EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0014(01)

2003/797/EG: Besluit van de Europese Centrale Bank van 7 november 2003 betreffende het beheer van de opgenomen en verstrekte leningen van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn (ECB/2003/14)

OJ L 297, 15.11.2003, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 209 - 210
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 209 - 210
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 118 - 119

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/797/oj

32003D0014(01)

2003/797/EG: Besluit van de Europese Centrale Bank van 7 november 2003 betreffende het beheer van de opgenomen en verstrekte leningen van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn (ECB/2003/14)

Publicatieblad Nr. L 297 van 15/11/2003 blz. 0035 - 0036


Besluit van de Europese Centrale Bank

van 7 november 2003

betreffende het beheer van de opgenomen en verstrekte leningen van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn

(ECB/2003/14)

(2003/797/EG)

DE ALGEMENE RAAD VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 119 en artikel 123, lid 2,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op artikel 21.2, artikel 44 en het eerste streepje van artikel 47.1,

Gelet op Verordening (EG) nr. 332/2002 van de Raad van 18 februari 2002 houdende instelling van een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten(1) en inzonderheid op artikel 9,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Verdrag en de eerste alinea van artikel 44 van de statuten, en krachtens artikel 1, lid 1, van Besluit ECB/1998/NP2 van 23 juni 1998 betreffende de uitvoering door de Europese Centrale Bank van bepaalde taken die werden overgenomen van het Europees Monetair Instituut, heeft de Europese Centrale Bank (ECB) van het Europees Monetair Instituut (EMI) de taken overgenomen die zijn genoemd in het vijfde streepje van artikel 117, lid 2, van het Verdrag, het vijfde streepje van artikel 4.1 en het derde streepje van artikel 6.1 van de statuten van het EMI, uiterlijk tot en met de dag direct voorafgaande aan de eerste dag van de derde fase van de Economische en Monetaire Unie (derde fase).

(2) Krachtens Besluit ECB/1998/NP15 van 1 december 1998 houdende het uitoefenen van bepaalde functies door de Europese Centrale Bank met betrekking tot de financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten(2), bleef Besluit nr. 8/95 van het EMI van 2 mei 1995 betreffende het beheer van de opgenomen en verstrekte leningen van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn, van kracht en van toepassing vanaf de eerste dag van de derde fase.

(3) De grondslag voor de uitoefening van de in overweging 2 genoemde functies werd gevormd door artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 1969/88 van de Raad van 24 juni 1988 houdende instelling van een geïntegreerd mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten(3).

(4) Bij Verordening (EG) nr. 332/2002, die op 24 februari 2002 in werking trad, werd Verordening (EEG) nr. 1969/88 ingetrokken.

(5) Luidens artikel 9 van Verordening (EG) nr. 332/2002 neemt de ECB de nodige maatregelen voor het beheer van leningen, die werden verstrekt uit hoofde van het bij voornoemde verordening ingestelde mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn.

(6) Bij het onderhavige besluit, dat strekt tot uitvoering van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 332/2002, zal Besluit ECB/1998/NP15 worden ingetrokken. Gezien het feit dat de overige taken en besluiten van het EMI, zoals genoemd in Besluit ECB/1998/NP2, in de derde fase niet langer van kracht, noch van toepassing zijn, kan Besluit ECB/1998/NP2, omwille van de duidelijkheid, eveneens worden ingetrokken,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De ECB voert de in artikel 9 van Verordening (EG) nr. 332/2002 bedoelde taken uit op de wijze zoals beschreven in onderstaande artikelen 2 tot en met 8.

Artikel 2

Betalingen in verband met de door de Europese Gemeenschap opgenomen en verstrekte leningen worden verricht via de rekeningen die de ECB in naam van de ECB zal openen.

Artikel 3

1. Gelden die de ECB voor rekening van de Europese Gemeenschap ontvangt uit hoofde van door de laatstgenoemde opgenomen leningen worden op dezelfde valutadatum overgeboekt naar de rekening opgegeven door de centrale bank van de lidstaat waaraan het dienovereenkomstige krediet wordt verstrekt.

2. Gelden die de ECB voor rekening van de Europese Gemeenschap ontvangt van de lidstaat waaraan het krediet is verstrekt, hetzij als rentebetaling of als aflossing van de hoofdsom, worden op dezelfde valutadatum overgeboekt naar de rekeningen die door de crediteuren in het kader van de door de Europese Gemeenschap opgenomen leningen zijn opgegeven.

Artikel 4

Voor iedere transactie tot het aangaan en verstrekken van leningen opent de ECB in haar boeken de volgende in euro luidende rekeningen:

a) een nostro-rekening, "Saldi in euro aangehouden bij ..." voor de middelen die voor rekening van de Europese Gemeenschap worden ontvangen;

b) een rekening aan de passiefzijde als tegenpost van de onder a) bedoelde rekening;

c) een extra-comptabele rekening, "verplichtingen van de Europese Gemeenschap met betrekking tot de transacties inzake door de Europese Gemeenschap opgenomen leningen", zo nodig onderverdeeld in subrekeningen voor iedere afzonderlijke crediteur met betrekking tot de modaliteiten inzake opgenomen leningen;

d) een extra-comptabele rekening, "vorderingen van de Europese Gemeenschap met betrekking tot de kredietverleningstransacties".

Artikel 5

De ECB zal de in artikel 4 genoemde rekeningen op de desbetreffende valutadata debiteren of crediteren voor de financiële verrichtingen die in artikel 3 zijn beschreven.

Artikel 6

1. De ECB houdt vervaldagen voor rentebetaling en aflossing van de hoofdsom die in de overeenkomsten voor het opnemen en verstrekken van leningen zijn vastgelegd, in het oog.

2. Ten minste vijftien kalenderdagen voor iedere vervaldag zal de ECB de nationale centrale bank van de lidstaat die een debiteur is van de Europese Gemeenschap, hiervan verwittigen.

Artikel 7

De ECB brengt de Europese Commissie onverwijld schriftelijk op de hoogte van een transactie die ze voor rekening van de Europese Gemeenschap heeft verricht. De ECB stuurt dergelijke mededelingen aan het directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken van de Europese Commissie.

Artikel 8

Aan het einde van ieder kalenderjaar stelt de ECB een verslag op om de Europese Commissie te informeren over haar financiële verrichtingen in het afgelopen jaar in verband met het opnemen en verstrekken van leningen. Dit verslag gaat vergezeld van een overzicht van de vorderingen en verplichtingen van de Europese Gemeenschap die voortvloeien uit de transacties tot het aangaan en verstrekken van leningen.

Artikel 9

De Besluiten ECB/1998/NP2 en ECB/1998/NP15 worden hierbij ingetrokken.

Artikel 10

De directie van de ECB treft de nodige maatregelen om dit besluit te effectueren.

Artikel 11

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 7 november 2003.

Namens de Raad van bestuur van de ECB

Jean-Claude Trichet

(1) PB L 53 van 23.2.2002, blz. 1.

(2) Gepubliceerd als bijlage V bij Besluit ECB/2000/12 van 10 November 2000 inzake de publicatie van bepaalde rechtshandelingen en rechtsinstrumenten van de Europese Centrale Bank, PB L 55 van 24.2.2001, blz. 76.

(3) PB L 178 van 8.7.1988, blz. 1. Verordening, zoals gewijzigd bij de Akte van Toetreding van 1994.

Top