EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2571

Verordening (EG) nr. 2571/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor verkoopuitstel en van de forfaitaire premie voor bepaalde visserijproducten in het visseizoen 2002

OJ L 344, 28.12.2001, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2571/oj

32001R2571

Verordening (EG) nr. 2571/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor verkoopuitstel en van de forfaitaire premie voor bepaalde visserijproducten in het visseizoen 2002

Publicatieblad Nr. L 344 van 28/12/2001 blz. 0045 - 0046


Verordening (EG) nr. 2571/2001 van de Commissie

van 20 december 2001

tot vaststelling van het bedrag van de steun voor verkoopuitstel en van de forfaitaire premie voor bepaalde visserijproducten in het visseizoen 2002

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur(1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 939/2001 van de Commissie(2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 2814/2000 van de Commissie van 21 december 2000 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad wat betreft de toekenning van steun voor verkoopuitstel van bepaalde visserijproducten(3), en met name op artikel 5,

Gelet op Verordening (EG) nr. 939/2001 van de Commissie van 14 mei 2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad met betrekking tot de toekenning van forfaitaire steun voor bepaalde visserijproducten, en met name op artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 104/2000 is bepaald dat steun wordt toegekend voor het uit de markt nemen van hoeveelheden van bepaalde verse producten die ofwel worden be- of verwerkt met het oog op kwaliteitsstabilisatie of opslag, ofwel tot conserven worden verwerkt.

(2) De steun moet voor de producentenorganisaties een voldoende stimulans vormen om uit de markt genomen producten te be- of verwerken of te conserveren, en aldus vernietiging ervan te voorkomen.

(3) Het bedrag van de steun moet zodanig worden vastgesteld dat het evenwicht op de markt van de betrokken producten niet wordt verstoord en dat de concurrentieverhoudingen niet worden scheefgetrokken.

(4) Het bedrag van de steun mag niet hoger zijn dan de gedurende het visseizoen dat aan het betrokken visseizoen voorafgaat, in de Gemeenschap geconstateerde technische en financieringskosten van de verrichtingen die noodzakelijk zijn voor kwaliteitsstabilisatie en opslag.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor visserijproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het visseizoen 2002 wordt het bedrag van de steun voor verkoopuitstel als bedoeld in artikel 23 van Verordening (EG) nr. 104/2000 en dat van de forfaitaire premie als bedoeld in artikel 24, lid 4, van die verordening vastgesteld als aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 17 van 21.1.2000, blz. 22.

(2) PB L 132 van 15.5.2001, blz. 10.

(3) PB L 326 van 22.12.2000, blz. 34.

BIJLAGE

1. Bedrag van de steun voor verkoopuitstel voor de producten in bijlage I, delen A en B, en voor tong (Solea spp.) van bijlage I, deel C, van Verordening (EG) nr. 104/2000

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Bedrag van de steun voor verkoopuitstel voor de overige producten in bijlage I, deel C, van Verordening (EG) nr. 104/2000

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

3. Bedrag van de forfaitaire premie voor de producten in bijlage IV van Verordening (EG) nr. 104/2000

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top