergezondheid bij de handel in levende dieren en dierlijke producten(1), en met name op artikel 3,

Gelet op Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees of van vleesproducten uit derde landen(2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 807/2003(3), en met name op artikel 11, lid 2, en artikel 22, lid 2, alsmede op de overeenkomstige bepalingen van andere richtlijnen tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften en modelcertificaten voor de invoer van levende dieren en van dierlijke producten uit derde landen,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In bijlage V bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika inzake sanitaire maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid en de diergezondheid bij de handel in levende dieren en dierlijke producten (hierna de "overeenkomst" genoemd) zijn onder andere de gezondheidsvoorschriften vastgesteld voor vers vlees, vleesproducten en bepaalde andere dierlijke producten die met de Verenigde Staten worden verhandeld en waarvoor de gelijkwaardigheid is vastgesteld.

(2) Richtlijn 92/118/EEG van de Raad van 17 december 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van producten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 89/662/EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG(4), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2003/721/EG van de Commissie(5), bevat speciale certificatievoorschriften voor dieren en producten van dierlijke oorsprong om de verspreiding van ziekten bij mens en dier te voorkomen.

(3) In artikel 10 van Richtlijn 92/118/EEG is bepaald dat gelatine en collageen voor menselijke consumptie, bestemd voor invoer in de Gemeenschap, vergezeld moeten gaan van een gezondheidscertificaat volgens het model van bijlage II, hoofdstuk 4, van die richtlijn.

(4) Bij Besluit 2003/833/EG van de Commissie van 28 november 2003 houdende goedkeuring namens de Europese Gemeenschap van wijzigingen in de bijlagen bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika inzake sanitaire maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid en de diergezondheid bij de handel in levende dieren en dierlijke producten(6) zijn de aanbevelingen van het Gezamenlijk Comité van beheer dat bij de overeenkomst is ingesteld betreffende de gelijkwaardigheid van de normen van de Verenigde Staten voor gelatine en collageen aan de communautaire normen goedgekeurd en deze moeten nu ten uitvoer gelegd worden; derhalve moeten er modelcertificaten voor de invoer van gelatine en collageen uit de Verenigde Staten in de Gemeenschap worden vastgesteld waarin de desbetreffende garanties zijn opgenomen.

(5) Zolang de Verenigde Staten de wijzigingen in de overeenkomst nog niet hebben goedgekeurd, dient de Gemeenschap de aldus aan de Verenigde Staten verleende erkenning van gelijkwaardigheid voorlopig toe te passen.

(6) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De lidstaten staan de invoer van gelatine en collageen voor menselijke consumptie uit de Verenigde Staten toe, mits zij vergezeld gaan van een of meer officiële gezondheidscertificaten volgens de modellen in bijlage A, respectievelijk bijlage B.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 15 december 2003.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 2 december 2003.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 118 van 21.4.1998, blz. 1.

(2) PB L 302 van 31.12.1972, blz. 28.

(3) PB L 122 van 16.5.2003, blz. 36.

(4) PB L 62 van 15.3.1993, blz. 49.

(5) PB L 260 van 11.10.2003, blz. 21.

(6) PB L 316 van 29.11.2003, blz. 20.

BIJLAGE A

>PIC FILE= "L_2003325NL.004802.TIF">

>PIC FILE= "L_2003325NL.004901.TIF">

>PIC FILE= "L_2003325NL.005001.TIF">

>PIC FILE= "L_2003325NL.005101.TIF">

>PIC FILE= "L_2003325NL.005201.TIF">

BIJLAGE B

>PIC FILE= "L_2003325NL.005302.TIF">

>PIC FILE= "L_2003325NL.005401.TIF">

>PIC FILE= "L_2003325NL.005501.TIF">

>PIC FILE= "L_2003325NL.005601.TIF">

>PIC FILE= "L_2003325NL.005701.TIF">

>PIC FILE= "L_2003325NL.005801.TIF">

Top