EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2379

Verordening (EG) nr. 2379/2002 van de Commissie van 30 december 2002 houdende erkenning van de in Slowakije verrichte, aan invoer in de Europese Gemeenschap voorafgaande handelsnormcontroles inzake verse groenten en fruit

OJ L 358, 31.12.2002, p. 108–116 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2379/oj

32002R2379

Verordening (EG) nr. 2379/2002 van de Commissie van 30 december 2002 houdende erkenning van de in Slowakije verrichte, aan invoer in de Europese Gemeenschap voorafgaande handelsnormcontroles inzake verse groenten en fruit

Publicatieblad Nr. L 358 van 31/12/2002 blz. 0108 - 0116


Verordening (EG) nr. 2379/2002 van de Commissie

van 30 december 2002

houdende erkenning van de in Slowakije verrichte, aan invoer in de Europese Gemeenschap voorafgaande handelsnormcontroles inzake verse groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 545/2002 van de Commissie(2), en met name op artikel 10,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 7 Verordening (EG) nr. 1148/2001 van de Commissie van 12 juni 2001 betreffende de handelsnormcontroles voor verse groenten en fruit(3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2379/2001(4), worden de voorwaarden vastgesteld voor de erkenning van de handelsnormcontroles die vóór de invoer in de Gemeenschap worden verricht door de derde landen die daarom verzoeken.

(2) De Slowaakse autoriteiten hebben op 10 oktober 2002 bij de Commissie een verzoek ingediend om erkenning van de handelsnormcontroles die worden uitgevoerd door de nationale, regionale en plaatselijke instanties voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Slowakije (SVPS, KVPS, RVPS) onder verantwoordelijkheid van de nationale instantie (SVPS). In dit verzoek staat dat die controledienst over het nodige personeel, het nodige materieel en de nodige installaties voor de uitvoering van de controles beschikt, dat hij methoden toepast die gelijkwaardig zijn aan de in artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1148/2001 bedoelde, en dat de uit Slowakije uitgevoerde verse groenten en fruit aan de communautaire handelsnormen voldoen.

(3) Uit door de lidstaten meegedeelde gegevens die in het bezit zijn van de diensten van de Commissie, blijkt dat het in de periode 1997-2002 vaker dan gemiddeld voor andere derde landen is voorgekomen dat uit Slowakije ingevoerde verse groenten en fruit niet aan de handelsnormen voldeden. Meer recentelijk echter, in de periode 1999-2002, is, enerzijds, het aantal gevallen waarin niet aan de handelsnormen werd voldaan, gedaald tot een niveau dat vergelijkbaar is met dat van de derde landen die reeds een dergelijke erkenning genieten, en zijn, anderzijds, bij de sinds 1 oktober 2002 geldende regelgeving de uitvoercontroles verplicht geworden. Een bezoek ter plaatse in juni 2002 heeft gegevens opgeleverd op basis waarvan kan worden gegarandeerd dat het percentage dat niet aan de eisen voldoet door de gewijzigde regelgeving zal afnemen.

(4) De vertegenwoordigers van de Slowaakse controlediensten nemen regelmatig deel aan de internationale acties op het gebied van de invoering van handelsnormen voor groenten en fruit in het kader van de werkgroep voor de normalisatie van bederfelijke voedingsmiddelen en voor kwaliteitsbevordering van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UN/ECE). Bovendien neemt Slowakije deel aan de regeling van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) inzake de toepassing van internationale normen voor groenten en fruit. Ten slotte nemen de Slowaakse controlediensten ook al vele jaren deel aan door verschillende lidstaten georganiseerde seminars en opleidingsactiviteiten.

(5) De door Slowakije verrichte handelsnormcontroles moeten dan ook worden erkend met ingang van de datum waarop de procedure voor de bij artikel 7, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1148/2001 vastgestelde administratieve samenwerking tot stand wordt gebracht.

(6) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor verse groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De door Slowakije vóór invoer in de Gemeenschap verrichte handelsnormcontroles inzake verse groenten en fruit worden overeenkomstig de voorwaarden van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1148/2001 erkend.

Artikel 2

Naam en adres van de in artikel 7, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1148/2001 bedoelde officiële correspondent en controlediensten in Slowakije worden vermeld in bijlage I bij deze verordening.

Artikel 3

1. De in artikel 7, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1148/2001 bedoelde certificaten, die worden afgegeven na afloop van de in artikel 1 van deze verordening bedoelde controles, moeten worden opgesteld op formulieren die beantwoorden aan het in bijlage II opgenomen model.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid 3, zesde alinea, van Verordening (EG) nr. 1148/2001, mag vak 3 van het in lid 1 van dit artikel bedoelde formulier gedeeltelijk in de Slowaakse taal zijn gedrukt.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van de datum van bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, reeks C, van het in artikel 7, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1148/2001 bedoelde bericht inzake de totstandbrenging van de administratieve samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Slowakije.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 december 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1.

(2) PB L 84 van 28.3.2002, blz. 1.

(3) PB L 156 van 13.6.2001, blz. 9.

(4) PB L 321 van 6.12.2001, blz. 15.

BIJLAGE I

Officiële correspondent als bedoeld in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1148/2001:

Nationale Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van de Slowaakse Republiek (Státna Veterinárna a Potravinová Správa SR) Directie voedselveiligheid en hygiëne

Eenheid speciale teelten

Botanicka 17 842 13 Bratislava Slowakije Tel. (421-2) 60 25 74 12 of 419 Fax (421-2) 60 25 74 50 E-mail: fvcontrol@svssr.sk

Controlediensten als bedoeld in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1148/2001:

Nationale Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van de Slowaakse Republiek (Státna Veterinárna a Potravinová Správa SR) Directie voedselveiligheid en hygiëne

Eenheid speciale teelten

Botanická 17 842 13 Bratislava Slowakije Tel. (421-2) 60 25 74 12 of 419 Fax (421-2) 60 25 74 50 E-mail: fvcontrolkvsba@svssr.sk

Regionale Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Bratislava (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Bratislava) Botanicka 17 842 13 Bratislava Slowakije Tel. (421-2) 65 42 34 87 Fax (421-2) 65 42 34 87 E-mail: kvsbakvsba@svssr.sk

Regionale Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Trnava (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Trnava) Zavarska 11 918 21 Trnava Slowakije Tel. (421-33) 550 16 18 Fax (421-33) 550 35 41 E-mail: kvsttkvsba@svssr.sk

Regionale Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Nitra (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Nitra) Akademicka 1 949 80 Nitra Slowakije Tel. (421-37) 652 54 73 Fax (421-37) 653 16 57 E-mail: kvsnrkvsba@svssr.sk

Regionale Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Trencin (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Trencin) Sudna 22 Trencin Slowakije Tel. (421-32) 652 21 22 Fax (421-32) 652 12 66 E-mail: kvstnkvsba@svssr.sk

Regionale Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Banská Bystrica (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Banská Bystrica) Rudlovska 6 975 90 Banská Bystrica Slowakije Tel. (421-48) 415 41 27 Fax (421-48) 412 56 01 E-mail: kvsbbkvsba@svssr.sk

Regionale Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Zilina (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Zilina) Jedlova 44 010 04 Zilina Slowakije Tel. (421-41) 763 12 28 Fax (421-41) 763 12 27 E-mail: kvszakvsba@svssr.sk

Regionale Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Kosice (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Kosice) Masarykova 18 040 02 Kosice Slowakije Tel. (421-55) 625 20 47 Fax (421-55) 625 20 46 E-mail: kvskekvsba@svssr.sk

Regionale Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Presov (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Presov) Levocska 112 080 01 Presov Slowakije Tel. (421-51) 749 13 21 Fax (421-51) 771 98 87 E-mail: kvspvkvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Bratislava-mesto (RVPS Bratislava-mesto) Polianky 8 841 01 Bratislava Slowakije Tel. (421-2) 64 46 12 09 E-mail: rvsbaokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Senec (RVPS Senec) Svätoplukova 50 903 01 Senec Slowakije Tel. (421-2) 45 92 62 13 E-mail: rvsscokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Dunajská streda (RVPS Dunajská streda) Obchodná 789/3 909 01 Dunajská Streda Slowakije Tel. (421-31) 552 48 70 E-mail: rvsdsokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Galanta (RVPS Galanta) Hodská 353/19 924 25 Galanta Slowakije Tel. (421-31) 780 71 09 E-mail: rvsgaokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Trnava (RVPS Trnava) Zavarská 11 918 21 Trnava 1 Slowakije Tel. (421-33) 500 14 47 E-mail: rvsttokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Senica (RVPS Senica) Cácovská 305 905 01 Senica nad Myjavou Slowakije Tel. (421-34) 651 28 81 E-mail: rvsseokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Komárno (RVPS Komárno) Stúrova 5 945 01 Komárno Slowakije Tel. (421-35) 773 12 35 E-mail: rvsknokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Nové Zámky (RVPS Nové Zámky) Komjatická 65 940 89 Nové Zámky Slowakije Tel. (421-35) 42 83 11 E-mail: rvsnzokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Levice (RVPS Levice) M.R. Stefánika 24 924 03 Levice Slowakije Tel. (421-36) 631 23 52 E-mail: rvslvokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Nitra (RVPS Nitra) Akademická 1 949 80 Nitra 1 Slowakije Tel. (421-37) 653 62 02 E-mail: rvsnrokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Topol'cany (RVPS Topol'cany) ul. Dr. P. Adámiho 17 955 01 Topol'cany Slowakije Tel. (421-38) 532 60 68 E-mail: rvstookvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Sal'a (RVPS Sal'a) Skolská 5 927 00 Sal'a Slowakije Tel. (421-35)42 83 11 E-mail: rvssaokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Nové Mesto/Váhom (RVPS Nové Mesto/Váhom) Tajovského 235/7 915 01 Nové Mesto/Váhom Slowakije Tel. (421-32) 71 25 46 E-mail: rvsnmokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Trencin (RVPS Trencin) Súdna 22 911 01 Trencin Slowakije Tel. (421-32) 652 20 45 E-mail: rvstnokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Prievidza (RVPS Prievidza) Mariánska 6 971 01 Prievidza Slowakije Tel. (421-46) 542 30 09 E-mail: rvspdokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Puchov (RVPS Puchov) Moravská 1343/29 020 01 Puchov Slowakije Tel. (421-42) 464 13 15 E-mail: rvspuoekvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Ziar nad Hronom (RVPS Ziar nad Hronom) ul. SNP 612/120 965 01 Ziar nad Hronom Slowakije Tel. (421-45) 673 27 37 E-mail: rvszhokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Zvolen (RVPS Zvolen) Nám. SNP 50 960 01 Zvolen Slowakije Tel. (421-45) 53 30 39 E-mail: rvszvokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Vel'ký Krtis (RVPS Vel'ký Krtis) Osloboditel'ov 33 990 01 Velk'ý Krtis Slowakije Tel. (421-47) 483 07 41 E-mail: rvsvkokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Lucenec (RVPS Lucenec) Mierova 2 984 01 Lucenec Slowakije Tel. (421-47) 432 24 31 E-mail: rvslcokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Rimavská Sobota (RVPS Rimavská Sobota) Kirijevská 22 979 01 Rimavská Sobota Slowakije Tel. (421-47) 563 14 10 E-mail: rvsrsokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Banská Bystrica (RVPS Banská Bystrica) Rudlovská cesta 6 975 90 Banská Bystrica Slowakije Tel. (421-48) 412 56 02 E-mail: rvsbbokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Martin (RVPS Martin) Záturcianska 1 036 80 Martin Slowakije Tel. (421-43) 422 14 81 E-mail: rvsmtokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Liptovský Mikulás (RVPS Liptovský Mikulás) Kollárova 2 031 01 Liptovský Mikulás Slowakije Tel. (421-47) 432 24 31 E-mail: rvslmokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Zilina (RVPS Zilina) Jedl'ová 44 010 04 Zilina 4 Slowakije Tel. (421-41) 763 12 35 E-mail: rvszaokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Cadca (RVPS Cadca) Horná 2483, post. pr 45 022 01 Cadca Slowakije Tel. (421-41) 432 22 77 E-mail: rvscaokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Dolný Kubín (RVPS Dolný Kubín) Jánoskova 1611/58 026 01 Dolný Kubín Slowakije Tel. (421-43) 586 49 35 E-mail: rvsdkokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Roznava (RVPS Roznava) Juzná 43 048 01 Roznava Slowakije Tel. (421-58) 732 31 82 E-mail: rvsrvokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Spisská Nová Ves (RVPS Spisská Nová Ves) Duklianska 46 048 01 Spisská Nová Ves Slowakije Tel. (421-52) 417 51 24 E-mail: rvssnokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Kosice-mesto (RVPS Kosice-mesto) Hlinkova 1/c 040 01 Kosice-Mesto Slowakije Tel. (421-55) 632 56 23 E-mail: rvskeokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Kosice-okolie (RVPS Kosice-okolie) Kukucínova 24 040 01 Kosice-Okolie Slowakije Tel. (421-55) 622 35 07 E-mail: rvsksokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Trebisov (RVPS Trebisov) Bottova 2 075 01 Trebisov Slowakije Tel. (421-56) 672 27 48 E-mail: rvstvokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Michalovce (RVPS Michalovce) Sama Chalúpku 2 207 01 Michalovce Slowakije Tel. (421-56) 642 50 34 E-mail: rvsmiokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Poprad (RVPS Poprad) Partizánska 83 058 01 Poprad Slowakije Tel. (421-52) 72 30 85 E-mail: rvsppokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Stará L'ubovná (RVPS Stará L'ubovná) Levoèská 4/338 064 01 Stará L'ubovná Slowakije Tel. (421-52) 432 11 82 E-mail: rvsgaokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Presov (RVPS Presov) Levocská 112 080 01 Presov 1 Slowakije Tel. (421-51) 771 11 26 E-mail: rvspvokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Vranov nad Topl'ou (RVPS Vranov nad Topl'ou) Kalinciakova 879 093 01 Vranov nad Topl'ou Slowakije Tel. (421-57) 230 64 E-mail: rvsksokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Bardejov (RVPS Bardejov) Stöcklova 34 085 01 Bardejov SlowakIJe Tel. (421-54) 472 21 15 E-mail: rvsbjokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Svidník (RVPS Svidník) ul. MUDr. Pribulu 2 089 01 Svidník Slowakije Tel. (421-54) 752 29 87 E-mail: rvsskokvsba@svssr.sk

Plaatselijke Overheidsinstantie voor diergezondheids- en levensmiddelencontrole van Humenné (RVPS Humenné) Gastanová 3 080 01 Humenné Slowakije Tel. (421-57) 775 29 63 E-mail: rvsheo@svssr.sk

BIJLAGE II

>PIC FILE= "L_2002358NL.011602.TIF">

Top