EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0118

2001/118/EG: Beschikking van de Commissie van 16 januari 2001 tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG betreffende de lijst van afvalstoffen (Voor de EER relevante tekst) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 108)

OJ L 47, 16.2.2001, p. 1–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 22 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 22 - 52
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 33

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/118(1)/oj

32001D0118

2001/118/EG: Beschikking van de Commissie van 16 januari 2001 tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG betreffende de lijst van afvalstoffen (Voor de EER relevante tekst) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 108)

Publicatieblad Nr. L 047 van 16/02/2001 blz. 0001 - 0031


Beschikking van de Commissie

van 16 januari 2001

tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG betreffende de lijst van afvalstoffen

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 108)

(Voor de EER relevante tekst)

(2001/118/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen(1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 96/350/EG van de Commissie(2), en met name op artikel 1, onder a),

Gelet op Richtlijn 91/689/EEG van de Raad van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen(3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94/31/EG(4), en met name op artikel 1, lid 4, tweede streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Beschikking 2000/532/EG van de Commissie van 3 mei 2000 tot vervanging van Beschikking 94/3/EG houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Beschikking 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen(5) dient te worden gewijzigd in het licht van de kennisgevingen welke de lidstaten overeenkomstig artikel 1, lid 4, tweede streepje, van Richtlijn 91/689/EEG hebben ingediend.

(2) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het door het comité ex artikel 18 van Richtlijn 75/442/EEG uitgebrachte advies,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

Beschikking 2000/532/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 2 wordt als volgt gelezen:

"Artikel 2

Als gevaarlijk ingedeelde afvalstoffen worden geacht een of meer van de in bijlage III van Richtlijn 91/689/EEG genoemde eigenschappen te bezitten en, wat de punten H3 tot en met H8, H10(6) en H11 van die bijlage betreft, een of meer van de volgende eigenschappen:

- een vlampunt <= 55 °C,

- een of meer als zeer vergiftig ingedeelde(7) stoffen met een totale concentratie >= 0,1 %,

- een of meer als vergiftig ingedeelde stoffen met een totale concentratie >= 3 %,

- een of meer als schadelijk ingedeelde stoffen met een totale concentratie >= 25 %,

- een of meer als R 35 ingedeelde bijtende stoffen met een totale concentratie >= 1 %,

- een of meer als R 34 ingedeelde bijtende stoffen met een totale concentratie >= 5 %,

- een of meer als R 41 ingedeelde irriterende stoffen met een totale concentratie >= 10 %,

- een of meer als R 36, R 37 of R 38 ingedeelde irriterende stoffen met een totale concentratie >= 20 %,

- een stof waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend is (categorie 1 of 2) met een concentratie >= 0,1 %,

- een stof waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend is (categorie 3) met een concentratie >= 1 %,

- een als R 60 of R 61 ingedeelde voor de voortplanting vergiftige stof (categorie 1 of 2) met een concentratie >= 0,5 %,

- een als R 62 of R 63 ingedeelde voor de voortplanting vergiftige stof (categorie 3) met een concentratie >= 5 %,

- een als R 46 ingedeelde mutagene stof (categorie 1 of 2) met een concentratie >= 0,1 %,

- een als R 40 ingedeelde mutagene stof (categorie 3) met een concentratie >= 1 %.".

2. De bijlage wordt vervangen door de tekst van de bijlage van deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking geldt met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 16 januari 2001.

Voor de Commissie

Margot Wallström

Lid van de Commissie

(1) PB L 78 van 26.3.1991, blz. 32.

(2) PB L 135 van 6.6.1996, blz. 32.

(3) PB L 377 van 31.12.1991, blz. 20.

(4) PB L 168 van 2.7.1994, blz. 28.

(5) PB L 226 van 6.9.2000, blz. 3.

(6) In Richtlijn 92/32/EEG van de Raad (PB L 154 van 5.6.1992, blz. 1) tot zevende wijziging van Richtlijn 67/548/EEG is de term 'vergiftig voor de voortplanting' ingevoerd. De term 'teratogeen' is vervangen door de overeenkomstige term 'vergiftig voor de voortplanting', die geacht wordt overeen te stemmen met eigenschap H10 in bijlage III van Richtlijn 91/689/EEG.

(7) De indeling en de R-nummers zijn opgenomen in Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PB 196 van 16.8.1967, blz. 1) en de latere wijzigingen daarvan. De concentratiegrenzen zijn ontleend aan Richtlijn 88/379/EEG van de Raad van 7 juni 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (PB L 187 van 16.7.1988, blz. 14) en de latere wijzigingen daarvan.

BIJLAGE

"BIJLAGE

Lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG betreffende afvalstoffen en artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen

Inleiding

1. Dit is een geharmoniseerde lijst van afvalstoffen die periodiek opnieuw zal worden bezien in het licht van nieuwe gegevens en met name nieuwe onderzoeksresultaten, en indien nodig zal worden aangepast overeenkomstig artikel 18 van Richtlijn 75/442/EEG. Opneming van een materiaal in de lijst betekent echter niet dat dit materiaal ook in alle omstandigheden een afvalstof is. Dit is alleen het geval wanneer aan de definitie van afvalstof in artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG is voldaan.

2. Voor de afvalstoffen die in de lijst voorkomen, gelden de bepalingen van Richtlijn 75/442/EEG, tenzij artikel 2, lid 1, onder b), van deze richtlijn van toepassing is.

3. De verschillende soorten afvalstoffen in de lijst worden volledig gedefinieerd door de code van zes cijfers voor de afvalstoffen en de code van twee en vier cijfers boven de hoofdstukken. Dit houdt in dat een afvalstof als volgt in de lijst kan worden opgezocht:

3.1. Zoek de herkomst van de afvalstof op in de hoofdstukken 01 tot en met 12 of 17 tot en met 20 en bepaal de bijbehorende code van zes cijfers voor de afvalstof (met uitzondering van de codes in deze hoofdstukken die op 99 eindigen). Op te merken valt dat de activiteiten in een specifieke installatie onder verschillende hoofdstukken kunnen vallen. Zo zijn de afvalstoffen van een autofabriek afhankelijk van de processtap te vinden in hoofdstuk 12 (afval van de machinale bewerking en oppervlaktebehandeling van metalen), hoofdstuk 11 (anorganisch metaalhoudend afval van de behandeling en coating van metalen) en hoofdstuk 08 (afval van het gebruik van coatings). NB: gescheiden ingezameld verpakkingsafval (met inbegrip van mengsels van verschillende verpakkingsmaterialen) wordt ingedeeld onder 15 01, niet 20 01.

3.2. Als er in de hoofdstukken 01 tot en met 12 of 17 tot en met 20 geen geschikte afvalcode kan worden gevonden, moet er in de hoofdstukken 13, 14 en 15 worden gezocht om de code van de afvalstof te bepalen.

3.3. Als geen van deze afvalcodes van toepassing is, moet de bepaling van de afvalcode aan de hand van hoofdstuk 16 gebeuren.

3.4. Als de afvalstof ook niet in hoofdstuk 16 onder te brengen is, moet de code "99" (niet elders genoemd afval) worden gebruikt in het deel van de lijst dat overeenkomt met de bij de eerste stap bepaalde activiteit.

4. Een afvalstof die op de lijst voorkomt en met een * is aangeduid, is een gevaarlijke afvalstof overeenkomstig Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen. Voor deze afvalstoffen gelden de bepalingen van die richtlijn, tenzij artikel 1, lid 5, van die richtlijn van toepassing is.

5. In de zin van deze beschikking wordt onder "gevaarlijke stof" verstaan: elke stof die overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG, als gewijzigd, als gevaarlijk is of zal worden ingedeeld; onder "zwaar metaal" wordt verstaan: elke verbinding van antimoon, arseen, cadmium, chroom (VI), koper, lood, kwik, nikkel, seleen, telluur, thallium en tin, alsook deze metalen in metallische vorm, voorzover deze als gevaarlijke stof zijn ingedeeld.

6. Als een afvalstof door een algemene of specifieke verwijzing naar gevaarlijke stoffen als gevaarlijk wordt aangeduid, is de afvalstof alleen gevaarlijk als deze stoffen in zodanig hoge concentraties (d.w.z. gewichtspercenten) aanwezig zijn dat de afvalstof een of meer van de in bijlage III van Richtlijn 91/689/EEG vermelde eigenschappen bezit. Wat de punten H3 tot en met H8, H10 en H11 betreft, is artikel 2 van deze beschikking van toepassing. Voor de kenmerken H1, H2, H9 en H12 tot en met H14 bevat artikel 2 van deze beschikking momenteel geen specificaties.

7. Overeenkomstig de preambule van Richtlijn 1999/45/EG, waar wordt gesteld dat voor legeringen een nadere evaluatie noodzakelijk is omdat het misschien niet mogelijk is de precieze eigenschappen daarvan vast te stellen door gebruik te maken van de beschikbare conventionele methoden, is het bepaalde in artikel 2 niet van toepassing op zuivere (niet met gevaarlijke stoffen verontreinigde) metaallegeringen. Dit blijft het geval in afwachting van de uitvoering van de verdere werkzaamheden waartoe de Commissie en de lidstaten zich met het oog op een specifieke indelingsmethode voor legeringen hebben verbonden. De indeling van de afvalstoffen die in de onderhavige lijst uitdrukkelijk worden genoemd, blijft ongewijzigd.

8. Voor de nummering van de punten in de lijst zijn de volgende regels gebruikt: voor afvalstoffen die niet zijn gewijzigd, zijn de codenummers van Beschikking 94/3/EG gebruikt. De codes van gewijzigde afvalstoffen zijn geschrapt en worden niet opnieuw gebruikt om verwarring na de invoering van de nieuwe lijst te voorkomen. Afvalstoffen die zijn toegevoegd, hebben een code gekregen die niet in Beschikking 94/3/EG en Beschikking 2000/532/EG is gebruikt.

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstukken van de lijst

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Top