EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0067

Richtlijn 2002/67/EG van de Commissie van 18 juli 2002 betreffende de etikettering van levensmiddelen die kinine en levensmiddelen die cafeïne bevatten (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 191, 19.7.2002, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 116 - 117
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 116 - 117
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 116 - 117
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 116 - 117
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 116 - 117
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 116 - 117
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 116 - 117
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 116 - 117
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 116 - 117
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 008 P. 211 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 008 P. 211 - 212
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 29 - 30

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2014; opgeheven door 32011R1169

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/67/oj

32002L0067

Richtlijn 2002/67/EG van de Commissie van 18 juli 2002 betreffende de etikettering van levensmiddelen die kinine en levensmiddelen die cafeïne bevatten (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 191 van 19/07/2002 blz. 0020 - 0021


Richtlijn 2002/67/EG van de Commissie

van 18 juli 2002

betreffende de etikettering van levensmiddelen die kinine en levensmiddelen die cafeïne bevatten

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede de daarvoor gemaakte reclame(1), gewijzigd bij Richtlijn 2001/101/EG van de Commissie(2), en met name op artikel 4, leden 2 en 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Kinine en cafeïne worden gebruikt bij de vervaardiging of bereiding van bepaalde levensmiddelen als aroma of, in het geval van cafeïne, als ingrediënt. Het is onwaarschijnlijk dat een niet buitensporige consumptie van deze stoffen gezondheidsrisico's oplevert voor de meeste consumenten.

(2) Volgens de bevindingen van het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding bestaat er uit toxicologisch oogpunt geen bezwaar tegen het verdere gebruik van kinine tot een bepaalde maximale dosis in "bitter drinks". Voor sommige personen moet echter het gebruik van kinine op medische gronden of vanwege overgevoeligheid voor de stof wellicht ontraden worden.

(3) Wat betreft cafeïne, heeft het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding in zijn advies van 21 januari 1999 inzake cafeïne en andere stoffen die gebruikt worden als ingrediënt van "energy drinks" vastgesteld dat voor volwassenen, met uitzondering van zwangere vrouwen, het aandeel van "energy drinks" in het totale verbruik van cafeïne geen aanleiding tot verontrusting geeft, indien "energy drinks" andere bronnen van cafeïne vervangen. Bij kinderen kan evenwel een toename van de dagelijkse inname van cafeïne tot een bepaalde hoeveelheid leiden tot tijdelijke gedragsveranderingen, zoals toegenomen opgewondenheid, prikkelbaarheid, nervositeit of angstgevoelens. Voorts is voornoemd comité van oordeel dat een verminderd cafeïnegebruik voor zwangere vrouwen aanbeveling verdient.

(4) Op grond van deze bevindingen dient op het etiket duidelijke informatie te worden aangebracht ten behoeve van de consument over de eventuele aanwezigheid van kinine of cafeïne in een levensmiddel en, in het geval van cafeïne, een waarschuwing en de vermelding van het gehalte vanaf een bepaalde dosis voor dranken waarin cafeïne van nature niet aanwezig is.

(5) Richtlijn 2000/13/EG bevat geen verplichting om aroma's met hun specifieke naam in de lijst van ingrediënten te vermelden. Als aroma gebruikte kinine of cafeïne kunnen als gevolg daarvan niet met hun naam in de lijst van ingrediënten vermeld worden. Bovendien bestaat er, ook al wordt cafeïne als zodanig vermeld in de lijst van ingrediënten, geen verplichting om aan te geven of het gehalte hoog is.

(6) Sommige lidstaten hebben nationale wetgeving ingevoerd, op grond waarvan de vermelding van de aanwezigheid van kinine en/of cafeïne op de etiketten van levensmiddelen die deze stoffen bevatten en - in bepaalde gevallen - van het gehalte aan cafeïne, vergezeld van een waarschuwing, verplicht is. Deze uiteenlopende nationale wetgevingen en de toepassing ervan hebben technische problemen ten gevolge voor de handel in de betrokken levensmiddelen binnen de Gemeenschap.

(7) Met het oog op de verstrekking van informatie aan alle consumenten in de Gemeenschap en met het oog op de bevordering van het vrije verkeer van de goederen in kwestie dienen daarom geharmoniseerde bepalingen vastgelegd te worden voor levensmiddelen die kinine en levensmiddelen die cafeïne bevatten. Deze bepalingen dienen voorschriften te bevatten voor de op de etikettering verplichte informatie, naast de reeds in artikel 3 van Richtlijn 2000/13/EG genoemde gegevens.

(8) De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Kinine en/of cafeïne die worden gebruikt als aroma bij de vervaardiging of bereiding van een levensmiddel moeten in afwijking van artikel 6, lid 6, tweede alinea, derde streepje, van Richtlijn 2000/13/EG altijd onmiddellijk na de term "aroma" met hun specifieke naam worden vermeld in de in artikel 3, lid 1, punt 2, van Richtlijn 2000/13/EG bedoelde lijst van ingrediënten.

Artikel 2

1. Indien een drank die bestemd is om te worden geconsumeerd in ongewijzigde staat of na reconstitutie van het geconcentreerde of gehydrateerde product meer dan 150 mg/l aan cafeïne bevat, ongeacht de herkomst ervan, dient de volgende vermelding te worden aangebracht op het etiket in hetzelfde gezichtsveld als de verkoopbenaming van de drank: "hoog cafeïnegehalte".

Na deze vermelding volgt tussen haakjes en overeenkomstig de in artikel 13, lid 2, van Richtlijn 2000/13/EG vastgestelde voorwaarden het in mg/100 ml uitgedrukte cafeïnegehalte.

2. Lid 1 is niet van toepassing op dranken op basis van koffie, thee of met koffie- of thee-extract, waarvan de verkoopbenaming de term "koffie" of "thee" bevat.

Artikel 3

1. De lidstaten staan de handel in aan deze richtlijn beantwoordende producten vanaf 1 juli 2003 toe.

2. De lidstaten verbieden de handel in niet aan deze richtlijn beantwoordende producten vanaf 1 juli 2004.

Niet aan deze richtlijn beantwoordende producten die voor 1 juli 2004 zijn geëtiketteerd, zijn evenwel toegestaan zolang de voorraad strekt.

Artikel 4

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk 30 juni 2003 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van de bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 5

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 6

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 juli 2002.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29.

(2) PB L 310 van 28.11.2001, blz. 19.

Top