EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0058

Richtlijn 2000/58/EG van de Commissie van 22 september 2000 houdende wijziging van de bijlagen van de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op respectievelijk granen, levensmiddelen van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 244, 29.9.2000, p. 78–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 251 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 251 - 256

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; stilzwijgende opheffing door 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/58/oj

32000L0058

Richtlijn 2000/58/EG van de Commissie van 22 september 2000 houdende wijziging van de bijlagen van de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op respectievelijk granen, levensmiddelen van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 244 van 29/09/2000 blz. 0078 - 0083


Richtlijn 2000/58/EG van de Commissie

van 22 september 2000

houdende wijziging van de bijlagen van de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op respectievelijk granen, levensmiddelen van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 86/362/EEG van de Raad van 24 juli 1986 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op granen(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2000/48/EG van de Commissie(2), en met name op artikel 10,

Gelet op Richtlijn 86/363/EEG van de Raad van 24 juli 1986 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op levensmiddelen van dierlijke oorsprong(3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2000/42/EG van de Commissie(4), en met name op artikel 10,

Gelet op Richtlijn 90/642/EEG van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit(5), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2000/57/EG van de Commissie(6), en met name op artikel 7,

Gelet op Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen(7), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2000/10/EG van de Commissie(8), en met name op artikel 4, lid 1, onder f),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Richtlijn 1991/1/EG van de Commissie(9) is de nieuwe werkzame stof kresoxim-methyl opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG met als voorwaarde dat deze stof uitsluitend wordt gebruikt als fungicide, zonder dat specifieke voorwaarden worden vermeld wat betreft de gewassen die mogen worden behandeld met gewasbeschermingsmiddelen die kresoxim-methyl bevatten.

(2) Bovenbedoelde opneming in bijlage I steunt op een evaluatie van de informatie die is verstrekt met betrekking tot het voorgestelde gebruik als fungicide op granen, pitvruchten en wijnstokken. Sommige lidstaten hebben informatie betreffende andere toepassingen ingediend overeenkomstig de in artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlijn 91/414/EEG vastgestelde voorwaarden. De beschikbare informatie is opnieuw bezien en is toereikend om een aantal maximumresidugehalten vast te stellen.

(3) Wanneer geen communautair maximumresidugehalte (MRG) of voorlopig MRG is vastgesteld, moeten de lidstaten een nationaal voorlopig MRG vaststellen overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlijn 91/414/EEG, voordat de toelating mag worden verstrekt.

(4) De technische en wetenschappelijke evaluatie van kresoxim-methyl met het oog op de opneming van deze stof in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG is op 16 oktober 1998 afgerond met het evaluatieverslag van de Commissie betreffende kresoxim-methyl. In dit evaluatieverslag is de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) voor kresoxim-methyl vastgesteld op 0,4 mg/kg lichaamsgewicht/dag. De mate waarin de verbruikers van met kresoxim-methyl behandelde levensmiddelen in de loop van hun hele leven aan de betrokken residuen worden blootgesteld, is geraamd en geëvalueerd volgens de in de Europese Gemeenschap gebruikelijke procedures en methoden, met inachtneming van de door de Wereldgezondheidsorganisatie gepubliceerde richtsnoeren(10), en er is berekend dat de bij onderhavige richtlijn vastgestelde maximumresidugehalten geen aanleiding geven tot overschrijding van de ADI.

(5) Bij de evaluatie en de bespreking die zijn voorafgegaan aan de opneming van kresoxim-methyl in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG, zijn geen acute toxische effecten geconstateerd die het noodzakelijk maken een acute referentiedosis vast te stellen.

(6) Voor bepaalde landbouwproducten zijn de voorwaarden met betrekking tot de toepassing van kresoxim-methyl reeds op zodanige wijze bepaald dat definitieve maximumresidugehalten kunnen worden vastgesteld.

(7) Om ervoor te zorgen dat de consument op adequate wijze wordt beschermd tegen blootstelling aan residuen in of op producten waarvoor geen toelating is gegeven, is het verstandig om voor alle betrokken producten die onder de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG vallen, de voorlopige maximumresidugehalten vast te stellen op de ondergrens van de analytische bepaling. De vaststelling op communautair niveau van dergelijke voorlopige MRG's belet niet dat de lidstaten voorlopige MRG's voor kresoxim-methyl mogen vaststellen overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlijn 91/414/EEG en bijlage VI, deel B, punt 2.4.2.3, bij Richtlijn 91/414/EEG. Een periode van vier jaar wordt voldoende geacht om de meeste andere toepassingen van kresoxim-methyl te bepalen. De voorlopige MRG's moeten na deze periode definitief worden.

(8) De handelspartners van de Gemeenschap zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de in deze richtlijn vastgestelde gehalten geraadpleegd en hun opmerkingen over de gehalten zijn in overweging genomen. De Commissie zal aan de hand van deugdelijke gegevens nagaan of voor specifieke combinaties bestrijdingsmiddel/gewas bij invoer in acht te nemen maximumresidugehalten kunnen worden vastgesteld.

(9) Er is rekening gehouden met het advies en de aanbevelingen van het Wetenschappelijk Comité voor planten, vooral wat betreft de bescherming van de verbruikers van met bestrijdingsmiddelen behandelde levensmiddelen.

(10) De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Plantenziektekundig Comité,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

In deel A van bijlage II bij Richtlijn 86/362/EEG wordt het volgende toegevoegd:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Artikel 2

In deel B van bijlage II bij Richtlijn 86/363/EEG wordt het volgende toegevoegd:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Artikel 3

De in de bijlage bij deze richtlijn vermelde maximumresidugehalten voor kresoxim-methyl worden toegevoegd aan bijlage II bij Richtlijn 90/642/EEG.

Artikel 4

1. Als voor de in bijlage II bij Richtlijn 90/642/EEG vermelde landbouwproducten de maximumresidugehalten aan kresoxim-methyl zijn aangegeven met "(p)", betekent dit dat deze MRG's voorlopig zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlijn 91/414/EEG.

2. Vier jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn mogen de voor kresoxim-methyl in de bijlagen vastgestelde voorlopige MRG's niet langer voorlopig zijn en worden zij definitief als bedoeld in artikel 4, lid 1, van Richtlijn 86/362/EEG, artikel 4, lid 1, van Richtlijn 86/363/EEG of artikel 3 van Richtlijn 90/642/EEG.

Artikel 5

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 maart 2001 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

De lidstaten passen die bepalingen toe met ingang van 1 april 2001.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 6

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 september 2000.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 221 van 7.8.1986, blz. 37.

(2) PB L 197 van 3.8.2000, blz. 26.

(3) PB L 221 van 7.8.1986, blz. 43.

(4) PB L 158 van 30.6.2000, blz. 51.

(5) PB L 350 van 14.12.1990, blz. 71.

(6) Zie bladzijde 76 van dit Publicatieblad.

(7) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.

(8) PB L 57 van 2.3.2000, blz. 28.

(9) PB L 21 van 28.1.1999, blz. 21.

(10) Richtsnoeren voor het voorspellen van de opname via de voeding van residuen van bestrijdingsmiddelen (herziene versie), opgesteld door GEMS/voedselprogramma in samenwerking met het Codex-comité voor residuen van bestrijdingsmiddelen, gepubliceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top