EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1398

Verordening (EG) nr. 1398/1999 van de Commissie van 28 juni 1999 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage voor de verevening van de opslagkosten in de sector suiker voor het verkoopseizoen 1999/2000

PB L 163 van 29.6.1999, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1398/oj

31999R1398

Verordening (EG) nr. 1398/1999 van de Commissie van 28 juni 1999 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage voor de verevening van de opslagkosten in de sector suiker voor het verkoopseizoen 1999/2000

Publicatieblad Nr. L 163 van 29/06/1999 blz. 0039 - 0040


VERORDENING (EG) Nr. 1398/1999 VAN DE COMMISSIE

van 28 juni 1999

tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage voor de verevening van de opslagkosten in de sector suiker voor het verkoopseizoen 1999/2000

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van 30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1148/98 van de Commissie(2), en met name op artikel 8, lid 5,

(1) Overwegende dat in artikel 8, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 is bepaald dat de opslagkosten voor suiker en stropen forfaitair door de lidstaten worden vergoed;

(2) Overwegende dat in artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 1358/77 van de Raad(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3042/78(4), is bepaald dat het bedrag van de bijdrage voor suiker uit de Gemeenschap wordt berekend door de som van de verwachte vergoedingen te delen door de hoeveelheid suiker die naar verwachting in het betrokken verkoopseizoen zal worden afgezet; dat bedoelde som van de verwachte vergoedingen eventueel moet worden vermeerderd of verminderd met de uit voorafgaande verkoopseizoenen overgeboekte bedragen;

(3) Overwegende dat in artikel 8, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 is bepaald dat het maandelijkse bedrag van de vergoeding tegelijk met de afgeleide interventieprijzen door de Raad wordt vastgesteld; dat om de bijdrage te bepalen van het voor 1999/2000 verwachte bedrag van de vergoeding dient te worden uitgegaan;

(4) Overwegende dat de voor de vergoeding van de opslagkosten voor een maand in aanmerking te nemen opgeslagen hoeveelheid volgens artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1358/77 gelijk is aan het rekenkundig gemiddelde van de hoeveelheden die in voorraad zijn aan het begin en aan het einde van de betrokken maand; dat de in voorraad zijnde hoeveelheden communautaire suiker voor elke maand van het verkoopseizoen 1999/2000 kunnen worden geraamd op basis van de verwachte voorraden aan het begin van dat verkoopseizoen, de geraamde maandelijkse productie en de hoeveelheden die tijdens dezelfde maand vermoedelijk zullen worden afgezet voor interne consumptie of uitgevoerd; dat de som van de gemiddelde maandvoorraden in het verkoopseizoen 1999/2000 kan worden geschat op ongeveer 95 miljoen ton suiker, uitgedrukt in witte suiker; dat het totaal van de vergoedingen voor communautaire suiker derhalve op ongeveer 314 miljoen EUR kan worden geraamd voor het verkoopseizoen 1999/2000; dat het (positieve) saldo van de voorafgaande verkoopseizoenen op 27 miljoen EUR kan worden begroot; dat de voorschriften voor de toepassing van het stelsel van verevening van de opslagkosten in de sector suiker bepalen dat de bijdrage wordt vastgesteld per 100 kilogram witte suiker; dat de hoeveelheid suiker uit de Gemeenchap die in het verkoopseizoen 1999/2000 zal worden afgeztet voor interne consumptie of zal worden uitgevoerd, kan worden geraamd op ongeveer 14 miljoen ton, uitgedrukt in witte suiker; dat de bijdrage voor de communautaire suiker derhalve op 2,00 EUR per 100 kilogram witte suiker uitkomt;

(5) Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1999/2000 wordt de in artikel 8, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 bedoelde bijdrage vastgesteld op 2,00 EUR per 100 kilogram witte suiker.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 juni 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 177 van 1.7.1981, blz. 4.

(2) PB L 159 van 3.6.1998, blz. 38.

(3) PB L 156 van 25.6.1977, blz. 4.

(4) PB L 361 van 23.12.1978, blz. 8.

Top