EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0545

2002/545/EG: Beschikking van de Commissie van 5 juli 2002 betreffende de uitvoering van een vaccinatieprogramma tegen bluetongue in Italië en de aankoop van vaccin in dat verband (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2525)

OJ L 177, 6.7.2002, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/545/oj

32002D0545

2002/545/EG: Beschikking van de Commissie van 5 juli 2002 betreffende de uitvoering van een vaccinatieprogramma tegen bluetongue in Italië en de aankoop van vaccin in dat verband (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2525)

Publicatieblad Nr. L 177 van 06/07/2002 blz. 0023 - 0024


Beschikking van de Commissie

van 5 juli 2002

betreffende de uitvoering van een vaccinatieprogramma tegen bluetongue in Italië en de aankoop van vaccin in dat verband

(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2525)

(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

(2002/545/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2000/75/EG van de Raad van 20 november 2000 tot vaststelling van specifieke bepalingen inzake de bestrijding en uitroeiing van bluetongue [1], en met name op artikel 9, lid 2,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied [2], laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/572/EG [3], en met name op artikel 3, leden 3 en 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In 2000 zijn in verschillende regio's in Italië uitbraken van bluetongue gemeld, namelijk in Sardinië, Sicilië en Calabrië.

(2) In de loop van 2001 is de ziekte in die regio's weer uitgebroken en heeft zij uitbreiding genomen naar het noorden, namelijk naar nieuwe gebieden in Toscane en Lazio.

(3) Als gevolg van deze twee uitbraken zijn naar schatting ongeveer 300000 schapen verloren gegaan.

(4) De Italiaanse autoriteiten hebben de voor 2001 geplande vaccinatiecampagne uitgesteld.

(5) In 2002 kan Italië een aanvang maken met de vaccinatiecampagne in alle getroffen regio's en in de aangrenzende regio's.

(6) De campagne heeft ten doel verdere sterfgevallen bij schapen en uitbreiding van de ziekte naar de rest van het grondgebied van de Gemeenschap te voorkomen door ervoor te zorgen dat een einde wordt gemaakt aan de viruscirculatie in het rond de uitbraken vastgestelde beschermingsgebied.

(7) Afgezien van de door de Commissie reeds geleverde of door Italië rechtstreeks aangekochte vaccins zijn er voor de campagne 2002 nog eens 4200000 doses monovalent vaccin serotype 2 en 2300000 doses monovalent vaccin serotype 9 vereist.

(8) Tot nu toe wordt door de farmaceutische bedrijven in de lidstaten geen vaccin tegen bluetongue geproduceerd en is het Onderstepoortlaboratorium in Zuid-Afrika het enige laboratorium dat dit type vaccin mag produceren.

(9) Het Italiaanse instituut Teramo (IZS) zou evenwel heel binnenkort, voor het eerst in Europa, een monovalent vaccin serotype 9 kunnen produceren dat kan worden gebruikt in de plaats van het in Zuid-Afrika geproduceerde vaccin.

(10) Krachtens artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad [4] worden veterinaire en fytosanitaire maatregelen die volgens de communautaire voorschriften worden uitgevoerd, gefinancierd in het kader van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie. Wat de financiële controle betreft, zijn de artikelen 8 en 9 van Verordening (EG) nr. 1258/1999 van toepassing.

(11) De financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt toegekend op voorwaarde dat de geplande acties efficiënt worden uitgevoerd en dat de autoriteiten alle nodige inlichtingen binnen de vastgestelde termijn verstrekken.

(12) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In de loop van 2002 wordt door Italië een vaccinatieprogramma tegen bluetongue uitgevoerd en voltooid in de volgende gebieden:

- het hele grondgebied van Sardinië, Calabrië, Sicilië en Basilicata,

- in Campanië, de provincie Salerno en een strook van 20 km langs de kust in de provincies Caserta en Napoli,

- in Apulië, de provincies Lecce, Brindisi en Taranto,

- in Lazio, een gebied met een straal van 20 km rond de plaatsen waar viruscirculatie is geconstateerd in de provincies Roma en Viterbo, en een strook van 20 km langs de kust in de provincies Latina en Frosinone,

- in Toscane, een gebied met een straal van 20 km rond de plaatsen waar viruscirculatie is geconstateerd in de provincie Grosseto en Siena, en een strook van 20 km langs de kust in de provincies Massa Carrara, Lucca, Pisa en Livorno.

Artikel 2

Voor de uitvoering van het in artikel 1 genoemde programma kent de Gemeenschap financiële steun toe voor de aankoop door Italië van 4200000 doses monovalent vaccin serotype 2 en 2300000 doses monovalent vaccin serotype 9.

Artikel 3

De kosten van de in artikel 2 bedoelde maatregelen bedragen ten hoogste 700000 EUR.

Artikel 4

De Commissie kan, in samenwerking met de bevoegde nationale autoriteiten, controles ter plaatse verrichten om na te gaan of het programma daadwerkelijk is uitgevoerd.

De Commissie stelt de lidstaten in kennis van de resultaten van deze controles.

Artikel 5

De financiële bijdrage van de Gemeenschap voor het in artikel 1 bedoelde programma wordt toegekend voorzover:

a) de door de betrokken lidstaat vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen voor de tenuitvoerlegging van het programma in werking zijn getreden,

b) uiterlijk op 31 juli 2002 een eindverslag over de technische uitvoering van het programma is ingediend, vergezeld van bewijsstukken betreffende de gemaakte kosten en de bereikte resultaten,

c) het programma op efficiënte wijze ten uitvoer is gelegd en de communautaire wetgeving op veterinair gebied is nageleefd.

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek.

Gedaan te Brussel, 5 juli 2002.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

[1] PB L 327 van 22.12.2000, blz. 74.

[2] PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19.

[3] PB L 203 van 28.7.2001, blz. 16.

[4] PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.

--------------------------------------------------

Top