EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0524

2001/524/EG: Beschikking van de Commissie van 28 juni 2001 betreffende de publicatie van de referentiegegevens van de normen EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 en EN 13432:2000 in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1681)

OJ L 190, 12.7.2001, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 031 P. 87 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 031 P. 87 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 166 - 168

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/524/oj

32001D0524

2001/524/EG: Beschikking van de Commissie van 28 juni 2001 betreffende de publicatie van de referentiegegevens van de normen EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 en EN 13432:2000 in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1681)

Publicatieblad Nr. L 190 van 12/07/2001 blz. 0021 - 0023


Beschikking van de Commissie

van 28 juni 2001

betreffende de publicatie van de referentiegegevens van de normen EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 en EN 13432:2000 in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval

(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1681)

(Voor de EER relevante tekst)

(2001/524/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval(1), en met name op artikel 9, lid 4, tweede alinea,

Gezien het advies van het comité dat werd opgericht bij artikel 5 van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften(2), gewijzigd bij Richtlijn 98/48/EG(3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Artikel 4 van Richtlijn 94/62/EG bepaalt dat de Commissie de preventie van de productie van verpakkingsafval helpt bevorderen door het stimuleren van de ontwikkeling van passende Europese normen.

(2) Artikel 10 van Richtlijn 94/62/EG bepaalt dat de Commissie waar nodig de ontwikkeling van Europese normen ten aanzien van de in bijlage II van die richtlijn bedoelde essentiële eisen bevordert.

(3) Wanneer een verpakking voor een specifiek product wordt vervaardigd overeenkomstig een geharmoniseerde norm waarvan de referentiegegevens in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen werden gepubliceerd, wordt die verpakking geacht in overeenstemming te zijn met de essentiële eisen van Richtlijn 94/62/EG waarop die geharmoniseerde norm betrekking heeft.

(4) Artikel 9 van Richtlijn 94/62/EG bepaalt dat de Commissie ervoor zorgt dat de referentiegegevens van de geharmoniseerde normen die met de essentiële eisen van de richtlijn in overeenstemming zijn, in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen worden gepubliceerd.

(5) De lidstaten zijn ertoe gehouden de referentienummers te publiceren van de nationale normen waarin de geharmoniseerde normen waarvan de referentiegegevens in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen werden gepubliceerd, zijn omgezet.

(6) In 2000 heeft het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) vijf normen (EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 en EN 13432:2000) aangenomen krachtens een mandaat dat de Commissie deze organisatie in het kader van Richtlijn 94/62/EG, en na raadpleging van het comité ex Richtlijn 98/34/EG, had verleend. Deze normen zijn als geharmoniseerde normen bij de Commissie ingediend.

(7) Overeenkomstig artikel 9, lid 4, van Richtlijn 94/62/EG heeft België in 2000 formeel bezwaar aangetekend tegen de geharmoniseerde normen EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 en EN 13432:2000 en daarbij aangegeven dat het van oordeel is dat die normen niet volledig aan de essentiële eisen van genoemde richtlijn voldoen.

(8) Overeenkomstig artikel 9, lid 4, van Richtlijn 94/62/EG heeft Denemarken in 2000 formeel bezwaar aangetekend tegen de geharmoniseerde normen EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000 en EN 13431:2000 en daarbij aangegeven dat het van oordeel is dat die normen niet volledig aan de essentiële eisen van genoemde richtlijn voldoen.

(9) De Commissie heeft, na raadpleging van het bij Richtlijn 98/34/EG opgerichte comité en na onderzoek van de geharmoniseerde norm EN 13428:2000, niet kunnen vaststellen dat die norm niet volledig voldoet aan de essentiële eisen van Richtlijn 94/62/EG, de essentiële eisen van bijlage II, punt 1, derde streepje, van die richtlijn uitgezonderd. Bijgevolg dient die geharmoniseerde norm in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, te worden gepubliceerd met de waarschuwing dat die norm niet aan de eisen van bedoeld streepje voldoet.

(10) De Commissie heeft, na raadpleging van het bij Richtlijn 98/34/EG opgerichte comité en na onderzoek van de geharmoniseerde norm EN 13429:2000, vastgesteld dat die norm niet volledig voldoet aan de essentiële eisen van Richtlijn 94/62/EG zoals omschreven in bijlage II, punt 2, van die richtlijn. Met name voldoet die norm niet aan de in het mandaat genoemde eis inzake een minimumaantal omlopen onder normaal te verwachten gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van het uitwerken van een beproevingsmethode voor het vaststellen van dat minimumaantal omlopen. Bijgevolg kan deze geharmoniseerde norm niet in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen worden gepubliceerd.

(11) De Commissie heeft, na raadpleging van het bij Richtlijn 98/34/EG opgerichte comité en na onderzoek van de geharmoniseerde norm EN 13430:2000, vastgesteld dat die norm niet volledig voldoet aan de essentiële eisen van Richtlijn 94/62/EG zoals omschreven in bijlage II, punt 3, onder a), van die richtlijn. Met name voldoet die norm niet aan de essentiële eis die luidt dat als recycleerbaar aangemerkte verpakkingen op een zodanige wijze moeten worden vervaardigd dat een bepaald - van het soort verpakkingsmateriaal afhankelijk - gewichtspercentage van de gebruikte materialen kan worden gerecycleerd. Voorts voldoet de norm evenmin aan de in het mandaat genoemde eis dat op een objectieve wijze rekening moet kunnen worden gehouden met de toepassing van stoffen of materialen die problemen kunnen veroorzaken bij de aan de recycling voorafgaande inzameling en scheiding dan wel bij het recyclingproces zelf of in de gerecycleerde producten. Bijgevolg kan deze geharmoniseerde norm niet in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen worden gepubliceerd.

(12) De Commissie heeft, na raadpleging van het bij Richtlijn 98/34/EG opgerichte comité en na onderzoek van de geharmoniseerde norm EN 13431:2000, vastgesteld dat die norm niet volledig voldoet aan de essentiële eisen van Richtlijn 94/62/EG zoals omschreven in bijlage II, punt 3, onder b), van die richtlijn voor wat betreft de minimale calorische onderwaarde met het oog op de optimalisering van de terugwinning van energie. Voorts voldoet de norm evenmin aan de in het mandaat genoemde eis dat op een objectieve wijze rekening moet kunnen worden gehouden met de toepassing van stoffen of materialen die problemen kunnen veroorzaken bij de aan de energieterugwinning voorafgaande inzameling en scheiding dan wel bij het energieterugwinningsproces zelf. Bijgevolg kan deze geharmoniseerde norm niet in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen worden gepubliceerd.

(13) De Commissie heeft, na raadpleging van het bij Richtlijn 98/34/EG opgerichte comité en na onderzoek van de geharmoniseerde norm EN 13432:2000, niet kunnen vaststellen dat die norm niet volledig voldoet aan de essentiële eisen van Richtlijn 94/62/EG zoals omschreven in bijlage II punt 3 onder c) en d). Bijgevolg dient die geharmoniseerde norm in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen te worden gepubliceerd.

(14) De Commissie verzoekt het CEN onverwijld zijn werkzaamheden ter verbetering van de normen die niet of niet volledig aan de in de richtlijn omschreven essentiële eisen voldoen, voort te zetten,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De referentiegegevens betreffende de geharmoniseerde norm EN 13428:2000 worden in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt overeenkomstig de bijlage van deze beschikking en gaan vergezeld van de volgende waarschuwing: "De aandacht van de gebruikers van de geharmoniseerde norm EN 13428:2000 wordt gevestigd op het feit dat deze norm geen garanties biedt ten aanzien van de essentiële eisen zoals omschreven in bijlage II, punt 1, derde streepje, van Richtlijn 94/62/EG.".

Wanneer de lidstaten het referentienummer bekendmaken van de nationale norm waarin de geharmoniseerde norm EN 13428:2000 wordt omgezet, doen zij deze bekendmaking vergezeld gaan van een waarschuwing die gelijkluidend is met die in de voorgaande alinea.

Artikel 2

De referentiegegevens betreffende de geharmoniseerde normen EN 13429:2000, EN 13430:2000 en EN 13431:2000 worden niet in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt.

Artikel 3

De referentiegegevens betreffende de geharmoniseerde norm EN 13432:2000 worden in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt overeenkomstig de bijlage van deze beschikking.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 28 juni 2001.

Voor de Commissie

Margot Wallström

Lid van de Commissie

(1) PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10.

(2) PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37.

(3) PB L 217 van 5.8.1998, blz. 18.

BIJLAGE

Publicatie van de referentiegegevens betreffende de geharmoniseerde normen overeenkomstig Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Waarschuwing:

De aandacht van de gebruikers van de geharmoniseerde norm EN 13428:2000 wordt gevestigd op het feit dat deze norm geen garanties biedt ten aanzien van de essentiële eisen zoals omschreven in bijlage II, punt 1, derde streepje, van Richtlijn 94/62/EG.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

NB

- Alle informatie over de beschikbaarheid van de normen kan worden verkregen bij de Europese normalisatieorganisaties of bij de nationale normalisatieorganisaties, waarvan de lijst een bijlage is bij Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad, gewijzigd bij Richtlijn 98/48/EG.

- De publicatie van de titels en referenties in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn in alle talen van de Gemeenschap.

De Commissie zal er zorg voor dragen dat deze lijst regelmatig wordt bijgewerkt.

Top