EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2101

Verordening (EG) nr. 2101/2002 van de Commissie van 28 november 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 21/2002 ten aanzien van de voor de graansector vastgestelde voorzieningsbalans van de Azoren

OJ L 324, 29.11.2002, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2101/oj

32002R2101

Verordening (EG) nr. 2101/2002 van de Commissie van 28 november 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 21/2002 ten aanzien van de voor de graansector vastgestelde voorzieningsbalans van de Azoren

Publicatieblad Nr. L 324 van 29/11/2002 blz. 0008 - 0009


Verordening (EG) nr. 2101/2002 van de Commissie

van 28 november 2002

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 21/2002 ten aanzien van de voor de graansector vastgestelde voorzieningsbalans van de Azoren

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1453/2001 van de Raad van 28 juni 2001 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1600/92 (Poseima)(1), en met name op artikel 3, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In bijlage II, deel 1, van Verordening (EG) nr. 21/2002 van de Commissie van 28 december 2001 betreffende de vaststelling van de voorzieningsbalansen en van de communautaire steun voor de ultraperifere regio's overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001 en (EG) nr. 1454/2001 van de Raad(2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2085/2002(3), zijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1453/2001 een voorzieningsbalans en communautaire steun voor granen en graanproducten voor de Azoren vastgesteld.

(2) In de voorzieningsbalans voor de Azoren is een jaarlijkse hoeveelheid van 148300 ton granen en 20400 ton oliehoudende gewassen opgevoerd. Door de droogte in 2002 en de toename van het aantal runderen ziet het er bij de huidige stand van uitvoering van de specifieke voorzieningsregeling niet naar uit dat de vastgestelde hoeveelheid graan de behoefte kan dekken. Het verbruik van oliehoudende gewassen daarentegen is veel lager dan in de balans geraamd werd.

(3) De Portugese autoriteiten hebben dan ook bij brief van 29 oktober 2002 een aanvraag tot wijziging van de balans voor granen en oliehoudende gewassen voor de Azoren ingediend om aan de gerechtvaardigde behoeften van deze regio te kunnen voldoen.

(4) Voor granen en oliehoudende gewassen moet in de oorspronkelijke voorzieningsbalans derhalve de verdeling van de hoeveelheden ten aanzien van de Azoren worden gewijzigd.

(5) Aangezien het erom gaat conjuncturele problemen te verhelpen die zich in 2002 voordoen, moet de voorzieningsbalans uitsluitend voor 2002 worden gewijzigd. De wijziging is dringend nodig om de voorziening van deze eilanden niet in gevaar te brengen.

(6) Verordening (EG) nr. 21/2002 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage II, deel 1, van Verordening (EG) nr. 21/2002 wordt de tabel betreffende de Azoren vervangen door de tabel in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing tot en met 31 december 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 november 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 198 van 21.7.2001, blz. 26.

(2) PB L 8 van 11.1.2002, blz. 15.

(3) PB L 321 van 26.11.2002, blz. 3.

BIJLAGE

"AZOREN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Top