Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1983

Verordening (EG) nr. 1983/2002 van de Commissie van 7 november 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2848/98 wat betreft de uitvoeringsbepalingen voor het quotaopkoopprogramma in de sector ruwe tabak

OJ L 306, 8.11.2002, p. 8–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1983/oj

32002R1983

Verordening (EG) nr. 1983/2002 van de Commissie van 7 november 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2848/98 wat betreft de uitvoeringsbepalingen voor het quotaopkoopprogramma in de sector ruwe tabak

Publicatieblad Nr. L 306 van 08/11/2002 blz. 0008 - 0011


Verordening (EG) nr. 1983/2002 van de Commissie

van 7 november 2002

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2848/98 wat betreft de uitvoeringsbepalingen voor het quotaopkoopprogramma in de sector ruwe tabak

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2075/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 546/2002(2), en met name op de artikelen 14 en 14 bis,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij artikel 36 van Verordening (EG) nr. 2848/98 van de Commissie van 22 december 1998 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2075/92 van de Raad ten aanzien van de premieregeling, de productiequota en de aan de telersverenigingen toe te kennen specifieke steun in de sector ruwe tabak(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1501/2002(4), zijn de bedragen vastgesteld waarop producenten van wie de quota voor de oogstjaren 1999, 2000, 2001 en volgende opgekocht zijn in het kader van het quotaopkoopprogramma, recht hebben.

(2) De opgekochte hoeveelheden per soortengroep zijn sinds de inwerkingtreding van de regeling voor het oogstjaar 1999 vrij beperkt gebleven. Met de huidige uitvoeringsbepalingen is het onmogelijk gebleken de beoogde rationalisering van de productie te bewerkstelligen, getuige de afzetproblemen voor de productie van sommige soortengroepen en de extreem lage producentenprijzen.

(3) Om de aantrekkelijkheid van de regeling te vergroten, moet bijgevolg met ingang van de opkoop van het oogstjaar 2002 het peil van de opkoopprijzen fors worden verhoogd voor de groepen III en V, en in iets mindere mate voor de andere groepen, en moet de termijn voor de betaling van deze prijzen worden verlengd.

(4) Voorts moet worden bepaald dat de producerende lidstaten voldoende ruchtbaarheid moeten geven aan de opkoopvoorwaarden en een maximumtermijn voor de uitkering van de bedragen aan de producenten in acht moeten nemen.

(5) De meeste tabaksproducenten beschikken slechts over zeer kleine productiequota, waarvan het leven - in het bijzonder voor de soorten die erg lage verkoopprijzen halen - onzeker is. Voor de kleine producenten moet het opkoopprogramma derhalve aantrekkelijker worden gemaakt door de opkoopprijs te differentiëren volgens de omvang van de productiequota, teneinde hun omschakeling te vergemakkelijken.

(6) Om producenten die interesse hebben om hun quota voor het oogstjaar 2002 te koop aan te bieden, de nodige tijd te gunnen om een besluit te nemen, is het dienstig om voor het betrokken oogstjaar de termijn te verlengen waarbinnen zij hun besluit om de sector te verlaten, kunnen meedelen.

(7) Verordening (EG) nr. 2848/98 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor tabak,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2848/98 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 36 worden vervangen door: "Artikel 36

1. Producenten van wie de quota voor de oogstjaren 1999 en 2000 opgekocht zijn, hebben bij de betaling van de premies betreffende de drie opeenvolgende oogstjaren volgende op dat van opkoop, ieder jaar recht op de in bijlage VII, punt A, vermelde bedragen.

Producenten van wie de quota voor het oogstjaar 2001 opgekocht zijn, hebben bij de betaling van de premies betreffende de drie opeenvolgende oogstjaren volgende op dat van opkoop, ieder jaar voor de in het betrokken oogstjaar geproduceerde ruwe tabak recht op een bedrag dat gelijk is aan een percentage van de in artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2075/92 bedoelde premie. De respectieve percentages zijn vermeld in de tabel in bijlage VII, punt B.

Onverminderd wijzigingen in de toekomst, hebben producenten van wie de quota voor de oogstjaren 2002 en 2003 opgekocht zijn, gedurende de vijf opeenvolgende oogstjaren volgende op dat van opkoop, ieder jaar recht op een bedrag dat gelijk is aan een percentage van de in de tabellen in bijlage VII, punt C, vermelde premie. Deze bedragen worden uiterlijk op 31 mei van elk jaar uitbetaald.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1, hebben producenten van wie de quota voor de oogstjaren 2001 en 2002 opgekocht zijn en die pas sedert het oogstjaar 2001 respectievelijk 2002 houder waren van de betrokken quota, in de drie volgende oogstjaren recht op dezelfde bedragen als die welke voor het oogstjaar 1999 golden.

3. De lidstaten geven ruchtbaarheid aan de voorwaarden voor de opkoop van quota.".

2. Aan artikel 55 wordt het volgende lid toegevoegd: "3. Voor het oogstjaar 2002 wordt, in afwijking van het bepaalde in artikel 35, leden 1 en 2, de uiterste datum '1 november 2002' vervangen door '1 december 2002' en, in afwijking van het bepaalde in lid 3 van dat artikel, de termijn van twee maanden ingekort tot één maand.".

3. De bijlage bij deze verordening wordt toegevoegd als bijlage VII.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 november 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 215 van 30.7.1992, blz. 70.

(2) PB L 84 van 28.3.2002, blz. 4.

(3) PB L 358 van 31.12.1998, blz. 17.

(4) PB L 227 van 23.8.2002, blz. 16.

BIJLAGE

"BIJLAGE VII

A. Opkoop van quota voor de oogstjaren 1999 en 2000

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. Opkoop van quota voor het oogstjaar 2001

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

C. Opkoop van quota voor de oogstjaren 2002 en 2003

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Top