EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001E0931

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 27 december 2001 betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme

PB L 344 van 28.12.2001, p. 93–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2001/931/oj

32001E0931

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 27 december 2001 betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme

Publicatieblad Nr. L 344 van 28/12/2001 blz. 0093 - 0096


Gemeenschappelijk standpunt van de Raad

van 27 december 2001

betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme

(2001/931/GBVB)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, met name op de artikelen 15 en 34,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De buitengewone Europese Raad van 21 september 2001 heeft verklaard dat terrorisme een waarlijke uitdaging voor de wereld en voor Europa is en dat de strijd tegen het terrorisme een prioritaire doelstelling van de Europese Unie zal zijn.

(2) Op 28 september 2001 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Resolutie nr. 1373(2001) aangenomen, die vergaande strategieën bevat ter bestrijding van het terrorisme, en met name ter bestrijding van de financiering van het terrorisme.

(3) Op 8 oktober 2001 heeft de Raad nogmaals uiting gegeven aan zijn vaste voornemen om, in nauwe samenwerking met de Verenigde Staten, de financieringsbronnen van het terrorisme aan te pakken.

(4) Overeenkomstig Resolutie nr. 1333(2000) van de VN-Veiligheidsraad heeft de Raad op 26 februari 2001 Gemeenschappelijk Standpunt 2001/154/GBVB(1) aangenomen, waarin onder andere voorzien wordt in de bevriezing van de tegoeden van Osama bin Laden en van met hem verbonden personen en entiteiten. Deze personen, groepen en entiteiten vallen derhalve onder dit gemeenschappelijk standpunt.

(5) De Europese Unie dient aanvullende maatregelen te nemen om Resolutie nr. 1373(2001) van de VN-Veiligheidsraad uit te voeren.

(6) De lidstaten hebben de Europese Unie de voor de uitvoering van een aantal van die aanvullende maatregelen benodigde informatie doen toekomen.

(7) Een optreden van de Gemeenschap is noodzakelijk voor de uitvoering van een aantal van die aanvullende maatregelen; een optreden van de lidstaten is eveneens vereist, meer bepaald waar het gaat om de toepassing van vormen van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken,

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT AANGENOMEN:

Artikel 1

1. Dit gemeenschappelijk standpunt is overeenkomstig het bepaalde in de onderstaande artikelen van toepassing op de in de bijlage vermelde personen, groepen en entiteiten die betrokken zijn bij terroristische daden.

2. Voor de toepassing van dit gemeenschappelijk standpunt wordt onder personen, groepen en entiteiten die betrokken zijn bij terroristische daden verstaan:

- personen die terroristische daden plegen of pogen te plegen, of daaraan deelnemen dan wel het plegen van deze daden vergemakkelijken;

- groepen en entiteiten die eigendom zijn van, dan wel rechtstreeks of onrechtstreeks door deze personen worden gecontroleerd; en personen, groepen en entiteiten die handelen namens of onder leiding van deze personen of entiteiten, met inbegrip van tegoeden verkregen uit of opgebracht door goederen die eigendom zijn van, dan wel rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd worden door deze personen en met hen verbonden personen, groepen en entiteiten.

3. Voor de toepassing van dit gemeenschappelijk standpunt wordt onder terroristische daad verstaan: een opzettelijke handeling die naar aard of context een land of een organisatie ernstig kan schaden en die overeenkomstig het nationale recht als strafbaar feit is gedefinieerd, wanneer de daad gepleegd wordt met het doel:

i) een bevolking ernstig te intimideren, of

ii) overheden dan wel een internationale organisatie op onrechtmatige wijze te verplichten een bepaalde handeling te verrichten of zich daarvan te onthouden, dan wel

iii) de politieke, constitutionele, economische of sociale basisstructuren van een land of van een internationale organisatie ernstig te destabiliseren of te vernietigen:

a) aanslag op het leven van een persoon, met mogelijk een dodelijke afloop;

b) ernstige schending van de fysieke integriteit van één persoon;

c) ontvoering of gijzeling;

d) het veroorzaken van vergaande verwoesting van overheids- en openbare voorzieningen, vervoersystemen of infrastructurele voorzieningen, met inbegrip van informaticasystemen, een vast platform op het continentaal plat, openbare plaatsen of privé-terreinen, met als mogelijk resultaat dat mensenlevens in gevaar worden gebracht of aanzienlijke economische schade wordt aangericht;

e) het kapen van vlieg- en vaartuigen, van andere middelen van personen- of goederenvervoer;

f) vervaardiging, bezit, verwerving, vervoer, levering of gebruik van vuurwapens, springstoffen, kernwapens, biologische en chemische wapens, alsook onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot biologische en chemische wapens;

g) het laten ontsnappen van gevaarlijke stoffen of het veroorzaken van branden, overstromingen of ontploffingen, met als gevolg dat mensenlevens in gevaar worden gebracht;

h) het verstoren of onderbreken van de toevoer van water, stroom of andere essentiële natuurlijke hulpbronnen, met als gevolg dat mensenlevens in gevaar worden gebracht;

i) het dreigen met een van de onder a) tot en met h) genoemde gedragingen;

j) leiding geven aan een terroristische groepering;

k) het deelnemen aan de activiteiten van een terroristische groepering, ook door aan deze groepering informatie of materiële middelen te leveren of door enigerlei vorm van financiering van de activiteiten van de groepering, in de wetenschap dat met deze deelname aan de criminele activiteiten van de groepering wordt meegewerkt.

Voor de toepassing van dit lid wordt onder terroristische groepering verstaan een sinds enige tijd bestaande, gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die in overleg optreden om strafbare feiten van terroristische aard te plegen. Onder "gestructureerde vereniging" wordt verstaan een vereniging die niet toevallig tot stand is gekomen met het oog op een onverwijld te plegen terroristische daad en waarbij niet noodzakelijkerwijs sprake is van formeel afgebakende taken van de leden, noch van continuïteit in de samenstelling of een ontwikkelde structuur.

4. De lijst in de bijlage wordt opgesteld aan de hand van welbepaalde inlichtingen of dossierelementen die aantonen dat door een bevoegde instantie een beslissing is genomen ten aanzien van de bedoelde personen, groepen of entiteiten, ongeacht of het gaat om de inleiding van een onderzoek of een vervolging wegens een terroristische daad, poging tot het plegen van een dergelijke daad, of de deelname aan of het vergemakkelijken van een dergelijke daad, op grond van bewijzen of serieuze en geloofwaardige aanwijzingen, dan wel om een veroordeling wegens dergelijke feiten. Personen, groepen en entiteiten die de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in verband heeft gebracht met terrorisme en waartegen deze sancties heeft gelast, kunnen op de lijst worden geplaatst.

Voor de toepassing van dit lid wordt onder "bevoegde instantie" verstaan een rechterlijke instantie of, indien rechterlijke instanties geen bevoegdheid bezitten op het door deze bepaling bestreken gebied, een gelijkwaardige op dat terrein bevoegde instantie.

5. De Raad streeft ernaar te waarborgen dat bij de namen van de op de lijst in de bijlage vermelde natuurlijke of rechtspersonen groepen of entiteiten voldoende bijzonderheden worden vermeld om de daadwerkelijke identificatie van specifieke personen, rechtspersonen, groepen of entiteiten mogelijk te maken, zodat personen, rechtspersonen, groepen of entiteiten die dezelfde of soortgelijke namen dragen, gemakkelijker buiten verdenking worden gesteld.

6. De namen van de op de lijst in de bijlage geplaatste personen, groepen en entiteiten worden regelmatig en ten minste om de zes maanden bezien om er zeker van te zijn dat hun plaatsing op de lijst nog steeds gerechtvaardigd is.

Artikel 2

De Europese Gemeenschap, handelend binnen de grenzen van de haar bij het EG-Verdrag verleende bevoegdheden, zal bevel geven tot bevriezing van de tegoeden, financiële activa of andere economische middelen van in de bijlage vermelde personen, groepen en entiteiten.

Artikel 3

De Europese Gemeenschap, handelend binnen de grenzen van de haar bij het EG-Verdrag verleende bevoegdheden, zal ervoor zorgen dat tegoeden, financiële activa of andere economische middelen of financiële of andere daarmee verband houdende diensten niet rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking worden gesteld van de in de bijlage vermelde personen, groepen en entiteiten.

Artikel 4

De lidstaten verlenen elkaar via de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken in het kader van titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie de ruimst mogelijke bijstand bij het voorkomen en bestrijden van terroristische daden. Te dien einde zullen zij, met betrekking tot door hun bevoegde instanties ingeleide onderzoeken en vervolgingen ten aanzien van eender welke van de in de bijlage vermelde personen, groepen of entiteiten, desgevraagd ten volle gebruik maken van hun bestaande bevoegdheden overeenkomstig de rechtsbesluiten van de Europese Unie en andere internationale overeenkomsten, akkoorden en verdragen die voor de lidstaten verbindend zijn.

Artikel 5

Dit gemeenschappelijk standpunt treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen.

Artikel 6

Dit gemeenschappelijk standpunt zal voortdurend worden geëvalueerd.

Artikel 7

Dit gemeenschappelijk standpunt wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Gedaan te Brussel, 27 december 2001.

Voor de Raad

De voorzitter

L. Michel

(1) PB L 57 van 27.2.2001, blz. 1.

BIJLAGE

Lijst van personen, groepen en entiteiten, als bedoeld in artikel 1(1)

1. PERSONEN

*- ABAUNZA MARTINEZ, Javier (E.T.A.-activist) geboren op 1.1.1965 in Guernica (Vizcaya), identiteitskaart nr. 78.865.882

*- ALBERDI URANGA, Itziar (E.T.A.-activist) geboren op 7.10.1963 in Durango (Vizcaya), identiteitskaart nr. 78.865.693

*- ALBISU IRIARTE, Miguel (E.T.A.-activist; lid van Gestoras Pro-amnistía) geboren op 7.6.1961 in San Sebastián (Guipúzcoa), identiteitskaart nr. 15.954.596

*- ALCALDE LINARES, Angel (E.T.A.-activist; lid van Herri Batasuna/E.H/Batasuna) geboren op 2.5.1943 in Portugalete (Vizcaya), identiteitskaart nr. 14.390.353

- AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) geboren op 26.6.1967 in Qatif-Bab al Shamal, Saudi-Arabië; Saudisch onderdaan

- AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, geboren in Al Ihsa, Saudi-Arabië; Saudisch onderdaan

- AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, geboren op 16.10.1966 in Tarut, Saudi-Arabië; Saudisch onderdaan

*- ARZALLUS TAPIA, Eusebio (E.T.A.-activist), geboren op 8.11.1957 in Regil (Guipúzcoa), identiteitskaart nr. 15.927.207

- ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, geboren in 1960 in Libanon; Libanees onderdaan

*- ELCORO AYASTUY, Paulo (E.T.A.-activist; lid van Jarrai/Haika/Segi) geboren op 22.10.1973 in Vergara (Guipúzcoa), identiteitskaart nr. 15.394.062

- El-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) geboren op 10.7.1965 of 11.7.1965 in El Dibabiya, Saudi-Arabië; Saudisch onderdaan

*- FIGAL ARRANZ, Antonio Agustín (E.T.A.-activist; lid van Kas/Ekin) geboren op 2.12.1972 in Baracaldo (Biscay), identiteitskaart nr. 20.172.692

*- GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (E.T.A.-activist), geboren op 29.4.1967 in Guernica (Vizcaya), identiteitskaart nr. 44.556.097

*- GOIRICELAYA GONZALEZ, Cristina (E.T.A.-activist, lid van Herri Batasuna/E.H/Batasuna), geboren op 23.12.1967 in Vergara (Guipúzcoa), identiteitskaart nr. 16.282.556

*- IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (E.T.A.-activist), geboren op 25.4.1961 in Escoriaza (Navarra), identiteitskaart nr. 16.255.819

- IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED, alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Líbanon, geboren in 1963 in Libanon; Libanees onderdaan

- MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul) geboren op 14.4.1965 of 1.3.1964 in Koeweit; Koeweits onderdaan

*- MORCILLO TORRES, Gracia (E.T.A.-activist; lid van Kas/Ekin) geboren op 15.3.1967 in San Sebastián (Guipúzcoa), identiteitskaart nr. 72.439.052

*- MÚGICA GOÑI, Ainhoa (E.T.A.-activist) geboren op 27.6.1970 in San Sebastián (Guipúzcoa), identiteitskaart nr. 34.101.243

- MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), hoge inlichtingenofficier van de HEZBOLLAH, geboren op 7.12.1962 in Tayr Dibba, Libanon, paspoort nr. 432298 (Libanon)

*- MUÑOA ORDOZGOITI, Aloña (E.T.A.-activist; lid van Kas/Ekin) geboren op 6.7.1976 in Segura (Guipúzcoa), identiteitskaart nr. 35.771.259

*- NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (E.T.A.-activist), geboren op 23.2.1961 in Pamplona (Navarra), identiteitskaart nr. 15.841.101

*- OLARRA GURIDI, Juan Antonio (E.T.A.-activist), geboren op 11.9. 1967 in San Sebastián (Guipúzcoa), identiteitskaart nr. 34.084.504

*- ORBE SEVILLANO, Zigor (E.T.A.-activist; lid van Jarrai/Haika/Segi) geboren op 22.9.1975 in Basauri (Vizcaya), identiteitskaart nr. 45.622.851

*- OTEGUI UNANUE, Mikel (E.T.A.-activist; lid van Jarrai/Haika/Segi) geboren op 8.10.1972 in Itsasondo (Guipúzcoa), identiteitskaart nr. 44.132.976

*- PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (E.T.A.-activist; lid van Jarrai/Haika/Segi) geboren op 18.9.1964 in San Sebastián (Guipúzcoa), identiteitskaart nr. 15.976.521

*- SAEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO, Carlos (E.T.A.-activist; lid van Kas/Ekin) geboren op 9.12.1963 in San Sebastián (Guipúzcoa), identiteitskaart nr. 15.962.687

*- URANGA ARTOLA, Kemen (E.T.A.-activist; lid van Herri Batasuna/E.H/Batasuna) geboren op 25.5.1969 in Ondarroa (Vizcaya), identiteitskaart nr. 30.627.290

*- VILA MICHELENA, Fermín (E.T.A.-activist; lid van Kas/Ekin) geboren op 12.3.1970 in Irún (Guipúzcoa), identiteitskaart nr. 15.254.214

2. GROEPEN EN ENTITEITEN

*- Continuity Irish Republican Army (CIRA)

*- Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Basque Fatherland and Liberty (E.T.A.)

(De volgende organisaties maken deel uit van de terroristische groep E.T.A.: K.a.s, Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras Pro-amnistía)

*- Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Antifascist Resistance Groups First of October (G.R.A.P.O)

- Hamas-Izz al-Din al-Qassem (terroristische tak van de Hamas)

*- Loyalist Volunteer Force (LVF)

*- Orange Volunteers (OV)

- Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ)

*- Real IRA

*- Red Hand Defenders (RHD)

*- Revolutionary Nuclei/Epanastatiki Pirines

*- Revolutionary Popular Struggle/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)

*- Revolutionary Organization 17 November/Dekati Evdomi Noemvri

*- Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

(1) Met een * gemarkeerde personen vallen uitsluitend onder artikel 4.

Top