EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0166

2000/166/EG: Beschikking van de Commissie van 23 februari 2000 houdende vaststelling van een aanvullende termijn voor het verlenen van voorlopige toelatingen voor de nieuwe werkzame stof quinoxyfen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 479) (Voor de EER relevante tekst)

PB L 52 van 25.2.2000, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/166/oj

32000D0166

2000/166/EG: Beschikking van de Commissie van 23 februari 2000 houdende vaststelling van een aanvullende termijn voor het verlenen van voorlopige toelatingen voor de nieuwe werkzame stof quinoxyfen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 479) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 052 van 25/02/2000 blz. 0044 - 0044


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 23 februari 2000

houdende vaststelling van een aanvullende termijn voor het verlenen van voorlopige toelatingen voor de nieuwe werkzame stof quinoxyfen

(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 479)

(Voor de EER relevante tekst)

(2000/166/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/80/EG van de Commissie(2), en met name op artikel 8, lid 1, vierde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In Richtlijn 91/414/EEG (hierna "de richtlijn" te noemen) is bepaald dat een communautaire lijst van voor verwerking in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen moet worden vastgesteld.

(2) Dow Elanco heeft op 1 augustus 1995 bij de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk een dossier ingediend voor de nieuwe werkzame stof quinoxyfen met het oog op opneming ervan in bijlage I bij de richtlijn.

(3) Met betrekking tot quinoxyfen worden de gevolgen voor de volksgezondheid en voor het milieu overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, leden 2 en 4, van de richtlijn beoordeeld voor de door de aanvrager voorgestelde gebruiksdoeleinden. Het Verenigd Koninkrijk, dat als rapporterende lidstaat was aangewezen, heeft op 11 oktober 1996 het betrokken beoordelingsverslag bij de Commissie ingediend.

(4) Het ingediende verslag is door de lidstaten en de Commissie onderzocht in het kader van het Permanent Plantenziektekundig Comité en werkgroepen daarvan.

(5) Voor quinoxyfen zijn aanvullende gegevens opgevraagd met betrekking tot de reproductietoxiciteit voor vogels, reproductietoxiciteit voor regenwormen, de organische afbreekbaarheid en de accumulatie in de bodem.

(6) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Plantenziektekundig Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De lidstaten mogen reeds verleende voorlopige toelatingen voor quinoxyfen bevattende gewasbeschermingsmiddelen ten hoogste 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van deze beschikking, verlengen.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 23 februari 2000.

Voor de Commissie

David BYRNE

Lid van de Commissie

(1) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.

(2) PB L 210 van 10.8.1999, blz. 13.

Top