Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0010

Richtlijn 2001/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 tot wijziging van Richtlijn 91/68/EEG van de Raad wat scrapie betreft

OJ L 147, 31.5.2001, p. 41–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 253 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 253 - 253
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 274 - 274

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/10/oj

32001L0010

Richtlijn 2001/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 tot wijziging van Richtlijn 91/68/EEG van de Raad wat scrapie betreft

Publicatieblad Nr. L 147 van 31/05/2001 blz. 0041 - 0041


Richtlijn 2001/10/EG van het Europees Parlement en de Raad

van 22 mei 2001

tot wijziging van Richtlijn 91/68/EEG van de Raad wat scrapie betreft

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 152, lid 4, onder b),

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees en Sociaal Comité(2),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Volgens de procedures van artikel 251 van het Verdrag(3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De veterinairrechtelijke voorschriften betreffende scrapie, die gelden voor het in de handel brengen van dieren, zijn vastgesteld bij Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten(4).

(2) De Commissie is in het bezit gesteld van nieuwe wetenschappelijke adviezen, met name van de Wetenschappelijke Stuurgroep, inzake diverse aspecten van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE's); de in Richtlijn 91/68/EEG vastgelegde regels moeten worden getoetst in het licht van die adviezen.

(3) Er moeten voorschriften worden vastgesteld voor alle met TSE's verband houdende aangelegenheden; die voorschriften dienen voor de productie en het in de handel brengen van levende dieren en van producten van dierlijke oorspong te gelden zoals vermeld in artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie van, controle op en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën(5).

(4) De onderhavige richtlijn belangt de volksgezondheid rechtstreeks aan en is relevant voor de werking van de interne markt; het is derhalve passend artikel 152, lid 4, van het Verdrag als rechtsgrondslag te nemen voor de vaststelling van voorschriften ter voorkoming en bestrijding van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën.

(5) Richtlijn 91/68/EEG dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 91/68/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. in artikel 2, lid 7, wordt "genoemd in bijlage B, rubrieken I en II", vervangen door "genoemd in bijlage B, rubriek I";

2. artikel 6, punt b), wordt geschrapt;

3. in artikel 7, lid 1, wordt "in bijlage B, rubrieken II en III, opgenomen", vervangen door "in bijlage B, rubriek III, opgenomen";

4. in artikel 8, lid 1, wordt "in bijlage B, rubrieken II en III, opgenomen", vervangen door "in bijlage B, rubriek III, opgenomen";

5. rubriek II van bijlage B wordt geschrapt.

Artikel 2

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om vóór 30 juni 2001 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Zij passen die bepalingen toe met ingang van 1 juli 2001.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. De Commissie stelt de andere lidstaten daarvan in kennis.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 mei 2001.

Voor het Europees Parlement

De voorzitster

N. Fontaine

Voor de Raad

De voorzitter

M. Winberg

(1) PB C 45 van 19.2.1999, blz. 33.

(2) PB C 258 van 10.9.1999, blz. 19.

(3) Advies van het Europees Parlement van 16 februari 2000 (PB C 339 van 29.11.2000, blz. 128) en besluit van de Raad van 12 februari 2001.

(4) PB L 46 van 19.2.1991, blz. 19. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 94/953/EG van de Commissie (PB L 371 van 31.12.1994, blz. 14).

(5) Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.

Top