Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R2529

Verordening (EG) Nr. 2529/97 van de Commissie van 16 december 1997 tot instelling van voorlopige antidumpingrechten en compenserende rechten op de invoer van gekweekte Atlantische zalm uit Noorwegen

OJ L 346, 17.12.1997, p. 63–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/04/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2529/oj

31997R2529

Verordening (EG) Nr. 2529/97 van de Commissie van 16 december 1997 tot instelling van voorlopige antidumpingrechten en compenserende rechten op de invoer van gekweekte Atlantische zalm uit Noorwegen

Publicatieblad Nr. L 346 van 17/12/1997 blz. 0063 - 0066


VERORDENING (EG) Nr. 2529/97 VAN DE COMMISSIE van 16 december 1997 tot instelling van voorlopige antidumpingrechten en compenserende rechten op de invoer van gekweekte Atlantische zalm uit Noorwegen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2331/96 (2), inzonderheid op artikel 8, lid 10,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2026/97 van de Raad van 6 oktober 1997 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap zijn (3), inzonderheid op artikel 13, lid 10,

Na raadpleging van het Raadgevend Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

A. PROCEDURE

(1) Op 31 augustus 1996 heeft de Commissie door middel van berichten in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen de inleiding aangekondigd van enerzijds een antidumpingprocedure (4) en anderzijds een antisubsidieprocedure (5) betreffende de invoer van gekweekte Atlantische zalm van oorsprong uit Noorwegen.

(2) De Commissie heeft alle gegevens die ze voor de vaststelling van haar definitieve bevindingen noodzakelijk achtte, verzameld en gecontroleerd. Bij dit onderzoek bleek dat definitieve antidumpingrechten en compenserende maatregelen moesten worden genomen om een einde te maken aan de schadelijke gevolgen van dumping en subsidiëring. De resultaten van het onderzoek werden aan de belanghebbenden medegedeeld die hierover opmerkingen konden maken.

(3) Op 26 september 1997 heeft de Commissie Besluit 97/634/EG (6) vastgesteld waarbij in het kader van de twee bovengenoemde procedures verbintenissen werden aanvaard van de in de bijlage bij dat besluit genoemde exporteurs en waarbij het onderzoek ten aanzien van die exporteurs werd beëindigd.

(4) Op dezelfde dag werd bij Verordening (EG) nr. 1890/97 van de Raad (7) een antidumpingrecht van 0,32 ECU per kg ingesteld op de invoer van gekweekte Atlantische zalm uit Noorwegen. De gekweekte Atlantische zalm die werd uitgevoerd door de bedrijven waarvan een verbintenis was aanvaard werd overeenkomstig artikel 1, lid 2, van die verordening van dat recht vrijgesteld.

(5) Op dezelfde dag werd bij Verordening (EG) nr. 1891/97 van de Raad (8) een compenserend recht van 3,8 % ingesteld op de invoer van gekweekte Atlantische zalm uit Noorwegen. De gekweekte Atlantische zalm die werd uitgevoerd door de bedrijven waarvan een verbintenis was aanvaard werd overeenkomstig artikel 1, lid 2, van die verordening van dat recht vrijgesteld.

(6) Bovengenoemde verordeningen bevatten de definitieve bevindingen en conclusies over alle aspecten van het onderzoek.

B. HET NAKOMEN VAN DE VERBINTENISSEN

(7) De Noorse exporteurs hebben zich er onder meer toe verbonden het onderzochte product, ongeacht de aanbiedingsvorm, op kwartaalbasis en als gemiddelde van alle exporttransacties, niet beneden een bepaalde minimumprijs aan hun eerste onafhankelijke afnemer in de Gemeenschap te verkopen.

(8) De betrokken exporteurs zijn verplicht elk kwartaal bij de Commissie een verslag in te dienen over de verkoop van gekweekte Atlantische zalm aan niet-gelieerde afnemers in de Gemeenschap, zodat de Commissie erop kan toezien dat ze hun verbintenissen daadwerkelijk nakomen.

In de verbintenissen is uitdrukkelijk bepaald dat indien geen verslag wordt ingediend en met name indien de kwartaalverslagen niet binnen de gestelde termijnen worden ingediend (behoudens overmacht), dit als een schending van de verbintenis zal worden beschouwd. De eerste verslagen moesten uiterlijk 31 oktober 1997 worden toegezonden.

(9) Uit bovengenoemde verslagen blijkt dat een aantal Noorse exporteurs het betrokken product beneden de in de verbintenis vastgestelde minimumprijs in de Gemeenschap heeft verkocht.

(10) Sommige andere Noorse exporteurs hebben hun verslag niet binnen de vastgestelde termijn toegezonden of hebben in het geheel geen verslag ingediend.

Deze exporteurs werden op de gevolgen van een laattijdige indiening van de verslagen gewezen. Ze werden er met name op gewezen dat, indien de Commissie redenen heeft om aan te nemen dat de verbintenis wordt geschonden, ze op grond van artikel 8, lid 10, van Verordening (EG) nr. 384/96 en artikel 13, lid 10, van Verordening (EG) nr. 2026/97 een voorlopig antidumpingrecht respectievelijk een voorlopig compenserend recht kan instellen.

Deze exporteurs werd verzocht bewijsmateriaal toe te zenden indien ze door overmacht geen verslag hadden kunnen indienen. Geen van de exporteurs heeft tot nu toe kunnen aantonen dat er sprake is van overmacht.

C. VOORLOPIGE MAATREGELEN

(11) Gezien het bovenstaande zijn er redenen om aan te nemen dat de verbintenissen die de Commissie van de in de bijlage genoemde Noorse exporteurs heeft aanvaard worden geschonden.

(12) Gezien de moeilijke economische situatie waarin de bedrijfstak van de Gemeenschap verkeert en het feit dat gekweekte Atlantische zalm een seizoensgebonden product is dat vooral in de kerstperiode wordt verkocht, is de Commissie van oordeel dat voorlopige rechten moeten worden toegepast op de invoer van dit product, in afwachting van de definitieve vaststelling van de feiten.

D. RECHT

(13) Overeenkomstig artikel 8, lid 10, van Verordening (EG) nr. 384/96 moet het antidumpingrecht aan de hand van de beste informatie die beschikbaar is worden vastgesteld. Gezien het bovenstaande en omdat geen individuele dumpingmarges voor de betrokken exporteurs waren vastgesteld, wordt het passend geacht een voorlopig recht in te stellen dat gelijk is aan het bij Verordening (EG) nr. 1890/97 ingestelde definitieve recht.

(14) Overeenkomstig artikel 13, lid 10, van Verordening (EG) nr. 2026/97 moet het compenserende recht eveneens aan de hand van de beste informatie die beschikbaar is worden vastgesteld. Daarom wordt het passend geacht een voorlopig recht in te stellen dat gelijk is aan het bij Verordening (EG) nr. 1891/97 ingestelde definitieve recht.

E. SLOTBEPALINGEN

(15) Gelet op de beginselen van een behoorlijk bestuur, dient een periode te worden vastgesteld waarbinnen belanghebbenden opmerkingen kunnen maken en een onderhoud kunnen aanvragen. Voorts wordt erop gewezen dat alle bevindingen in het kader van deze verordening op de kwartaalverslagen van de exporteurs of op de afwezigheid van deze verslagen zijn gebaseerd en daarom voorlopig zijn en dat ze in het kader van een eventueel voorstel van de Commissie tot instelling van een definitief recht herzien kunnen worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Er wordt een voorlopig antidumpingrecht ingesteld op de invoer van gekweekte (andere dan wilde) Atlantische zalm, ingedeeld onder de GN-codes ex 0302 12 00 (Taric-code 0302 12 00 * 19), ex 0304 10 13 (Taric-code 0304 10 13 * 19), ex 0303 22 00 (Taric-code 0303 22 00 * 19) en ex 0304 20 13 (Taric-code 0304 20 13 * 19), van oorsprong uit Noorwegen, die wordt uitgevoerd door de in bijlage genoemde bedrijven.

2. Het recht bedraagt 0,32 ECU per kg netto productgewicht.

Artikel 2

1. Er wordt een voorlopig compenserend recht ingesteld op de invoer van gekweekte (andere dan wilde) Atlantische zalm, ingedeeld onder de GN-codes ex 0302 12 00 (Taric-code 0302 12 00 * 19), ex 0304 10 13 (Taric-code 0304 10 13 * 19), ex 0303 22 00 (Taric-code 0303 22 00 * 19) en ex 0304 20 13 (Taric-code 0304 20 13 * 19), van oorsprong uit Noorwegen, die wordt uitgevoerd door de in bijlage genoemde bedrijven.

2. Het recht dat van toepassing is op de nettoprijs, franco grens Gemeenschap, vóór inklaring is 3,8 %.

Artikel 3

1. De in de artikelen 1 en 2 genoemde rechten zijn niet van toepassing op wilde Atlantische zalm (Taric-codes 0302 12 00 * 11, 0304 10 13 * 11, 0303 22 00 * 11 en 0304 20 13 * 11). Voor de toepassing van deze verordening wordt als wilde Atlantische zalm beschouwd de zalm waarvan, aan de hand van douane- en vervoerdocumenten, ten genoegen van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van invoer kan worden aangetoond dat deze op zee is gevangen.

2. Tenzij anders vermeld, zijn de bepalingen inzake douanerechten van toepassing.

Artikel 4

Ingevolge artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 384/96 en artikel 30, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2026/97 kunnen belanghebbenden binnen een maand na de inwerkingtreding van deze verordening schriftelijk opmerkingen maken en vragen door de Commissie te worden gehoord.

Artikel 5

Besluit 97/634/EG wordt gewijzigd door de schrapping in de bijlage bij dat besluit van de in de bijlage bij deze verordening genoemde bedrijven.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Ze is vier maanden van toepassing.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 1997.

Voor de Commissie

Leon BRITTAN

Vice-Voorzitter

(1) PB L 56 van 6. 3. 1996, blz. 1.

(2) PB L 317 van 6. 12. 1996, blz. 1.

(3) PB L 288 van 21. 10. 1997, blz. 1.

(4) PB C 253 van 31. 8. 1996, blz. 18.

(5) PB C 253 van 31. 8. 1996, blz. 20.

(6) PB L 267 van 30. 9. 1997, blz. 81.

(7) PB L 267 van 30. 9. 1997, blz. 1.

(8) PB L 267 van 30. 9. 1997, blz. 19.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top