EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0641

2003/641/EG: Beschikking van de Commissie van 5 september 2003 betreffende het gebruik van kleurenfoto's of andere illustraties als gezondheidswaarschuwingen op verpakkingseenheden van tabaksproducten (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3184)

OJ L 226, 10.9.2003, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 53 - 55
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 53 - 55
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 83 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/641/oj

32003D0641

2003/641/EG: Beschikking van de Commissie van 5 september 2003 betreffende het gebruik van kleurenfoto's of andere illustraties als gezondheidswaarschuwingen op verpakkingseenheden van tabaksproducten (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3184)

Publicatieblad Nr. L 226 van 10/09/2003 blz. 0024 - 0026


Beschikking van de Commissie

van 5 september 2003

betreffende het gebruik van kleurenfoto's of andere illustraties als gezondheidswaarschuwingen op verpakkingseenheden van tabaksproducten

(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3184)

(Voor de EER relevante tekst)

(2003/641/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten(1), en met name op artikel 5, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtlijn 2001/37/EG bepaalt dat op alle verpakkingseenheden tabaksproducten - met uitzondering van tabak voor oraal gebruik en andere niet voor roken bestemde tabaksproducten - en op elke in de detailverkoop gebruikte buitenverpakking, behalve op extra cellofaanverpakkingen, een algemene waarschuwing en een bijkomende waarschuwing gekozen uit de lijst van bijlage I van die Richtlijn moeten worden aangebracht.

(2) De lidstaten kunnen individueel besluiten of gezondheidswaarschuwingen in de vorm van kleurenfoto's of andere illustraties op de verpakkingen van alle of bepaalde typen tabaksproducten - met uitzondering van tabak voor oraal gebruik en andere niet voor roken bestemde tabaksproducten - verplicht worden gesteld.

(3) Indien lidstaten extra waarschuwingen in de vorm van kleurenfoto's of andere illustraties voorschrijven, moeten deze in overeenstemming zijn met de door de Commissie vast te stellen voorschriften.

(4) Richtlijn 2001/37/EG heeft nieuwe etiketteringsbepalingen ingevoerd waardoor het uiterlijk van verpakkingseenheden ingrijpend wordt gewijzigd, met name wat de grootte van de waarschuwende teksten en hun grafische presentatie betreft. Om maximale werking van de visuele impact van dit nieuwe ontwerp te verzekeren, zou het een tijd lang ongewijzigd moeten blijven voordat kleurenfoto's of andere illustraties worden ingevoerd.

(5) Uit onderzoek en uit ervaringen in andere landen die gezondheidswaarschuwingen met kleurenfoto's hebben ingevoerd, blijkt dat gezondheidswaarschuwingen die kleurenfoto's of andere illustraties omvatten een effectief middel kunnen zijn om roken te ontmoedigen en om burgers te informeren over de gezondheidsrisico's in verband met roken. Het gebruik van foto's op verpakkingseenheden van tabaksproducten vormt dus een belangrijk element van een omvattend en geïntegreerd beleid ter beheersing van tabaksgebruik.

(6) Gezien de culturele verscheidenheid binnen de Europese Unie dient er een keuze tussen verschillende kleurenfoto's of andere illustraties mogelijk te zijn voor elke van de bijkomende waarschuwingen in bijlage I van Richtlijn 2001/37/EG.

(7) Indien lidstaten gezondheidswaarschuwingen in de vorm van kleurenfoto's of andere illustraties verplicht stellen, dient ervoor gezorgd te worden dat deze visuele elementen niet afgedekt of anderszins onduidelijk gemaakt worden.

(8) Indien lidstaten gezondheidswaarschuwingen in de vorm van kleurenfoto's of andere illustraties verplicht stellen, moet worden voorzien in overgangsperioden om de noodzakelijke aanpassingen van het productie- en verpakkingsproces van tabaksproducten en de verkoop van bestaande voorraden mogelijk te maken. Het gebruik van niet verwijderbare etiketten (stickers) moet worden toegestaan voor andere tabaksproducten dan sigaretten.

(9) Op de invoering van waarschuwingen op basis van afbeeldingen dient toezicht uitgeoefend te worden en de doelmatigheid dient regelmatig te worden geëvalueerd.

(10) De in deze Beschikking bepaalde maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het comité dat is opgericht uit hoofde van artikel 10 van Richtlijn 2001/37/EG,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Onderwerp en werkingssfeer

1. Deze beschikking stelt voorschriften vast voor het gebruik, op verpakkingseenheden van tabaksproducten, van kleurenfoto's of andere illustraties om de gevolgen voor de gezondheid van roken af te beelden en uit te leggen.

2. Deze beschikking is van toepassing op die lidstaten die besluiten om gebruik te maken van kleurenfoto's of andere illustraties, in combinatie met de aanvullende waarschuwingen die ingevolge Richtlijn 2001/37/EG verplicht zijn op de verpakkingen van bepaalde of alle typen tabaksproducten, met uitzondering van tabak voor oraal gebruik en andere niet voor roken bestemde tabaksproducten.

3. Indien lidstaten gezondheidswaarschuwingen in de vorm van kleurenfoto's of andere illustraties voorschrijven, moeten deze in overeenstemming zijn met de voorschriften van deze beschikking.

Artikel 2

Definities

Voor de doeleinden van deze beschikking zijn de definities in artikel 2 van Richtlijn 2001/37/EG van toepassing.

Voorts zijn de volgende definities van toepassing:

1. "tabaksverpakking": alle verpakkingseenheden en alle buitenverpakkingen die gebruikt worden in de detailverkoop van tabaksproducten, met uitzondering van extra cellofaanverpakkingen;

2. "bijkomende waarschuwing": alle waarschuwingen als bedoeld in artikel 5, lid 2, onder b), en in bijlage I van Richtlijn 2001/37/EG;

3. "brondocument": een van de door de Commissie ter beschikking gestelde computerbestanden die een gecombineerde waarschuwing bevatten;

4. "gecombineerde waarschuwing": de waarschuwing bestaande uit een foto of andere illustratie en de bijbehorende tekst van de bijkomende waarschuwing als bedoeld in artikel 5, lid 2, onder b), en in bijlage I van Richtlijn 2001/37/EG, die in de afzonderlijke brondocumenten zijn te vinden.

Artikel 3

Verzameling van brondocumenten

1. De Commissie zal uiterlijk op 30 september 2004 een verzameling van reeds geteste brondocumenten ter beschikking stellen, zodat voor elk van de bijkomende waarschuwingen in bijlage I van Richtlijn 2001/37/EG een keuze gemaakt kan worden uit meerdere foto's of andere illustraties.

2. De brondocumenten zullen door de Commissie op verzoek worden verstrekt. De technische specificaties voor het afdrukken zijn verkrijgbaar bij de Commissie en dienen strikt in acht genomen te worden.

3. De Commissie wordt bijgestaan door wetenschappelijke en technische deskundigen bij het opzetten van de verzameling van brondocumenten.

4. De geselecteerde brondocumenten worden voor advies voorgelegd aan het ingevolge artikel 10 van Richtlijn 2001/37/EG opgerichte comité.

Artikel 4

Gebruik van de gecombineerde waarschuwingen

1. Indien lidstaten gezondheidswaarschuwingen in de vorm van kleurenfoto's of andere illustraties verplicht stellen, dienen tabaksverpakkingen waarvoor dat verplicht is, voorzien te zijn van een gecombineerde waarschuwing, die uitsluitend afkomstig mag zijn van de brondocumenten van de Commissie, zonder dat enig element daarvan gewijzigd wordt.

De lidstaten kunnen de brondocumenten kiezen die voor de consumenten in hun land het meest passend zijn.

2. De gecombineerde waarschuwingen dienen:

a) zodanig afgewisseld te worden dat alle bijkomende waarschuwingen regelmatig op verpakkingen verschijnen;

b) op de andere duidelijkst zichtbare kant (achterkant) van de tabaksverpakking te zijn aangebracht, met inachtneming van de opmaak en de proporties van het brondocument en de grafische integriteit van de afbeelding en de tekst;

c) het gehele voor de bijkomende gezondheidswaarschuwing gereserveerde oppervlak te beslaan, en evenwijdig aan de bovenrand van de verpakking te zijn afgedrukt, en in dezelfde richting als andere informatie op de verpakking;

d) gereproduceerd te worden met inachtneming van de technische specificaties voor het afdrukken die de Commissie zal verstrekken;

e) omgeven te zijn door een minstens 3 mm en hoogstens 4 mm brede zwarte rand, die op geen enkele wijze afbreuk mag doen aan de duidelijkheid van de tekst of de afbeelding van de gecombineerde waarschuwing.

3. De gecombineerde waarschuwing dient ten minste 40 % van de achterkant van de verpakkingseenheid te beslaan. Dit percentage wordt verhoogd tot 45 % voor lidstaten met twee officiële talen en tot 50 % voor lidstaten met drie officiële talen.

Echter, bij verpakkingseenheden voor andere producten dan sigaretten waarvan de duidelijkst zichtbare kant groter is dan 75 cm2, dient de gecombineerde waarschuwing een oppervlak van ten minste 22,5 cm2 van de achterkant te beslaan. Dit wordt verhoogd tot 24 cm2 voor lidstaten met twee officiële talen en 26,25 cm2 voor lidstaten met drie officiële talen.

4. Bij andere tabaksproducten dan sigaretten kunnen de gecombineerde waarschuwingen in vorm van stickers worden aangebracht, op voorwaarde dat die stickers niet verwijderbaar zijn. De reproductie van de gecombineerde waarschuwingen op de stickers moet in overeenstemming zijn met de technische specificaties voor het afdrukken die de Commissie zal verstrekken.

5. De lidstaten kunnen bepalen dat de gecombineerde waarschuwingen vergezeld moeten gaan van een verwijzing, buiten het kadertje voor de waarschuwingen, naar de autoriteit waarvan de waarschuwing afkomstig is. Als lidstaten dat verplicht stellen, kunnen de gecombineerde waarschuwingen bovendien andere visuele elementen omvatten, zoals logo's, eventueel met telefoonnummers, e-mail-adressen en/of internetsites waar consumenten informatie kunnen krijgen over die autoriteit en over programma's ter ondersteuning van het stoppen met roken.

6. Behalve in de in lid 5 bedoelde gevallen mogen op de tabaksverpakking geen commentaren op, parafraseringen van, of verwijzingen van enige aard naar de gecombineerde waarschuwingen voorkomen.

Artikel 5

Visuele integriteit van de gecombineerde waarschuwingen

1. De gecombineerde waarschuwingen:

a) worden zodanig afgedrukt dat ze niet verwijderd kunnen worden, zijn onuitwisbaar en worden op geen enkele wijze afgedekt of onderbroken door andere tekst of afbeeldingen of door het openen van de verpakking. Het is niet toegestaan de gecombineerde waarschuwingen over de belastingzegels of de prijsstickers van verpakkingseenheden heen af te drukken;

b) worden zodanig aangebracht dat geen van de tekst- of visuele elementen van de gecombineerde waarschuwingen worden beschadigd bij het openen van de verpakking.

2. Indien lidstaten besluiten om het gebruik van gecombineerde waarschuwingen op verpakkingseenheden van tabaksproducten verplicht te stellen, stellen zij de noodzakelijke voorschriften vast om te voorkomen dat het gebruik van enig type van wikkel, banderol, zakje, omslag, doos of enig ander verpakkingselement de gecombineerde waarschuwingen of enig element daarvan geheel of gedeeltelijk afdekt of doorkruist.

3. Belastingzegels of prijsstickers dienen zodanig aangebracht te worden dat zij de gecombineerde waarschuwingen, of enig element daarvan, niet geheel of gedeeltelijk afdekken of doorkruisen.

4. De verwijzingen of andere elementen als bedoeld in artikel 4, lid 5, mogen de zichtbaarheid van de gecombineerde waarschuwingen niet nadelig beïnvloeden.

Artikel 6

Tenuitvoerlegging

Indien lidstaten besluiten om het gebruik van gecombineerde waarschuwingen op tabaksverpakkingen verplicht te stellen, keuren zij de nodige bepalingen goed om aan deze beschikking te voldoen en publiceren deze.

De desbetreffende bepalingen mogen niet eerder dan 1 oktober 2004 toegepast worden.

Deze bepalingen voorzien in passende overgangsperioden om de noodzakelijke aanpassingen van het productie- en verpakkingsproces van tabaksproducten mogelijk te maken, en voor de verkoop van bestaande voorraden, vooral met betrekking tot kleine en middelgrote ondernemingen.

In de door de lidstaten goedgekeurde bepalingen zelf, of bij de officiële bekendmaking daarvan, wordt naar deze beschikking verwezen. De aard en wijze van deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

De lidstaten delen de Commissie de tekst mede van bepalingen van intern recht die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen, en stellen de Commissie om de twee jaar op de hoogte van de tenuitvoerlegging ervan. Deze informatie omvat ook een effectbeoordeling met specifieke verwijzingen naar de gewoonten van gebruikers, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren.

Artikel 7

Verslaggeving en aanpassingen

1. Uiterlijk op 30 september 2006, en daarna om de twee jaar, dient de Commissie bij het ingevolge artikel 10 van Richtlijn 2001/37/EG ingestelde Comité een verslag in over de tenuitvoerlegging van deze beschikking. De van de lidstaten overeenkomstig artikel 6, lid 4, ontvangen informatie vormt de basis van deze verslagen.

2. Bij de indiening van de verslagen geeft de Commissie met name aan welke aspecten opnieuw bestudeerd of verder ontwikkeld dienen te worden in het licht van de opgedane ervaringen en nieuwe wetenschappelijke kennis.

3. De in artikel 11 van Richtlijn 2001/37/EG bedoelde wetenschappelijke en technische deskundigen kunnen de Commissie bijstaan bij de voorbereiding van deze verslagen.

4. Informatie over de tenuitvoerlegging van deze beschikking wordt verder ook verstrekt in de tweejaarlijkse verslagen over de toepassing van Richtlijn 2001/37/EG die de Commissie overeenkomstig artikel 11 van die richtlijn indient bij het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Artikel 8

Adressaten

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 5 september 2003.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 194 van 18.7.2001, blz. 26.

Top