EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998Y0618(02)

Advies van het Europees Monetair Instituut op verzoek van de Raad van de Europese Unie, krachtens de artikelen 106, lid 6, en 109 F, lid 8, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (het "Verdrag") en artikel 42 van de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB), betreffende een voorstel van de Commissie (het "voorstel") voor een Besluit van de Raad betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de vaststelling van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank

OJ C 190, 18.6.1998, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/06/1998

31998Y0618(02)

Advies van het Europees Monetair Instituut op verzoek van de Raad van de Europese Unie, krachtens de artikelen 106, lid 6, en 109 F, lid 8, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (het "Verdrag") en artikel 42 van de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB), betreffende een voorstel van de Commissie (het "voorstel") voor een Besluit van de Raad betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de vaststelling van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank

Publicatieblad Nr. C 190 van 18/06/1998 blz. 0007 - 0007


ADVIES VAN HET EUROPEES MONETAIR INSTITUUT op verzoek van de Raad van de Europese Unie, krachtens de artikelen 106, lid 6, en 109 F, lid 8, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (het "Verdrag") en artikel 42 van de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB), betreffende een voorstel van de Commissie (het "voorstel") voor een Besluit van de Raad betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de vaststelling van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank (98/C 190/06)

CON/98/15

1. In een brief van 6 maart 1998 richtte de Raad van de Europese Unie zich tot het Europees Monetair Instituut (EMI) met het verzoek onderhavig advies uit te brengen, en deed te dien einde document COM(97) 725 def. aan het EMI toekomen. Het document bevatte het voorstel en een toelichting daarop. Het EMI is krachtens de artikelen 106, lid 6, en 109 F, lid 8, van het Verdrag bevoegd tot het uitbrengen van een advies.

2. Het voorstel heeft ten doel te bepalen aan welke voorschriften de Commissie zich dient te houden bij het verstrekken van de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de vaststelling van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank (ECB). In deze regels zijn vervat de definitie, bronnen, en de voor het BBP en bevolkingscijfers te gebruiken berekeningswijze. De Commissie dient de statistische gegevens aan het EMI mede te delen vóór de dag waarop de oprichting van de ECB effectief wordt. Na oprichting dient de ECB de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB vast te stellen met gebruikmaking van de gegevens overeenkomstig artikel 29.1 van de statuten van het ESCB.

3. Het EMI is het eens met de definities van BBP en bevolking waaraan wordt gerefereerd in de artikelen 2 tot en met 6. In tegenstelling tot de vaststelling van de verdeelsleutel voor het EMI, die een eenmalige procedure was, uit te voeren ten tijde van de oprichting van het EMI, moet na oprichting van het ESCB het relatieve gewicht dat in de ECB-sleutel aan de nationale centrale banken wordt toegeschreven, elke vijf jaar worden bijgesteld, overeenkomstig artikel 29, lid 3, van de statuten van het ESCB. Het EMI merkt op dat de bepalingen van het huidige voorstel eveneens ten doel hebben dergelijke toekomstige bijstellingen op analoge wijze te reguleren.

4. Het EMI onderschrijft het principe dat de vergaring van statistische gegevens door de Commissie (Eurostat) overeenkomstig gevestigde procedures dient te geschieden. Het EMI hecht belang aan bekrachtiging van de gegevens door nationale deskundigen en vindt eveneens dat de bevolkingscijfers door het Comité statistisch programma bekrachtigd dienen te worden en dat de BBP-gegevens dienen te worden bekrachtigd door het comité waaraan wordt gerefereerd in artikel 6 van de richtlijn van de Raad betreffende de harmonisatie van de opstelling van het bruto nationaal product tegen marktprijzen.

5. Het EMI vindt ook dat het voorstel niet alleen over de definitie en de bronnen van de "ruwe gegevens" dient te gaan, maar ook - in het belang van de interne samenhang en nauwkeurigheid - met methodologische aspecten verbonden aan het samenvoegen van deze gegevens. Het EMI is het in dit verband eens met de in de artikelen 7, 8 en 9 van het voorstel vastgelegde voorschriften. Met het oog op de volledige overeenstemming tussen de bovenvermelde bepalingen van de statuten van het ESCB verdient het aanbeveling de woorden "in de sleutel" in de artikelen 8 en 9 van het voorstel te vervangen door "in de gegevens waaraan wordt gerefereerd in het onderhavige besluit".

6. Voor wat betreft artikel 10, tot slot, verwacht het EMI voorzien te worden van alle gegevens waaraan wordt gerefereerd in het voorstel, zoals dat voorheen ook het geval was.

7. Dit advies zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Frankfurt, 6 April 1998.

Top