EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0021

Richtlijn 2000/21/EG van de Commissie van 25 april 2000 betreffende de lijst van communautaire wetgeving, bedoeld in artikel 13, lid 1, vijfde streepje, van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 103, 28.4.2000, p. 70–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 029 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 029 P. 3 - 5

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2008; opgeheven door 32006R1907

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/21/oj

32000L0021

Richtlijn 2000/21/EG van de Commissie van 25 april 2000 betreffende de lijst van communautaire wetgeving, bedoeld in artikel 13, lid 1, vijfde streepje, van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 103 van 28/04/2000 blz. 0070 - 0071


Richtlijn 2000/21/EG van de Commissie

van 25 april 2000

betreffende de lijst van communautaire wetgeving, bedoeld in artikel 13, lid 1, vijfde streepje, van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/33/EG van het Europees Parlement en de Raad(2), inzonderheid op artikel 13, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig artikel 13, lid 1, van Richtlijn 67/548/EEG worden bepaalde stoffen vrijgesteld van de bepalingen van de artikelen 7, 8, 14 en 15 van de richtlijn die betrekking hebben op de kennisgeving. Meer bepaald krachtens het vijfde streepje van artikel 13, lid 1, worden stoffen die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik in andere categorieën van producten waarvoor communautaire kennisgevings- of erkenningsprocedures bestaan en waarvoor de eisen betreffende de te verstrekken informatie gelijkwaardig zijn aan die van Richtlijn 67/548/EEG van kennisgeving vrijgesteld. De Commissie dient derhalve een lijst van deze communautaire wetgeving vast te stellen die dergelijke kennisgevings- of erkenningsprocedures omvat. Deze lijst moet op gezette tijden opnieuw worden bekeken en zonodig herzien.

(2) Krachtens Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen(3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/80/EG van de Commissie(4), moeten de werkzame stoffen worden opgenomen in bijlage I van die richltijn voordat bedoelde producten kunnen worden erkend en op de markt mogen worden gebracht. Richtlijn 93/90/EEG van de Commissie van 29 oktober 1993 betreffende de lijst van stoffen, bedoeld in artikel 13, lid 1, vijfde streepje, van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad(5), heeft uitsluitend betrekking op werkzame stoffen die moeten worden opgenomen in bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG met het oog op het in de handel brengen van die stoffen. Ook werkzame stoffen die voor andere doeleinden moeten worden erkend, zoals voor onderzoek en ontwikkeling overeenkomstig artikel 22 van Richtlijn 91/414/EEG, moeten onder de richtlijn vallen teneinde de erkenningsprocedures voor dergelijke stoffen te beperken tot de werkingssfeer van Richtlijn 91/414/EEG.

(3) Stoffen die uitsluitend worden gebruikt als werkzame stoffen van biociden overeenkomstig Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden(6) vallen onder het vijfde streepje van artikel 13, lid 1, van Richtlijn 67/548/EEG en moeten derhalve worden uitgezonderd, inclusief voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden, om de erkenningsprocedures voor dergelijke stoffen te beperken tot de werkingssfeer van Richtlijn 98/8/EG.

(4) Richtlijn 93/90/EEG moet worden ingetrokken.

(5) De bepalingen van deze richtlijn zijn in overeenstemming met het door het Comité voor de aanpassing van de richtlijnen aan de vooruitgang van de techniek uitgebrachte advies over de opheffing van technische handelsbelemmeringen op het gebied van gevaarlijke stoffen en preparaten,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De lijst van communautaire wetgeving met betrekking tot categorieën van producten waarvoor communautaire kennisgevings- of erkenningsprocedures bestaan en waarvoor de eisen betreffende de te verstrekken informatie, voor de categorieën van stoffen vermeld in de lijst, gelijkwaardig zijn aan die van Richtlijn 67/548/EEG, is opgenomen in de bijlage van deze richtlijn.

Artikel 2

Richtlijn 93/90/EEG wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 3

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om vóór 1 april 2001 aan deze richtlijn te voldoen en maken deze bekend. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

2. Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. Die regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 25 april 2000.

Voor de Commissie

Margot Wallström

Lid van de Commissie

(1) PB 196 van 16.8.1967, blz. 1.

(2) PB L 199 van 30.7.1999, blz. 57.

(3) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.

(4) PB L 210 van 10.8.1999, blz. 13.

(5) PB L 277 van 10.11.1993, blz. 33.

(6) PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.

BIJLAGE

Communautaire wetgeving met betrekking tot categorieën van producten waarvoor communautaire kennisgevings- of erkenningsprocedures bestaan en waarvoor de eisen betreffende de te verstrekken informatie, voor de aangeduide categorieën van stoffen, gelijkwaardig zijn aan die als bedoeld in de artikelen 7, 8, 14 en 15 van Richtlijn 67/548/EEG

1. Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen;

2. Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden

voor stoffen die uitsluitend worden gebruikt als de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen en/of biociden.

Top