EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1508

Verordening (EG) nr. 1508/1999 van de Commissie van 9 juli 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1123/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van rogge van oogsten van vóór 1997 uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 567036 ton te verhogen

OJ L 175, 10.7.1999, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1508/oj

31999R1508

Verordening (EG) nr. 1508/1999 van de Commissie van 9 juli 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1123/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van rogge van oogsten van vóór 1997 uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 567036 ton te verhogen

Publicatieblad Nr. L 175 van 10/07/1999 blz. 0025 - 0026


VERORDENING (EG) Nr. 1508/1999 VAN DE COMMISSIE

van 9 juli 1999

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1123/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van rogge van oogsten van vóór 1997 uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 567036 ton te verhogen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1253/1999 van de Commissie(2), en met name op artikel 5,

(1) Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 2131/93 van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 39/1999(4), de procedures en de voorwaarden voor de verkoop van granen door de interventiebureaus zijn vastgesteld;

(2) Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1123/98 van de Commissie(5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1144/1999(6), een permanente openbare inschrijving is opengesteld voor de uitvoer van 500000 ton rogge van oogsten van vóór 1997 in het bezit van het Duitse interventiebureau; dat Duitsland de Commissie ervan in kennis heeft gesteld dat haar interventiebureau voornemens is de hoeveelheid waarvoor de inschrijving voor uitvoer wordt gehouden, met 67036 ton te verhogen; dat de totale hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van rogge van oogsten van vóór 1997 uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 567036 ton moet worden verhoogd;

(3) Overwegende dat het, wegens de verhoging van de hoeveelheid waarop de inschrijving betrekking heeft, nodig is wijzigingen aan te brengen in de lijst betreffende de gebieden en de opgeslagen hoeveelheden; dat daartoe bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1123/98 moet worden aangepast;

(4) Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1123/98 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 2 wordt gelezen: "Artikel 2

1. De inschrijving heeft betrekking op een hoeveelheid van ten hoogste 567036 ton rogge van oogsten van vóór 1997 voor uitvoer naar alle derde landen.

2. De gebieden waar de 567036 ton rogge van oogsten van vóór 1997 is opgeslagen, zijn vermeld in bijlage I.".

2. Bijlage I wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 juli 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.

(2) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 18.

(3) PB L 191 van 31.7.1993, blz. 76.

(4) PB L 5 van 9.1.1999, blz. 64.

(5) PB L 157 van 30.5.1998, blz. 74.

(6) PB L 137 van 1.6.1999, blz. 20.

BIJLAGE

"BIJLAGE I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Top