EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0752

2001/752/EG: Beschikking van de Commissie van 17 oktober 2001 tot wijziging van de bijlagen bij Beschikking 97/101/EG van de Raad tot invoering van een regeling voor de onderlinge uitwisseling van informatie over en gegevens van meetnetten en meetstations voor luchtverontreiniging in de lidstaten (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3093)

OJ L 282, 26.10.2001, p. 69–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 187 - 195
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 187 - 195

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/752/oj

32001D0752

2001/752/EG: Beschikking van de Commissie van 17 oktober 2001 tot wijziging van de bijlagen bij Beschikking 97/101/EG van de Raad tot invoering van een regeling voor de onderlinge uitwisseling van informatie over en gegevens van meetnetten en meetstations voor luchtverontreiniging in de lidstaten (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3093)

Publicatieblad Nr. L 282 van 26/10/2001 blz. 0069 - 0076


Beschikking van de Commissie

van 17 oktober 2001

tot wijziging van de bijlagen bij Beschikking 97/101/EG van de Raad tot invoering van een regeling voor de onderlinge uitwisseling van informatie over en gegevens van meetnetten en meetstations voor luchtverontreiniging in de lidstaten

(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3093)

(Voor de EER relevante tekst)

(2001/752/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 97/101/EG van de Raad van 27 januari 1997 tot invoering van een regeling voor de onderlinge uitwisseling van informatie over en gegevens van meetnetten en meetstations voor luchtverontreiniging in de lidstaten(1), en met name op artikel 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Beschikking 97/101/EG stelt een systeem vast voor wederzijdse uitwisseling van informatie en gegevens inzake luchtverontreiniging.

(2) Het is aangewezen de bijlagen bij die beschikking te wijzigen teneinde de lijst aan te passen van de betrokken verontreinigende stoffen alsmede eisen betreffende bijkomende informatie, validatie en aggregatie.

(3) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 12, lid 2, van Richtlijn 96/62/EG van de Raad(2) ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlagen bij Beschikking 97/101/EG worden vervangen door de tekst in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 17 oktober 2001.

Voor de Commissie

Margot Wallström

Lid van de Commissie

(1) PB L 35 van 5.2.1997, blz. 14.

(2) PB L 296 van 21.11.1996, blz. 55.

BIJLAGE

"BIJLAGE I

LIJST VAN VERONTREINIGENDE STOFFEN, STATISTISCHE PARAMETERS EN MEETEENHEDEN

1. In bijlage I van Richtlijn 96/62/EG inzake de luchtkwaliteit opgenomen verontreinigende stoffen

2. Niet in bijlage I van Richtlijn 96/62/EG inzake de luchtkwaliteit opgenomen verontreinigende stoffen

Verontreinigende stoffen die krachtens andere richtlijnen dan Richtlijn 96/62/EG moeten worden gerapporteerd zijn opgenomen in punt 3 onder de nummers 14 en 15. Verontreinigende stoffen die alleen moeten worden gerapporteerd indien beschikbaar zijn opgenomen onder de nummers 16 tot 63

3. Verontreinigende stoffen, meeteenheden, perioden voor de berekening van de gemiddelden

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

4. De naar de Commissie over te zenden gegevens, berekend over elk kalenderjaar

De lidstaten dienen ruwe gegevens dan wel ruwe gegevens en statistieken over te zenden.

Wat die lidstaten betreft welke ruwe gegevens en statistieken verstrekken zijn de volgende statistieken vereist.

- Voor de verontreinigende stoffen 1 tot en mete 61:

het rekenkundige gemiddelde, de mediaan, het 98-percentiel (evenals, op vrijwillige basis, het 99,9-percentiel voor de verontreinigende stoffen waarvoor het gemiddelde over 1 uur wordt berekend) alsmede het maximum, berekend op basis van de ruwe gegevens die werden gemeten in de voor de berekening van de gemiddelden aanbevolen periodes (zie bovenstaande tabel);

- Voor de verontreinigende stoffen 62 en 63:

de totale maandelijkse depositie, berekend op basis van de ruwe gegevens die werden gemeten in de voor de berekening van de gemiddelden aanbevolen periodes (zie bovenstaande tabel).

Het y-percentiel moet worden geselecteerd uit de gemeten waarden. Alle waarden worden in stijgende volgorde gerangschikt:

>PIC FILE= "L_2001282NL.007301.TIF">

Het y-percentiel is de concentratie XK, waarbij k wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

waarin q gelijk is aan y/100 en N het aantal gemeten waarden is.

De waarde van (q x N) wordt afgerond op het naaste gehele getal.

Alle resultaten moeten, uitgezonderd wat de verontreinigende stoffen 62 and 63 betreft, worden omgerekend voor een temperatuur van 293 Kelvin en een druk van 101,3 kPa. Wat deeltjesgebonden componenten betreft moeten vanaf het jaar 2001 en volgende de meetgegevens zoals zij werden gemeten worden gerapporteerd.

5. Het overzenden van de gegevens naar de Commissie

De gegevens worden overgezonden in een van de volgende bestandsformaten: ISO 7168 version 2 extended format, NASA-AMES 1001/1010 of een DEM-compatibel formaat(1); of naar de DEM-database.

De Commissie bevestigt de ontvangst van de gegevens en het aantal stations en verontreinigende stoffen.

(1) Data Exchange Module, verstrekt ten behoeve van de Europese Commissie.

BIJLAGE II

INFORMATIE OVER DE MEETNETTEN, MEETSTATIONS EN MEETTECHNIEKEN

De lidstaten dienen informatie te verstrekken betreffende de volgende punten: I.1, I.4.1 tot I.4.4, I.5, II.1.1, II.1.4, II.1.8, II.1.10, II.1.11 en II.2.1. Voorzover mogelijk dient zoveel mogelijk informatie als haalbaar te worden medegedeeld betreffende de andere punten.

I. INFORMATIE OVER DE MEETNETTEN

I.1. Naam

I.2. Afkorting

I.3. Type meetnet (plaatselijk industrie, stad, agglomeratie, provincie, regio, land, internationaal ...)

I.4. Voor het beheer verantwoordelijke instelling

I.4.1. Naam

I.4.2. Naam van de verantwoordelijke persoon

I.4.3. Adres

I.4.4. Telefoon en fax

I.4.5. E-mail

I.4.6 Websiteadres

I.5. Tijd (UTC, lokaal)

II. INFORMATIE OVER DE MEETSTATIONS

II.1. Algemene informatie

II.1.1. Naam van het station

II.1.2. Naam van de stad of plaats wanneer toepasselijk

II.1.3. Nationaal en/of lokaal referentienummer of code

II.1.4. In het kader van deze beschikking gegeven en door de Commissie te verstrekken stationscode

II.1.5. Naam van de voor het meetstation verantwoordelijke technische instantie (indien verschillend van de voor het meetnet verantwoordelijke instantie)

II.1.6. Instanties of programma's waaraan gegevens worden gerapporteerd (per chemische verbinding, indien nodig) (lokaal, nationaal, Europese Commissie, GEMS, OESO, EMEP, ...)

II.1.7. Monitoringdoelstelling(en) (naleving van de eisen van wettelijke instrumenten, blootstellingsbeoordeling (menselijk gezondheid en/of ecosystemen en/of materialen), trendanalyse, emissiebeoordeling ...)

II.1.8. Geografische coördinaten (overeenkomstig ISO 6709: geografische lengte en breedte en geodetische hoogte)

II.1.9. NUTS-indeling IV (Nomenclature des unités territoriales statistiques)

II.1.10. Gemeten verontreinigingen

II.1.11. Gemeten meteorologische parameters

II.1.12. Overige relevante informatie: overheersende windrichting, verhouding afstand/hoogte van de meest nabijgelegen obstakels

II.2. Classificatie van het meetstation

II.2.1. Type gebied

II.2.1.1. Stedelijk

Ononderbroken bebouwd gebied

II.2.1.2. Voorstedelijk

Grotendeels bebouwd gebied: ononderbroken nederzetting van vrijstaande gebouwen gemengd met niet-verstedelijkte gebieden (kleine meren, bossen, agrarisch gebied)

II.2.1.3. Landelijk(1)

Alle gebieden die niet voldoen aan de criteria voor stedelijke/voorstedelijke gebieden

II.2.2. Type station met betrekking tot de dominante emissiebronnen

II.2.2.1. Verkeersstation

Stations die zo zijn gelegen dat hun verontreinigingsniveau hoofdzakelijk wordt beïnvloed door emissies van een naburige weg/straat

II.2.2.2. Industrieel station

Stations die zo zijn gelegen dat hun verontreinigingsniveau hoofdzakelijk wordt beïnvloed door naburige afzonderlijke industriële bronnen of industriële gebieden

II.2.2.3. Achtergrondstation

Stations die verkeers- noch industriestation zijn(2)

II.2.3. Bijkomende informatie over het station

II.2.3.1. Representativiteitsgebied (radius). Geef voor verkeersstations in plaats daarvan de lengte op van de straat/weg die het station vertegenwoordigt

II.2.3.2. Stedelijke en voorstedelijke stations:

- bevolking van de stad

II.2.3.3. Verkeersstations:

- geschat verkeersvolume (jaarlijks gemiddeld dagelijks verkeer)

- afstand van de stoeprand

- aandeel zwaar verkeer

- verkeerssnelheid

- afstand tussen en hoogte van de gevels van gebouwen ("straatcanyons")

- breedte van de straat (geen "canyonstraten")

II.2.3.4. Industriële stations

- type industrie(ën) (geselecteerde nomenclatuur voor de code van de luchtverontreinigende stoffen)

- afstand tot bron/brongebied

II.2.3.5. Landelijke achtergrondstations (subcategorieën)

- dichtbij de stad

- regionaal

- afgelegen

III. INFORMATIE BETREFFENDE DE MEETCONFIGURATIE PER CHEMISCHE VERBINDING

III.1. Apparatuur

III.1.1. Naam

III.1.2. Analyseprincipe of meetmethode

III.2. Karakteristieken van de monsterneming

III.2.1. Plaats van het bemonsteringspunt (voorgevel van gebouw, stoep, stoeprand, binnenplaats ...)

III.2.2. Hoogte van het bemonsteringspunt

III.2.3. Integratietijd van het resultaat

III.2.4. Bemonsteringstijd

(1) Als het station de ozon meet, dient bijkomende informatie over de status van de landelijke achtergrond te worden verstrekt (II.2.3.5).

(2) Zo gelegen dat hun verontreinigingsniveau niet hoofdzakelijk wordt beïnvloed door een afzonderlijke bron of straat, maar veeleer door de geïntegreerde bijdrage van alle bronnen bovenwinds van het station (bv. door alle verkeer, verbrandingsbronnen, enz. bovenwinds van een station in een stad of door alle bovenwindse brongebieden (steden, industriële gebieden) in een landelijk gebied).

BIJLAGE III

PROCEDURE VOOR DE VALIDERING VAN DE GEGEVENS EN KWALITEITSBORGING

Alle overgezonden gegevens worden geacht geldig te zijn.

Het is de verantwoordelijkheid van de lidstaten ervoor te zorgen dat een kwaliteitsborgingsprocedure wordt ingesteld die in het algemeen aan de doelstellingen van deze beschikking en in het bijzonder aan de doelstellingen van de desbetreffende richtlijnen voldoet.

BIJLAGE IV

CRITERIA VOOR DE AGGREGATIE VAN GEGEVENS EN DE BEREKENING VAN STATISTISCHE PARAMETERS

Deze criteria hebben hoofdzakelijk betrekking op het registratiepercentage

Als geen criteria voor de aggregatie van gegevens en de berekening van statistische parameters in EU-richtlijnen zijn vastgesteld, is het volgende van toepassing.

a) Aggregatie van gegevens

De criteria voor de berekening van de uur- en dagwaarden op basis van waarnemingen over een kortere tijd zijn:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

b) Berekening van de statistische parameters

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

De verhouding tussen het aantal geldige gegevens van de twee seizoenen van het beschouwde jaar mag niet groter zijn dan 2; de twee seizoenen zijn: de winter (van januari tot en met maart en van oktober tot en met december) en de zomer (van april tot en met september)."

Top