EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2805

Verordening (EG) nr. 2805/1999 van de Commissie van 22 december 1999 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2211/94 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad met betrekking tot de mededeling van de invoerprijzen van visserijproducten

OJ L 340, 31.12.1999, p. 51–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2805/oj

31999R2805

Verordening (EG) nr. 2805/1999 van de Commissie van 22 december 1999 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2211/94 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad met betrekking tot de mededeling van de invoerprijzen van visserijproducten

Publicatieblad Nr. L 340 van 31/12/1999 blz. 0051 - 0054


VERORDENING (EG) Nr. 2805/1999 VAN DE COMMISSIE

van 22 december 1999

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2211/94 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad met betrekking tot de mededeling van de invoerprijzen van visserijproducten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad van 17 december 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3318/94(2), en met name op de artikelen 22 en 23,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Er moeten bepalingen worden vastgesteld om een snelle en betrouwbare mededeling van de voor de controle op de referentieprijzen vereiste gegevens te garanderen.

(2) Aan elk van de in de bijlagen I, II, III, IV en V van Verordening (EEG) nr. 3759/92 vermelde producten waarvoor een referentieprijs wordt vastgesteld, is een Taric-code toegekend.

(3) Bij Verordening (EG) nr. 2211/94 van de Commissie(3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2431/98(4), is bepaald dat de meegedeelde gegevens moeten worden gespecificeerd per soort of product, categorie of aanbiedingsvorm. Daar voor de betrokken producten een aanvullende Taric-code is vastgesteld, is het niet langer noodzakelijk het betrokken product te omschrijven aan de hand van vorenvermelde parameters.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor visserijproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2211/94 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 2, lid 1, wordt vervangen door: "1. De lidstaten doen de Commissie mededeling van de prijzen franco grens van de in de bijlagen I, II, III, IV en V van Verordening (EEG) nr. 3759/92 vermelde producten waarvoor een referentieprijs wordt vastgesteld en die in het vrije verkeer worden gebracht. Deze gegevens worden gespecificeerd per Taric-code en dag waarop de invoeraangifte wordt gedaan.".

2. Bijlage II wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 december 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 388 van 31.12.1992, blz. 1.

(2) PB L 350 van 31.12.1994, blz. 15.

(3) PB L 238 van 13.9.1994, blz. 1.

(4) PB L 302 van 12.11.1998, blz. 13.

BIJLAGE

"BIJLAGE II

1. Formaat van de gegevens

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Formaat van het bericht

Het bestand is een tekstbestand met vier recordtypes:

- Elk gegeven wordt van het volgende gescheiden door een kommapunt.

- Elke regel van het bericht wordt gevolgd door een "Enter".

Het ziet er als volgt uit:

< TTL >2211B

< RMS >C(3)

< RPP >DDMMJJJJ

< DAT >DDMMJJJJ; N(3); N(3); C(10); C(4); N(15); C(3); N(15);

< DAT >DDMMJJJJ; N(3); N(3); C(10); C(4); N(15); C(3); N(15);

< DAT >DDMMJJJJ; N(3); N(3); C(10); C(4); N(15); C(3); N(15);

.........

3. Codes

Tabel 1

Codes van de lidstaten

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Tabel 2

Codes voor de valuta

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Top