EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0323

Verordening (EG) nr. 323/97 van de Commissie van 21 februari 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2406/96 van de Raad houdende vaststelling van gemeenschappelijke handelsnormen voor bepaalde visserijproducten

OJ L 52, 22.2.1997, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 003 P. 107 - 108
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 003 P. 107 - 108
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 002 P. 21 - 22

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/323/oj

31997R0323

Verordening (EG) nr. 323/97 van de Commissie van 21 februari 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2406/96 van de Raad houdende vaststelling van gemeenschappelijke handelsnormen voor bepaalde visserijproducten

Publicatieblad Nr. L 052 van 22/02/1997 blz. 0008 - 0009


VERORDENING (EG) Nr. 323/97 VAN DE COMMISSIE van 21 februari 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2406/96 van de Raad houdende vaststelling van gemeenschappelijke handelsnormen voor bepaalde visserijproducten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad van 17 december 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3318/94 (2), en met name op artikel 2, lid 4,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2406/96 van de Raad (3), met name een nieuwe grootte-indeling voor haring van de soort Clupea harengus is ingesteld; dat voor Oostzee-haring bij deze nieuwe indeling een specifieke grootteklasse voor benoorden 59° 30' noorderbreedte gevangen en aangevoerde producten is vastgesteld, maar dat de vroeger voor de gehele Oostzee geldende grootteklasse is weggelaten;

Overwegende dat door deze weglating geen rekening wordt gehouden met de specifieke productie- en verkoopsvoorwaarden voor het betrokken product dat in de Oostzee ten zuiden van 59° 30' noorderbreedte wordt gevangen; dat bijgevolg de passende grootte-indeling voor dit product opnieuw moet worden ingesteld door Verordening (EG) nr. 2406/96 dienovereenkomstig te wijzigen;

Overwegende dat deze wijziging een technische aanpassing van de gemeenschappelijke handelsnormen als bedoeld in artikel 2, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 3759/92 is;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor visserijproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2406/96 wordt de grootte-indeling voor haring (Clupea harengus) uit de Oostzee gewijzigd zoals is aangegeven in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 februari 1997.

Voor de Commissie

Emma BONINO

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 388 van 31. 12. 1992, blz. 1.

(2) PB nr. L 350 van 31. 12. 1994, blz. 15.

(3) PB nr. L 334 van 23. 12. 1996, blz. 1.

BIJLAGE

Wijziging van de grootte-indeling voor Oostzee-haring

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top