EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0194

2002/194/EG: Beschikking van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de toekenning door de regering van de Italiaanse Republiek van buitengewone nationale steun voor de distillatie van bepaalde producten van de wijnsector

OJ L 64, 7.3.2002, p. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/194/oj

32002D0194

2002/194/EG: Beschikking van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de toekenning door de regering van de Italiaanse Republiek van buitengewone nationale steun voor de distillatie van bepaalde producten van de wijnsector

Publicatieblad Nr. L 064 van 07/03/2002 blz. 0026 - 0026


Beschikking van de Raad

van 28 februari 2002

betreffende de toekenning door de regering van de Italiaanse Republiek van buitengewone nationale steun voor de distillatie van bepaalde producten van de wijnsector

(2002/194/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 88, lid 2, derde alinea,

Gezien het verzoek dat op 31 januari 2002 door de regering van de Italiaanse Republiek is ingediend,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Artikel 29 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt(1) maakt steun van de Gemeenschap mogelijk voor de distillatie van wijn teneinde de wijnmarkt te ondersteunen en bijgevolg de continuïteit te bevorderen van de bevoorrading met distillatieproducten van wijn.

(2) Artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 biedt de mogelijkheid een crisisdistillatiemaatregel te treffen indien er zich als gevolg van ernstige overschotten en/of kwaliteitsproblemen een uitzonderlijk geval van marktverstoring voordoet.

(3) Het wijnoogstjaar 2001/2002 wordt gekenmerkt door een crisissituatie die toegeschreven kan worden aan een gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod. De oorzaken moeten niet zozeer gezocht worden in een productieoverschot, als wel in een te groot aanbod op de interne markt ten gevolge van de toename van de voorraden en de invoer van wijn uit derde landen. Op de Italiaanse markt waren vooral aanzienlijke overschotten van witte tafelwijn; de voorraden tafelwijn lagen 70 % hoger dan in 1999. Voorts is de gemiddelde prijs van dat soort wijnen ten opzichte van 1998/1999 met 23 % gedaald, hetgeen voor de producenten een aanzienlijke inkomstenverlaging betekent.

(4) De in artikel 29 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde vrijwillige distillatie van tafelwijn om de bevoorrading van de drinkalcoholmarkt te garanderen heeft de situatie op de Italiaanse markt niet kunnen verbeteren omdat de gesloten contracten tweemaal het toegestane volume behelsden.

(5) Dit verstoorde evenwicht op de tafelwijnmarkt heeft de Italiaanse regering ertoe gebracht om voor 5 miljoen hectoliter tafelwijn een verzoek om opening van een crisisdistillatie in te dienen krachtens artikel 30 van de verordening. De opening van deze crisisdistillatie behelst een prijs aan de producent. De vroeger vastgestelde prijs bedroeg 1,914 EUR/% vol/hl, volgens de Italiaanse regering te laag om de markt werkelijk te saneren.

(6) Om deze situatie te verhelpen is de Italiaanse regering van plan om binnen het contingent van 4 miljoen hectoliter, waarvan de opening op 8 februari 2002 door het Comité van beheer voor wijn op voorstel van de Commissie is goedgekeurd, buitengewone nationale steun toe te kennen aan producenten die wijn aanbieden voor de in artikel 30 van de verordening bedoelde distillatie, waardoor de prijs aan de producent kan worden opgetrokken tot ten hoogste 2,12 EUR/% vol/hl binnen de grens van een maximale kostprijs van deze nationale maatregel, die op ongeveer 8,27 miljoen euro wordt geraamd.

(7) Er bestaan derhalve buitengewone omstandigheden op grond waarvan die steun, bij wijze van afwijking en voorzover hij strikt noodzakelijk is om de geconstateerde evenwichtsverstoring op te heffen, als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kan worden beschouwd onder de in deze beschikking genoemde voorwaarden,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

Als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt beschouwd een buitengewone steun van de Italiaanse regering voor de distillatie van 4 miljoen hectoliter tafelwijn op het Italiaanse grondgebied voor een maximumbedrag van 8,27 miljoen EUR, ofwel het bedrag dat noodzakelijk is om de wijnprijs op 2,12 EUR/% vol/hl te brengen in het kader van de toepassing van de crisisdistillatie op grond van artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek.

Gedaan te Brussel, 28 februari 2002.

Voor de Raad

De voorzitter

A. Acebes Paniagua

(1) PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2585/2001 (PB L 345 van 29.12.2001, blz. 10).

Top