Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0085

Richtlijn 1999/85/EG van de Raad van 22 oktober 1999 tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat de mogelijkheid betreft om bij wijze van experiment op arbeidsintensieve diensten een verlaagd BTW-tarief toe te passen

OJ L 277, 28.10.1999, p. 34–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 330 - 332
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 330 - 332
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 330 - 332
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 330 - 332
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 330 - 332
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 330 - 332
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 330 - 332
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 330 - 332
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 330 - 332

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/85/oj

31999L0085

Richtlijn 1999/85/EG van de Raad van 22 oktober 1999 tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat de mogelijkheid betreft om bij wijze van experiment op arbeidsintensieve diensten een verlaagd BTW-tarief toe te passen

Publicatieblad Nr. L 277 van 28/10/1999 blz. 0034 - 0036


RICHTLIJN 1999/85/EG VAN DE RAAD

van 22 oktober 1999

tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat de mogelijkheid betreft om bij wijze van experiment op arbeidsintensieve diensten een verlaagd BTW-tarief toe te passen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 93,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Parlement(2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 12, lid 3, onder a), van Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag(4), is bepaald dat de lidstaten uitsluitend op de in bijlage H van die richtlijn genoemde categorieën goederen en diensten een of twee verlaagde tarieven kunnen toepassen.

(2) Het werkloosheidsprobleem is echter zo ernstig dat de lidstaten desgewenst in de gelegenheid dienen te worden gesteld om met de toepassing en de effecten van een gericht BTW-verlaging voor thans niet in bijlage H opgenomen, arbeidsintensieve diensten te experimenteren.

(3) Door dit verlaagde BTW-tarief zou de verleiding voor de betrokken ondernemingen minder groot kunnen zijn om in "het zwarte circuit" te verdwijnen, respectievelijk in dat circuit te blijven.

(4) Een dergelijke gerichte tariefverlaging is echter voor de goede werking van de interne markt en voor de neutraliteit van de belasting niet zonder gevaar; het is derhalve zaak in een machtigingsprocedure te voorzien waarbij voor een welbepaalde volle periode van drie jaar een dergelijke tariefverlaging wordt toegestaan, en om het toepassingsgebied van een dergelijke maatregel strikt af te bakenen opdat het controleerbare en beperkte kader ervan behouden blijft.

(5) Het experimentele karakter van de maatregel maakt het noodzakelijk dat de lidstaten die deze ten uitvoer hebben gelegd en de Commissie, de gevolgen ervan uit een oogpunt van werkgelegenheid en efficiëntie nauwkeurig evalueren.

(6) De maatregel dient van strikt tijdelijke aard te zijn en dient uiterlijk op 31 december 2002 te worden beëindigd.

(7) De uitvoering van deze richtlijn vergt geen wijzigingen van de wettelijke voorschriften van de lidstaten,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 77/388/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan artikel 28 wordt het volgende lid toegevoegd:

"6. De Raad kan, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie, een lidstaat machtigen om gedurende een periode van maximaal drie jaar tussen 1 januari 2000 en 31 december 2002, de in artikel 12, lid 3, onder a), derde alinea, bedoelde verlaagde tarieven toe te passen op diensten die in ten hoogste twee van de in bijlage K vermelde categorieën worden genoemd. In uitzonderlijke gevallen mag het een lidstaat worden toegestaan het verlaagde tarief toe te passen op diensten in drie van bovengenoemde categorieën.

De desbetreffende diensten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

a) arbeidsintensief zijn;

b) grotendeels rechtstreeks voor eindverbruikers worden verricht;

c) hoofdzakelijk lokaal zijn en vermoedelijk geen aanleiding geven tot concurrentiedistorsies;

d) er moet een nauw verband bestaan tussen de prijsverlaging als gevolg van de tariefverlaging en de te verwachten toename van de vraag en de werkgelegenheid.

De toepassing van een verlaagd tarief mag de goede werking van de interne markt niet in gevaar brengen.

Iedere lidstaat die de in de eerste alinea bedoelde maatregel wenst in te voeren, stelt de Commissie vóór 1 november 1999 daarvan op de hoogte en verstrekt haar vóór die datum alle voor de beoordeling dienstige gegevens, met name:

a) het toepassingsgebied van de maatregel en de nauwkeurige beschrijving van de betrokken diensten;

b) de nodige gegevens waaruit blijkt dat aan de in de tweede en de derde alinea genoemde voorwaarden is voldaan;

c) gegevens waaruit voor de begroting de kosten van de voorgenomen maatregel blijken.

De lidstaten die machtiging hebben verkregen om het in de eerste alinea bedoelde verlaagde tarief toe te passen, stellen vóór 1 oktober 2002 een uitvoerig verslag op met een algehele evaluatie van de doeltreffendheid van de maatregel uit een oogpunt van met name schepping van werkgelegenheid en efficiëntie.

Vóór 31 december 2002 stuurt de Commissie een algemeen evaluatieverslag toe aan de Raad en het Europees Parlement, zo nodig voorzien van een voorstel voor passende maatregelen voor een eindbeslissing over het op zeer arbeidsintensieve diensten toepasselijke BTW-tarief.";

2. Er wordt een nieuwe bijlage K toegevoegd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Luxemburg, 22 oktober 1999.

Voor de Raad

De voorzitter

S. MÖNKÄRE

(1) PB C 102 van 13.4.1999, blz. 10.

(2) PB C 279 van 1.10.1999, blz. 105.

(3) PB C 209 van 22.7.1999, blz. 20.

(4) PB L 145 van 13.6.1977, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/59/EG (PB L 162 van 26.6.1999, blz. 63).

BIJLAGE

"BIJLAGE K

Lijst van diensten bedoeld in artikel 28, lid 6

1. Kleine hersteldiensten:

- fietsen,

- schoeisel en lederwaren,

- kleding en huishoudlinnen (ook herstellen en vermaken).

2. Renovatie en herstel van particuliere woningen, met uitzondering van materialen die een beduidend deel vertegenwoordigen van de waarde van de verstrekte diensten.

3. Glazenwassen en schoonmaken van particuliere woningen.

4. Thuiszorg (bijvoorbeeld hulp in de huishouding en zorg voor kinderen, ouderen, zieken of gehandicapten).

5. Kappersdiensten."

Top