Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0684

98/684/EG: Beschikking van de Commissie van 17 november 1998 tot vrijstelling van bepaalde rijwielonderdelen uit de Volksrepubliek China van de bij Verordening (EG) nr. 71/97 van de Raad vastgestelde uitbreiding van het bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 ingestelde antidumpingrecht (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3529)

OJ L 320, 28.11.1998, p. 60–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/684/oj

31998D0684

98/684/EG: Beschikking van de Commissie van 17 november 1998 tot vrijstelling van bepaalde rijwielonderdelen uit de Volksrepubliek China van de bij Verordening (EG) nr. 71/97 van de Raad vastgestelde uitbreiding van het bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 ingestelde antidumpingrecht (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3529)

Publicatieblad Nr. L 320 van 28/11/1998 blz. 0060 - 0062


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 november 1998 tot vrijstelling van bepaalde rijwielonderdelen uit de Volksrepubliek China van de bij Verordening (EG) nr. 71/97 van de Raad vastgestelde uitbreiding van het bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 ingestelde antidumpingrecht (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3529) (98/684/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen de invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 905/98 (2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 71/97 van de Raad van 10 januari 1997 tot uitbreiding van het definitieve antidumpingrecht, ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 op rijwielen van oorsprong uit de Volksrepubliek China, tot bepaalde delen van rijwielen uit de Volksrepubliek China en tot heffing van het uitgebreide recht op de rijwielonderdelen waarvan de invoer uit hoofde van Verordening (EG) nr. 703/96 (3) is geregistreerd,

Gelet op Verordening (EG) nr. 88/97 van de Commissie van 20 januari 1997 tot goedkeuring van de vrijstelling van de invoer van bepaalde delen van rijwielen, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, van de uitbreiding bij Verordening (EG) nr. 71/97 van de Raad van het bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 van de Raad ingestelde antidumpingrecht (4), inzonderheid op artikel 7,

Na raadpleging van het Raadgevend Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

A. VERZOEKEN OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN VERORDENING (EG) Nr. 88/97

(1) Na de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 88/97 hebben een aantal rijwielassemblagebedrijven verzoeken ingediend om op grond van artikel 3 van die verordening vrijstelling te verkrijgen van het recht dat bij Verordening (EG) nr. 71/97 op rijwielonderdelen was ingesteld als uitbreiding van het antidumpingrecht op rijwielen uit de Volksrepubliek China dat bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 was ingesteld (hierna "uitgebreid antidumpingrecht" genoemd). De Commissie heeft in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen de lijst bekendgemaakt van de bedrijven die een verzoek hebben ingediend (5) en waarvoor de betaling van het uitgebreide antidumpingrecht op de invoer van voor het vrije verkeer aangegeven belangrijke rijwielonderdelen op grond van artikel 5, lid 1, van die verordening was geschorst.

(2) De Commissie heeft bij de in de bijlage bij deze beschikking genoemde bedrijven de nodige informatie aangevraagd en heeft deze ontvangen. Ze was van oordeel dat de verzoeken van deze bedrijven ontvankelijk waren op grond van artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 88/97. De ontvangen informatie werd onderzocht en zo nodig bij de bedrijven geverifieerd.

(3) Het is de Commissie ten slotte gebleken dat artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 384/96 niet van toepassing is op de assemblagewerkzaamheden van de hierboven bedoelde bedrijven die verzoeken hadden ingediend. De waarde van alle onderdelen uit de Volksrepubliek China die deze bedrijven bij de assemblage gebruikten was namelijk lager dan 60 % van de totale waarde van de bij de assemblage gebruikte onderdelen. Bovendien bedroeg de waarde die sommige bedrijven aan de ingebrachte onderdelen toevoegden meer dan 25 % van de fabricagekosten van de afgewerkte rijwielen.

(4) Gezien het bovenstaande dienen de in de bijlage bij deze beschikking genoemde bedrijven overeenkomstig artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 88/97 van het uitgebreide antidumpingrecht te worden vrijgesteld. De betrokkenen werden van deze conclusie op de hoogte gebracht en in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken.

(5) Overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 88/97 dienen de in de bijlage bij deze beschikking genoemde bedrijven vanaf de datum van de ontvangst van hun verzoek van het uitgebreide antidumpingrecht te worden vrijgesteld en moet hun douaneschuld uit hoofde van het uitgebreide antidumpingrecht vanaf die datum als niet bestaande worden beschouwd.

B. KENNISGEVING AAN BELANGHEBBENDEN

(6) Na de goedkeuring van deze beschikking wordt, overeenkomstig artikel 16, lid 2, van Verordening (EG) nr. 88/97, in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen een bijgewerkte lijst bekendgemaakt van bedrijven die op grond van artikel 7 van die verordening van het recht zijn vrijgesteld en van bedrijven waarvan de verzoeken, op grond van artikel 3 van die verordening, worden onderzocht,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze beschikking genoemde bedrijven worden hierbij vrijgesteld van de uitbreiding, bij Verordening (EG) nr. 71/97, van het bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 ingestelde antidumpingrecht op de invoer van rijwielen van oorsprong uit de Volksrepubliek China, tot bepaalde rijwielonderdelen uit de Volksrepubliek China.

De vrijstelling is van kracht vanaf de datum die in de kolom "Datum van inwerkingtreding" voor elk afzonderlijk bedrijf is aangegeven.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten en tot de in de bijlage genoemde bedrijven.

Gedaan te Brussel, 17 november 1998.

Voor de Commissie

Leon BRITTAN

Vice-Voorzitter

(1) PB L 56 van 6. 3. 1996, blz. 1.

(2) PB L 128 van 30. 4. 1998, blz. 18.

(3) PB L 16 van 18. 1. 1997, blz. 55.

(4) PB L 17 van 21. 1. 1997, blz. 17.

(5) PB C 45 van 13. 2. 1997, blz. 3,

PB C 112 van 10. 4. 1997, blz. 9,

PB C 378 van 13. 12. 1997, blz. 2, en

PB C 217 van 11. 7. 1998, blz. 2.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top