EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1967

Verordening (EG) nr. 1967/2001 van de Commissie van 8 oktober 2001 tot aanpassing van bepaalde in Denemarken en in Zweden toegekende bedragen aan agromonetaire compenserende steun

OJ L 268, 9.10.2001, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1967/oj

32001R1967

Verordening (EG) nr. 1967/2001 van de Commissie van 8 oktober 2001 tot aanpassing van bepaalde in Denemarken en in Zweden toegekende bedragen aan agromonetaire compenserende steun

Publicatieblad Nr. L 268 van 09/10/2001 blz. 0026 - 0027


Verordening (EG) nr. 1967/2001 van de Commissie

van 8 oktober 2001

tot aanpassing van bepaalde in Denemarken en in Zweden toegekende bedragen aan agromonetaire compenserende steun

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2799/98 van de Raad van 15 december 1998 tot vaststelling van het agromonetaire stelsel voor de euro(1), en met name op artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Voor verschillende lidstaten is bij de Verordeningen (EG) nr. 1639/1999(2) en (EG) nr. 2200/1999(3) van de Commissie het maximumbedrag vastgesteld van de compenserende steun die voortvloeit uit de koers voor de omrekening van de euro in de nationale munteenheid of uit de op 1 juli 1999 respectievelijk 1 augustus 1999 geldende wisselkoers.

(2) Voor Zweden en het Verenigd Koninkrijk is bij de Verordeningen (EG) nr. 1612/2000(4) en (EG) nr. 2293/2000(5) van de Commissie het maximumbedrag vastgesteld van de compenserende steun die voortvloeit uit de op 1 juli 2000 respectievelijk 1 augustus 2000 vastgestelde koers voor de omrekening.

(3) In artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2799/98 is bepaald dat het als tweede, respectievelijk derde tranche van de steun toe te kennen bedrag telkens ten opzichte van de voorgaande tranche moet worden verlaagd met ten minste één derde van het als eerste tranche toegekende bedrag, en in artikel 5, lid 4, van die verordening is bepaald dat het maximumbedrag van de compenserende steun moet worden gekort of geannuleerd afhankelijk van het inkomenseffect van de ontwikkeling die de op de ingangsdatum van de tweede, respectievelijk de derde tranche geconstateerde omrekeningskoers heeft ondergaan.

(4) De omrekeningskoersen die gelden voor bepaalde bedragen aan directe steun met als ontstaansfeitdatum 1 juli 2001, zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1580/2001 van de Commissie(6). Uit het onderzoek van de voor de Deense kroon en de Zweedse kroon vastgestelde koersen, is gebleken dat deze valuta's in waarde zijn gedaald.

(5) Voor de tranches over de periode van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002 moet voor Denemarken derhalve een extra korting worden toegepast op het maximumbedrag van de aan de ontstaansfeiten van 1 juli 1999 gekoppelde compenserende steun. Tevens moet voor deze tranches worden bepaald dat Zweden de aan de onstaansfeiten van 1 juli 1999, 1 augustus 1999, 1 juli 2000 en 1 augustus 2000 gekoppelde compenserende steun niet mag toekennen.

(6) Op grond van Verordening (EG) nr. 1672/2000 van de Raad van 27 juli 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1251/1999 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen, met het oog op uitbreiding van de werkingssfeer tot vezelvlas en -hennep(7), komen vezelvlas en -hennep met ingang van het verkoopseizoen 2001/2002 in aanmerking voor de steunregeling voor de producenten van bepaalde akkerbouwgewassen. Met ingang van dat verkoopseizoen wordt de dag van het ontstaansfeit voor de areaalbetalingen voor vezelvlas en -hennep derhalve vervroegd van 1 augustus tot 1 juli.

(7) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van de betrokken Comités van beheer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Ten aanzien van de tranches van steun met als ontstaansfeitdatum 1 juli 2001, geldt dat de bedragen aan compenserende steun voor Denemarken die zijn vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1639/2001, met de factor 0,7776 moeten worden vermenigvuldigd.

Artikel 2

Ten aanzien van de tranches van steun met als ontstaansfeitdatum 1 juli 2001, geldt dat de in de bijlagen bij de Verordeningen (EG) nr. 1639/1999, (EG) nr. 2200/1999, (EG) nr. 1612/2000 en (EG) nr. 2293/2000 opgenomen bedragen van de compenserende steun voor Zweden niet mogen worden toegekend.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 oktober 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 349 van 24.12.1998, blz. 1.

(2) PB L 194 van 27.7.1999, blz. 33.

(3) PB L 268 van 16.10.1999, blz. 8.

(4) PB L 185 van 25.7.2000, blz. 36.

(5) PB L 262 van 17.10.2000, blz. 12.

(6) PB L 209 van 2.8.2001, blz. 16.

(7) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 13.

Top