Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002E0963

Gemeenschappelijk optreden van de Raad van 10 december 2002 houdende wijziging en verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

OJ L 334, 11.12.2002, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2002/963/oj

32002E0963

Gemeenschappelijk optreden van de Raad van 10 december 2002 houdende wijziging en verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Publicatieblad Nr. L 334 van 11/12/2002 blz. 0007 - 0008


Gemeenschappelijk optreden van de Raad

van 10 december 2002

houdende wijziging en verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

(2002/963/GBVB)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 14 en artikel 18, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Gemeenschappelijk Optreden 2001/760/GBVB van de Raad van 29 oktober 2001 betreffende de benoeming van de bijzondere vertegenwoordiger van de Europese Unie in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië(1) loopt af op 31 december 2002.

(2) Uit het hernieuwde onderzoek van dat gemeenschappelijk optreden blijkt dat het mandaat van de speciale vertegenwoordiger gewijzigd en verlengd moet worden.

(3) Er moet worden gezorgd voor duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden en voor coördinatie en samenhang van het externe optreden van de Europese Unie in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

(4) Op 30 maart 2000 heeft de Raad een handleiding aangenomen inzake de procedure voor de benoeming en administratieve regelingen betreffende de speciale vertegenwoordigers van de Europese Unie (SVEU's),

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VASTGESTELD:

Artikel 1

Het mandaat van de heer Alexis BROUHNS als speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM) wordt hierbij verlengd.

Artikel 2

De speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in de FYROM heeft als taak bij te dragen tot de consolidering van het vreedzaam politiek proces en de volledige uitvoering van de kaderovereenkomst, om aldus de verdere vorderingen in de richting van de Europese integratie door middel van het stabilisatie- en associatieproces te bevorderen.

De speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie ondersteunt de werkzaamheden van de hoge vertegenwoordiger in het gebied.

Artikel 3

Teneinde deze doelstelling te verwezenlijken krijgt de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie het mandaat om te handelen als volgt:

a) nauwe contacten onderhouden met de regering van de FYROM en met de andere partijen die bij het politieke proces betrokken zijn;

b) advies en bevorderingsmaatregelen van de Europese Unie voor het politieke proces aanbieden;

c) de inspanningen van de internationale gemeenschap coördineren om bij te dragen tot de uitvoering en de duurzaamheid van de bepalingen van de kaderovereenkomst van 13 augustus 2001, overeenkomstig de overeenkomst en de bijlagen daarbij;

d) de veiligheids- en etnische kwesties nauwlettend volgen, hierover verslag uitbrengen en hiertoe in verbinding treden met alle betrokken organen.

Artikel 4

1. De speciale vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de uitvoering van het mandaat, onder het gezag en de operationele leiding van de hoge vertegenwoordiger. De speciale vertegenwoordiger legt verantwoording af aan de hoge vertegenwoordiger over de administratieve uitgaven, alsmede aan de Commissie over de operationele kosten ingevolge de activiteiten.

2. De speciale vertegenwoordiger is een bevoorrecht gesprekspartner van het Politiek en Veiligheidscomité (PVC), dat het eerste contactpunt met de Raad vormt. Het PVC zorgt binnen het kader van het mandaat voor strategische aansturing en politieke inbreng ten behoeve van de speciale vertegenwoordiger.

Artikel 5

1. De speciale vertegenwoordiger sluit een contract met de Raad.

2. Het voorzitterschap, de Commissie en/of de lidstaten verlenen in voorkomend geval logistieke steun in de regio.

Artikel 6

1. De speciale vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de samenstelling van zijn team en stelt de Raad en de Commissie hiervan via de hoge vertegenwoordiger in kennis.

2. De lidstaten en de instellingen van de Europese Unie kunnen voorstellen personeel te detacheren bij de speciale vertegenwoordiger. De bezoldiging van het personeel dat door een lidstaat of een instelling van de Europese Unie bij de speciale vertegenwoordiger gedetacheerd wordt, komt ten laste van respectievelijk de betrokken lidstaat of instelling van de Europese Unie.

3. Alle openstaande A-ambten worden in de lidstaten en bij de instellingen van de Europese Unie bekendgemaakt en vervuld door de meest geschikte kandidaten.

4. De voorrechten, immuniteiten en andere garanties die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en het goede verloop van de missie van de speciale vertegenwoordiger en zijn medewerkers worden met de partijen overeengekomen. De lidstaten en de Commissie verlenen daartoe alle nodige steun.

Artikel 7

De speciale vertegenwoordiger brengt in de regel persoonlijk verslag uit aan de hoge vertegenwoordiger en aan het PVC en kan tevens verslag uitbrengen aan de betrokken groep. Hij zendt regelmatig schriftelijke verslagen aan de hoge vertegenwoordiger, de Raad en de Commissie. De speciale vertegenwoordiger kan op aanbeveling van de hoge vertegenwoordiger en het PVC verslag uitbrengen aan de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen.

Artikel 8

Met het oog op de samenhang van het externe optreden van de Europese Unie worden de activiteiten van de speciale vertegenwoordiger gecoördineerd met die van de hoge vertegenwoordiger, het voorzitterschap en de Commissie. Ter plaatse worden nauwe contacten onderhouden met het voorzitterschap, de Commissie en de missiehoofden, die allen doen wat in hun vermogen ligt om de speciale vertegenwoordiger bij te staan in de uitvoering van zijn mandaat, alsmede met de Waarnemersmissie van de Europese Unie. De speciale vertegenwoordiger houdt ook verbinding met andere internationale en regionale actoren ter plaatse, waaronder de plaatselijke vertegenwoordigers van de NAVO, de OVSE en de VN.

Artikel 9

De uitvoering van het gemeenschappelijk optreden en de samenhang ervan met andere bijdragen van de Europese Unie in de regio worden op gezette tijden getoetst. Twee maanden voor de afloop van het mandaat legt de speciale vertegenwoordiger een uitvoerig schriftelijk verslag over de uitvoering van het mandaat voor aan de hoge vertegenwoordiger, de Raad en de Commissie. Dit verslag vormt de basis voor de beoordeling van het gemeenschappelijk optreden in de betrokken groepen en door het PVC. In het kader van de algemene inzetprioriteiten doet de hoge vertegenwoordiger aanbevelingen aan het PVC over het besluit van de Raad tot verlenging, wijziging of beëindiging van het mandaat.

Artikel 10

Dit gemeenschappelijk optreden treedt in werking op 1 januari 2003.

Het is van toepassing tot en met 30 juni 2003.

Artikel 11

Dit gemeenschappelijk optreden wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Gedaan te Brussel, 10 december 2002.

Voor de Raad

De voorzitter

P. S. Møller

(1) PB L 287 van 31.10.2001, blz. 1. Gemeenschappelijk Optreden laatstelijk gewijzigd bij Gemeenschappelijk Optreden 2002/832/GBVB (PB L 285 van 23.10.2002, blz. 12).

Top