Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0007

Richtlijn 2001/7/EG van de Commissie van 29 januari 2001 houdende derde aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 94/55/EG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 30, 1.2.2001, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370

No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009; stilzwijgende opheffing door 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/7/oj

32001L0007

Richtlijn 2001/7/EG van de Commissie van 29 januari 2001 houdende derde aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 94/55/EG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 030 van 01/02/2001 blz. 0043 - 0043


Richtlijn 2001/7/EG van de Commissie

van 29 januari 2001

houdende derde aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 94/55/EG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 94/55/EG van de Raad van 21 november 1994 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2000/61/EG van het Europees Parlement en de Raad(2), inzonderheid op artikel 8,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De bijlagen A en B van Richtlijn 94/55/EG bevatten de bijlagen A en B van de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, meestal "de ADR" genoemd, zoals die gelden met ingang van 1 juli 1999.

(2) De ADR wordt elke twee jaar bijgewerkt en op 1 juli 2001 treedt derhalve een gewijzigde versie in werking met een overgangstermijn tot en met 31 december 2002, behalve voor gevaarlijke goederen van klasse 7 (radioactief materiaal), waarvoor de overgangstermijn op 31 december 2001 verstrijkt.

(3) De bijlagen van Richtlijn 94/55/EG moeten derhalve worden gewijzigd.

(4) De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het vervoer van gevaarlijke goederen,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen van Richtlijn 94/55/EG worden als volgt gewijzigd:

1. Bijlage A komt als volgt te luiden:

"BIJLAGE A

De bepalingen van bijlage A van de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), zoals die gelden met ingang van 1 juli 2001, met dien verstande dat de woorden "overeenkomstsluitende partij" worden vervangen door "lidstaat"

NB:

De gecodificeerde tekst van de versie van 2001 van bijlage A van de ADR zal worden gepubliceerd zodra de tekst in alle officiële talen van de Gemeenschap beschikbaar is.".

2. Bijlage B komt als volgt te luiden:

"BIJLAGE B

De bepalingen van bijlage B van de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), zoals die gelden met ingang van 1 juli 2001, met dien verstande dat de woorden "overeenkomstsluitende partij" worden vervangen door "lidstaat"

NB:

De gecodificeerde tekst van de versie van 2001 van bijlage B van de ADR zal worden gepubliceerd zodra de tekst in alle officiële talen van de Gemeenschap beschikbaar is.".

Artikel 2

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 december 2001 voor wat betreft gevaarlijke goederen van klasse 7 en uiterlijk op 31 december 2002 voor wat betreft gevaarlijke goederen van andere klassen aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 29 januari 2001.

Voor de Commissie

Loyola De Palacio

Vice-voorzitter

(1) PB L 319 van 12.12.1994, blz. 7.

(2) PB L 279 van 1.11.2000, blz. 40.

Top