EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0812

2002/812/EG: Beschikking van de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad, van het model voor de samenvatting van het informatiedossier voor kennisgevingen inzake het op de markt brengen van genetisch gemodificeerde organismen als of in producten

OJ L 280, 18.10.2002, p. 37–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 198 - 222
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 198 - 222
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 198 - 222
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 198 - 222
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 198 - 222
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 198 - 222
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 198 - 222
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 198 - 222
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 198 - 222
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 26 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 26 - 50
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 58 - 82

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/812/oj

32002D0812

2002/812/EG: Beschikking van de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad, van het model voor de samenvatting van het informatiedossier voor kennisgevingen inzake het op de markt brengen van genetisch gemodificeerde organismen als of in producten

Publicatieblad Nr. L 280 van 18/10/2002 blz. 0037 - 0061


Beschikking van de Raad

van 3 oktober 2002

tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad, van het model voor de samenvatting van het informatiedossier voor kennisgevingen inzake het op de markt brengen van genetisch gemodificeerde organismen als of in producten

(2002/812/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad(1), en met name op artikel 13, lid 2, onder h),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Uit hoofde van deel C van Richtlijn 2001/18/EG dient aan de bevoegde nationale instantie vooraf kennis te worden gegeven van het voornemen een genetisch gemodificeerd organisme (GGO) of een combinatie van dergelijke organismen op de markt te brengen.

(2) De kennisgeving omvat, onder meer, een samenvatting van het dossier in kwestie, welke de bevoegde instantie aan de andere bevoegde instanties en de Commissie moet doen toekomen, en welke door de Commissie onverwijld openbaar moet worden gemaakt. Deze samenvatting moet volgens een bepaald model worden opgemaakt.

(3) Dit model moet beantwoorden aan de noodzaak een zo volledig mogelijke uitwisseling van relevante informatie mogelijk te maken en moet in een gestandaardiseerde en gemakkelijk te begrijpen vorm worden gepresenteerd, wat niet wegneemt dat de aldus verstrekte gegevens niet als uitgangspunt voor een milieurisicobeoordeling kunnen dienen.

(4) Het overeenkomstig artikel 30, lid 2, van genoemde richtlijn ingestelde comité is op 12 juni 2002 geraadpleegd en heeft geen advies over het voorstel voor een besluit van de Commissie uitgebracht,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bij het opstellen van de samenvatting van het overeenkomstig artikel 13, lid 2, onder h), van Richtlijn 2001/18/EG aan de bevoegde nationale instantie voor te leggen dossier, maakt de kennisgever gebruik van het model dat in de bijlage van deze beschikking is opgenomen.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Luxemburg, 3 oktober 2002.

Voor de Raad

De voorzitter

F. Hansen

(1) PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1.

BIJLAGE

MODEL VOOR DE SAMENVATTING VAN HET INFORMATIEDOSSIER VOOR KENNISGEVINGEN INZAKE HET OP DE MARKT BRENGEN VAN EEN GENETISCH GEMODIFICEERD ORGANISME OF EEN COMBINATIE VAN GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN ALS OF IN PRODUCTEN

INLEIDING

Onderstaand model moet worden gebruikt voor de aan de bevoegde nationale instantie voor te leggen samenvatting van het bij een kennisgeving gaande dossier, wanneer een GGO of een combinatie van GGO's als of in producten op de markt moet worden gebracht.

Dit document zal, na voltooiing, een samenvatting geven van de informatie die is ingevuld onder de overeenkomstige punten van het volledige dossier. Een risicobeoordeling, als bedoeld in Richtlijn 2001/18/EG, kan niet uitsluitend op basis van dit document worden uitgevoerd.

De na iedere vraag geboden ruimte is niet maatgevend voor de uitvoerigheid waarmee de vragen in het modelformulier moeten worden beantwoord.

Het model voor de samenvatting van het informatiedossier omvat twee delen: deel 1 en deel 2.

Deel 1 betreft producten die uit andere genetisch gemodificeerde organismen dan hogere planten bestaan of deze bevatten en is als volgt gestructureerd:

A Algemene informatie

B Karakterisering van de GGO's in het product

C Voorspeld gedrag van het product

D Informatie over eerdere introducties

E Informatie over het bewakingsplan

Deel 2 betreft producten die uit genetisch gemodificeerde hogere planten (GGHP's) bestaan of deze bevatten. Met de term "hogere planten" worden planten aangeduid die behoren tot de taxonomische groep Gymnospermae en Angiospermae. Deel 2 is als volgt gestructureerd:

A Algemene informatie

B Karakterisering van de GGHP's in het product

C Informatie over eerdere introducties

D Informatie over het bewakingsplan

DEEL 1

>PIC FILE= "L_2002280NL.003901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.004001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.004101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.004201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.004301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.004401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.004501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.004601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.004701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.004801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.004901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.005001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.005101.TIF">

DEEL 2

>PIC FILE= "L_2002280NL.005201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.005301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.005401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.005501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.005601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.005701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.005801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.005901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.006001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.006101.TIF">

Top